Ophæver godkendelse af svinestald

Efter massive naboklager har Næstved Kommune fået returneret miljøgodkendelsen af en 10.000 kvadratmeter stor stald med krav om fornyet behandling.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

En over 10.000 kvadratmeter stor svinestald med tilhørende gyllebeholdere og fodersiloer på Vinderuphøjvej ved Glumsø har vakt store lokale protester.

- Det er en af Danmarks største svinestalde. Det påvirker jo et område kolossalt. Både i landskabet, men også i forhold til udledning af kvælstof, lugtgener, transport og mange andre faktorer, fortæller Charlotte Eliassen.

quote Vi oplever, at de ting, vi har påpeget, nu bliver taget seriøst

Charlotte Eliassen, formand, Miljøforeningen for Gammel Susåland og Omegn

Hun står i spidsen for Miljøforeningen for Gammel Susåland og Omegn, der blev sat i verden tilbage i november 2020 af naboer som hende selv, der synes, at stalden aldrig burde have været opført.

- Vi mener, Næstved Kommune har behandlet den her miljøgodkendelse meget ensidigt, konstaterer Charlotte Eliassen.

Ifølge hende har foreningens medlemmer blandt andet anfægtet Næstved Kommunes undersøgelser af, hvordan svinestalden påvirker arter omfattet af EU's naturbeskyttelsesdirektiver – også kaldet bilag IV-arter (bilag fire-arter).

- Men det blev afvist, fortæller hun.

Klage over stald

Derfor har foreningen – der i dag tæller 170 medlemmer – indgivet en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der nu, efter godt halvandet års sagsbehandling har en afgørelse klar: Klagenævnet ophæver Næstved Kommunes miljøgodkendelse af stalden og hjemviser sagen til fornyet behandling.

- Vi oplever, at de ting, vi har påpeget, nu bliver taget seriøst. Næstved Kommune skal nu behandle sagen igen. Og det er vi tilfredse med, fordi vi ikke føler, vi er blevet ordentligt hørt i den her proces, siger Charlotte Eliassen.

quote Det tager jeg med ophøjet ro. Næstved Kommune har lavet en miljøgodkendelse, som er 99,5 procent i orden

Kasper Jeppesen, gårdejer, Tybjerggaard

Hun peger på, at borgerne ikke føler, kommunen har været god til at varetage naboernes retssikkerhed i sagen.

- Det er rart at få klagenævnets ord for, at der er noget i miljøgodkendelsen, som der ikke blev taget højde for. Det er godt for vores retssikkerhed, siger hun.

Charlotte Eliassen, formand for Miljøforeningen for Gammel Susåland og Omegn, håber nu, at Næstved Kommune vil kigge ind i samtlige af de klager, som foreningen har rejst, selvom klagenævnet i sin afgørelse kun har behandlet et af punkterne.
Charlotte Eliassen, formand for Miljøforeningen for Gammel Susåland og Omegn, håber nu, at Næstved Kommune vil kigge ind i samtlige af de klager, som foreningen har rejst, selvom klagenævnet i sin afgørelse kun har behandlet et af punkterne. Foto: Frederik Hagedorn - TV2 ØST

I alt har foreningen indsendt otte klagepunkter, hvoraf Miljø- og Fødevareklagenævnet dog kun har fundet det væsentligt at behandle et enkelt af punkterne – nemlig spørgsmålet om de såkaldte bilag IV-arter.

Ifølge klagenævnet har Næstved Kommune ikke i tilstrækkelig grad redegjort for projekts påvirkning af den økologiske funktionalitet for bilag IV-arters yngle- og rasteområder.

I det konkrete tilfælde handler det således om, at den næsten 10.000 kvadratmeter store stald ligger midt mellem en række vandhuller, hvor dyr som springfrø, stor vandsalamander og spidssnudet frø lever.

quote Det er ikke fordi, vi ikke har undersøgt padderne. Men vi har ikke undersøgt tilstrækkeligt, om padderne kan vandre mellem de to vandhuller

Jens Bach, centerchef, Plan og Miljø i Næstved Kommune

Klagenævnet mener ikke, Næstved Kommune i tilstrækkelig grad har undersøgt, i hvilken udstrækning stalden forhindrer disse dyr i at bevæge sig rundt mellem vandhullerne.

Derfor har klagenævnet ophævet kommunens miljøgodkendelse af stalden med virkning fra 1. februar 2024 og hjemvist sagen til fornyet behandling.

Overså hensyn til padder

Klagenævnets anke handler ifølge Jens Bach, centerchef for Plan og Miljø i Næstved Kommune, helt konkret om, hvorvidt de padder, der eventuelt måtte være i to vandhuller, et på hver side af stalden, kan komme fra det ene vandhul til det andet.

