Greven smidt ud af Gisselfeld Gods

Torsdag formiddag er Erik greve Danneskjold-Samsøe blevet tvunget til at forlade Gisselfeld Gods af fogeden.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Fogeden og politiet dukkede torsdag op for at smide Erik greve Danneskjold-Samsøe på porten. Greven har nægtet at fraflytte til det sidste, men nu er han efter lange stridigheder fortid på godset. I et sidste forsøg forsøgte man at overbevise retten om, at broderen kunne overtage jobbet som overdirektør, så Erik greve Danneskjold-Samsøe kunne blive boende, men det afviste dommeren.

Greven ved endnu ikke, hvad han skal lave, eller hvor han præcis skal bo, men han forventer at flytte til Sverige.

 

 

FAKTABOKS

Greve Erik Danneskiold-Samsøes

afsættelse som overdirektør for Gisselfeld Kloster

· Efter længere tids uoverensstemmelser og en forudgående suspension af greve Erik Danneskiold-Samsøe som overdirektør afsatte den daværende bestyrelse for Gisselfeld Kloster Erik Danneskiold-Samsøe som overdirektør for Gisselfeld i 1998. Den 27. maj 1999 afsatte Civilretsstyrelsen ham tillige som bestyrelsesmedlem.

· Advokat Christian Harlang udtog i 1998 på vegne af Erik Danneskiold-Samsøe en stævning ved Østre Landsret mod Civilstyrelsen og en række bestyrelsesmedlemmer med det formål at få annulleret afsættelsen som overdirektør og bestyrelsesmedlem. Det blev bl.a. gjort gældende, at den daværende bestyrelse ikke havde kompetence til at afskedige overdirektøren. Erik Danneskiold-Samsøe havde anlagt sagen dels på Gisselfeld Klosters vegne dels på egne vegne. Østre Landsret afviste ved deldom den 3. marts 2000 den sag, som Erik Danneskiold-Samsøe havde anlagt på vegne Gisselfeld Kloster. I den sag, som Erik Danneskiold-Samsøe havde anlagt på egne vegne, frifandt Østre Landsret ved dom af den 8. januar 2002 Civilstyrelsen og bestyrelsesmedlemmerne for alle påstande.

· Advokat Harlang ankede den 18. januar 2002 begge landsretsdomme til Højesteret. Anken af den første deldom blev afvist af Højesteret.14 dage før den anden dom skulle behandles i Højesteret, hævede Erik Danneskiold-Samsøe den 24. august 2007 anken til Højesteret. Landsrettens domme står herefter ved magt.

· I februar 2002 tiltrådte en ny bestyrelse for Gisselfeld. I sommeren 2002 og i de følgende år forsøgte den ny bestyrelse som den tidligere at opnå en forligsmæssig løsning. Bestyrelsen tilbød betalt bolig for livstid, et stort kontant engangsbeløb og en betydelig livsvarig pension. Forliget skulle samtidig åbne for, at Erik Danneskiold-Samsøes eneste datter tiltrådte stillingen som overdirektør. Bestyrelsens forligsforslag blev som alle tidligere forslag afvist.

· Ved stævning af 21. august 2007 anlagde advokat Harlang på vegne af bl.a. Erik Danneskiold-Samsøe en ny retssag ved Østre Landsret mod Civilstyrelsen og de nuværende medlemmer af klosterets bestyrelse. Erik Danneskiold-Samsøe nedlagde påstand om, at det var overdirektøren, der skulle udgøre den øverste ledelse på Gisselfeld, at Justitsministeriet i 1987 skulle have givet dis-pensation til, at Gisselfeld ikke skulle have en bestyrelse, og at Civilstyrelsen, bestyrelsen og den midlertidige overdirektør skulle anerkende, at bestyrelse og overdirektør ikke var lovligt valgt i 2002. Østre Landsret afsagde dom den 26. juni 2009. Landsretten afviste samtlige påstande mod Civilstyrelsen, bestyrelsesmedlemmerne og den midlertidige overdirektør. Spørgsmålet om den øverste ledelse og dispensationen blev afvist, fordi disse spørgsmål allerede var afgjort af de to tidligere landsretsdomme, og spørgsmålet om valgene blev afvist, fordi Erik Danneskiold-Samsøe, efter at det ved voldgift var konstateret, at han lovligt var blevet afsat, ikke længere havde en retlig interesse i at få disse spørgsmål afgjort. Denne dom er anket af Erik Danneskiold-Samsøe til Højesteret.

· Da landsrettens domme stod ved magt, kunne der påbegyndes en voldgiftssag i 2007. Den drejede sig om, hvorvidt det var berettiget, at den oprindelige bestyrelse havde benyttet sin kompetence, som den var blevet fastslået ved landsrettens dom af 2002, til at afsætte Erik Danneskiold-Samsøe som overdirektør i 1998. Retten bestod af højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen, fhv. højesteretspræsident Jacques Hermann og professor. dr. jur. Lennart Lynge Andersen.

· Under voldgiftssagen kom det blandt andet frem, at Erik Danneskiold-Samsøe uden bestyrelsens viden på Gisselfeld Klosters vegne havde underskrevet et notarpåtegnet amerikansk lånedokument på 40 mio. dollars. Lånet blev ikke til noget, fordi den daværende bestyrelse - uden at kende lånesagen - ændrede tegningsretten for Gisselfeld, før en tinglysning af lånet kunne have fundet sted.

· Ved en voldgiftskendelse afsagt den 16. februar 2009 blev bestyrelsens beslutning i 1998 om at afsætte Erik Danneskiold-Samsøe som overdirektør godkendt. Der blev tillagt Erik Danneskiold-Samsøe en pension, der var mindre end halvdelen af den pension, bestyrelsen havde tilbudt under sine forligsbestræbelser. Han fik heller ikke tillagt et kontantbeløb eller penge til bolig.

· Voldgiften begrundede bl.a. sin afgørelse med, at Erik Danneskiold-Samsøe "havde demonstreret en totalt manglende vilje og evne til at indordne sig under og samarbejde med klosterets bestyrelse", og at Erik Danneskiold-Samsøe ved sin adfærd havde "vægtet hensynet til egne interesser langt tungere end hensynet til klosterets forsvarlige virksomhed." Som følge heraf anså voldgiftsretten Erik Danneskiold-Samsøe som "åbenbart uegnet til at varetage stillingen som overdirektør."

· Efter afsigelsen af voldgiftskendelsen anlagde Erik Danneskiold-Samsøe den 15. maj 2009 en ny sag ved retten i Næstved med påstand om, at voldgiftsafgørelsen ikke var gyldig, fordi den nuværende i 2002 valgte bestyrelse efter hans mening ikke var lovligt valgt, og fordi hans manglende økonomiske ressourcer medførte, at sagen var ugyldig efter Menneskerettighederne. Han gjorde endvidere gældende, at de tre dommere i voldgiftsretten måske havde været inhabile. Sagen ved retten i Næstved har Erik Danneskiold-Samsøe hævet i juni måned 2010.

· På trods af voldgiftsrettens beslutning har Erik Danneskiold-Samsøe nægtet at fraflytte Gisselfeld Kloster. Sagen måtte derfor indbringes for fogedretten i Næstved, der den 2. november 2009 afsagde kendelse om, at Erik Danneskiold-Samsøe skulle fraflytte Gisselfeld. Kendelsen blev af Erik Danneskiold-Samsøe indbragt for Østre Landsret, der den 3. marts 2010 behandlede sagen og den 31. marts 2010 stadfæstede fogedrettens afgørelse.

· Erik Danneskiold-Samsøe skylder foreløbig den almenvelgørende fond Gisselfeld Kloster 1,3 mio. kr. i sagsomkostninger. Han har over for fogeden oplyst, at han ikke er i stand til at betale.

· Erik Danneskiold-Samsøe har under landsretssagen den 3. marts d.å. bebudet, at han vil anlægge endnu sag med påstand om, at Gisselfeld Kloster og Gods overgår til ham selv som privat ejendom. Sker det, vil Erik Danneskiold-Samsøe have tre verserende sager om Gisselfeld.

· Helene Danneskiold-Samsøe er tiltrådt som overdirektør for Gisselfeld Kloster den 1. marts 2010.

· Fogedretten i Næstved har efter Østre Landsrets kendelse af 31. marts 2010, fastsat en frist til den 1. juli 2010 for Erik Danneskiold-Samsøe til at fraflytte Gisselfeld Kloster. På trods af fogedrettens frist for fraflytning har Erik Danneskiold-Samsøe, under en med hans advokat aftalt fraflytningsforretning den 1. juli 2010 nægtet at fraflytte Gisselfeld Kloster.

Kilde: Godskontoret, Gisselfeld Gods