- Det er kommet bag på os, at det er et problem, forklarer han i dag til TV2 ØST og lader forstå, at han er bekendt med, at borgerne er utilfredse med såvel staldens placering som kommunens sagsbehandling:

- Det er ikke fordi, vi ikke har undersøgt padderne. Men vi har ikke undersøgt tilstrækkeligt, om padderne kan vandre mellem de to vandhuller. Det, havde vi ikke forestillet os, kunne blive et emne, siger han videre og tilføjer:

- Dertil kan jeg sige, at vi har hørt på alt, hvad de (naboerne, red.) har sagt – men jeg mener ikke, at vores sagsbehandling har været ensidig. Men den følelse er jeg nok ikke den rigtige til at tage fra dem.

Læs også
Politikere skælder ud: Landmand tog stor svinestald i brug uden tilladelse
Læs også
Politikere skælder ud: Landmand tog stor svinestald i brug uden tilladelse

Jens Bach er dog i lyset af afgørelsen fortrøstningsfuld, når det handler om at finde en løsning for de padder, der måtte være:

- Vi har fået et år til at se på padderne og finde en løsning for, hvad der skal til for at kompensere for paddernes behov for at vandre mellem vandhullerne, hvis der er behov for det. Det kunne eksempelvis være ved at lave et erstatningsvandhul, siger han.

Selvom naboerne har rejst i alt otte klagepunkter, agter Næstved Kommune ifølge Jens Bach at holde sig til det grundlag, som klagenævnet har ophævet og hjemvist miljøgodkendelsen på baggrund af:

- Vi benytter selvfølgelig lejligheden til at gennemgå miljøgodkendelsen på ny. En af de ting, som bliver nævnt, er ny lovgivning i forhold til miljøtilladelsens krav, som er ændret siden miljøgodkendelsen, der blev givet i 2021. Og det kommer vi selvfølgelig til at se på.

Gårdejer indstillet på løsning

Det er gårdejer af Tybjerggaard Kasper Jeppesen, der ejer stalden på Vinderuphøjvej.

Kasper Jeppesen, gårdejer, Tybjerggaard, har ladet stalden opføre. Han siger til TV2 ØST, at han er fortrøstningsfuld, når det handler om at få en miljøgodkendelse på plads.
Kasper Jeppesen, gårdejer, Tybjerggaard, har ladet stalden opføre. Han siger til TV2 ØST, at han er fortrøstningsfuld, når det handler om at få en miljøgodkendelse på plads. Foto: Frederik Hagedorn - TV2 ØST

Også han er fortrøstningsfuld ved situationen, selvom der nu er sat et stopur i gang for, hvornår Næstved Kommune skal have en ny miljøgodkendelse på plads for hans stald og dermed staldens fremtidige virke.

- Det tager jeg med ophøjet ro. Næstved Kommune har lavet en miljøgodkendelse, som er 99,5 procent i orden, og hvor der er et punkt, som klagenævnet vurderer, man skal se nærmere på, siger Kasper Jeppesen til TV2 ØST.

Og skulle det komme til et krav om et eller flere erstatningsvandhuller lyder svaret:

- Selvfølgelig vil jeg gøre det. Det har jeg allerede foreslået vores miljørådgiver at tilbyde Næstved Kommune, så det gør vi gerne.

Læs også
Naboer frygter biogasanlæg: - Det er i forvejen et belastet område
Læs også
Naboer frygter biogasanlæg: - Det er i forvejen et belastet område

Også Kasper Jeppesen er bekendt med naboernes kritik af stalden. Og så langt er parterne ifølge ham da også enige; at det ikke er den bedste placering:

- Det er gammel kendt viden, at vi adskillige gange har foreslået en alternativ placering til Næstved Kommune. Men det kunne vi ikke få lov til. Og det ved naboerne også.

- Jeg er ked af, hvis de synes, den skæmmer landskabet. Men nu har vi haft både Næstved Kommune og Miljø- og Fødevareklagenævnet til at se på stalden – altså to myndigheder – og de har begge vurderet, at stalden ligger fint, hvor den gør, uden at skæmme landskabet unødigt.

Det er ikke første gang, at stalden på Vinderuphøjvej vækker røre.

Tilbage i november 2022 kunne TV2 ØST fortælle, at stalden samme år var blevet taget i brug, før kommunen havde udstedt den fornødne ibrugtagningstilladelse.

Det fik flere politikere til at udtrykke kritik af administrationen i Næstved Kommune.


Nyhedsoverblik