¨
PERSONPROFIL

Inger Støjberg

Venstre

Valgt i Vestjyllands Storkreds

Født 16. marts 1973 i Hjerk

V

Mærkesager

  • Hospitaler og sundhed
  • Økonomi
  • Flygtninge og indvandrere

Med kandidatens egne ord

Folketingsvalget handler om at sikre, at vi passer på Danmark med det fundament af frihedsrettigheder, som generationer før os har lagt. Det er derfor, jeg har stået i spidsen for at stramme udlændingepolitikken, så vi sikrer, at udlændinge der kommer hertil tager Danmark og de danske værdier til sig.

Jeg ønsker et Danmark, hvor det altid kan betale sig at arbejde, hvor vi holder skatterne i ro, hvor alle har lige muligheder, og hvor vi sikrer, at vi har et Danmark i balance. Danmark i balance handler blandt andet om, at vi sikrer, at statslige arbejdspladser fordeles i hele landet, og at vi sikrer ordentlige forhold for vores landbrug, der er helt afgørende for vækst og arbejdspladser.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har ikke et bestemt mål for, hvor mange der skal være ansat i den offentlige sektor. Mit mål er, at det offentlige leverer en god service til borgerne.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har allerede strammet udvisningseglerne af flere omgange, efter den tidligere socialdemokratiske regering havde lempet dem. Er der mulighed for at stramme reglerne yderligere, så gør jeg gerne det.

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har allerede ændret familiesammenføringsreglerne, så danskere, der har boet i udlandet har fået bedre mulighed for at få deres ægtefælle med, hvis de vender hjem til Danmark. Men det er vigtigt, at vi fortsat stiller krav om, at udlændinge, der kommer hertil har de nødvendige forudsætninger for at blive integreret i Danmark.

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er et af de mest lige lande i den vestlige verden, og jeg ser gerne at det forbliver sådan. Alle skal have lige muligheder i Danmark.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis skatten på arbejde skal sænkes, så mener jeg, at vi skal bruge pengene på at lette skatten i bunden, så folk med små arbejdsindkomster får mere ud af at gå på arbejde.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal fortsat investeres i den offentlige sektor i de kommende år, så vi har et godt sundhedsvæsen og god ældrepleje.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er bestemt perspektiv i at oprette lejre i Nordafrika, så vi undgår at flygtninge og migranter tager den livsfarlige rejse over Middelhavet. Sådanne lejre kan dog ikke realiseres af Danmark alene, og derfor skal gennem samarbejde med andre lande. Indtil sådanne lejre måtte blive oprettet, så er det vigtigt at vi holder fast i en stram udlændingepolitik herhjemme, så Danmark ikke igen bliver en attraktiv asyldestination, som vi var under den tidligere socialdemokratiske regering.

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe der ikke er styr på de ydre grænser til EU og så længe vi oplever en terrortrussel, som den vi oplever i denne tid mod Danmark, så mener jeg, at vi skal holde fast i grænsekontrollen.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dansk landbrug er allerede i dag skånsomt mod miljøet. Men det er vigtigt, at vi tilrettelægger landbruget sådan, at vi dyrker mest på robuste jorde, så vi passer på vandløb og andre sårbare områder.

44 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2019 - nu

Næstformand Folketinget, Venstre

2016 - nu

Udlændinge- og integrationsminister Folketinget, Venstre

2015 - 2016

Udlændinge-, integrations- og boligminister Venstre

2014 - 2015

Politisk ordfører Folketinget, Venstre

2010 - 2011

Beskæftigelsesminister Venstre

2009 - 2010

Beskæftigelsesminister og minister for ligestilling Folketinget, Venstre

2007 - nu

Folketingsmedlem Vestjyllands Storkreds, Venstre

2007 - 2009

Politisk ordfører Folketinget, Venstre

2003 - 2005

Formand for Økontaktudvalget Folketinget, Venstre

2001 - 2007

Folketingsmedlem Viborg Amtskreds, Venstre

2001 - 2005

Medlem af Europarådets Parlamentariske Forsamling Folketinget, Venstre

1994 - 2002

Medlem af Viborg Amtsråd Viborg Amtsråd, Venstre
Folketingskandidat Vestjylland Storkreds, Venstre

Tillidsposter

2005 - 2007

Næstformand Venstres Folketingsgruppe

1994 - 2002

Bestyrelsesmedlem Bjerringbro Gymnasium

1994 - 2002

Bestyrelsesmedlem Skive Handelsskole

1996 - 1999

Bestyrelsesmedlem Liberalt Oplysnings Forbunds (LOF) landsstyrelse

2005 - nu

Medlem af Venstres hovedbestyrelse

Uddannelse

Master Business Administration, Aalborg Universitet
InformationsAkademiet
Højere Handelseksamen Viborg Handelsskole

1990 - 1993

Student Morsø Gymnasium

Erhvervserfaring

2001 - nu

Freelancejournalist Støjberg Kommunikation

1999 - 2001

Redaktør Viborg Bladet
V

Politiske hverv

2019 - nu

Næstformand Folketinget, Venstre

2016 - nu

Udlændinge- og integrationsminister Folketinget, Venstre

2015 - 2016

Udlændinge-, integrations- og boligminister Venstre

2014 - 2015

Politisk ordfører Folketinget, Venstre

2010 - 2011

Beskæftigelsesminister Venstre

2009 - 2010

Beskæftigelsesminister og minister for ligestilling Folketinget, Venstre

2007 - nu

Folketingsmedlem Vestjyllands Storkreds, Venstre

2007 - 2009

Politisk ordfører Folketinget, Venstre

2003 - 2005

Formand for Økontaktudvalget Folketinget, Venstre

2001 - 2007

Folketingsmedlem Viborg Amtskreds, Venstre

2001 - 2005

Medlem af Europarådets Parlamentariske Forsamling Folketinget, Venstre

1994 - 2002

Medlem af Viborg Amtsråd Viborg Amtsråd, Venstre
Folketingskandidat Vestjylland Storkreds, Venstre

Tillidsposter

2005 - 2007

Næstformand Venstres Folketingsgruppe

1994 - 2002

Bestyrelsesmedlem Bjerringbro Gymnasium

1994 - 2002

Bestyrelsesmedlem Skive Handelsskole

1996 - 1999

Bestyrelsesmedlem Liberalt Oplysnings Forbunds (LOF) landsstyrelse

2005 - nu

Medlem af Venstres hovedbestyrelse

Uddannelse

Master Business Administration, Aalborg Universitet
InformationsAkademiet
Højere Handelseksamen Viborg Handelsskole

1990 - 1993

Student Morsø Gymnasium

Erhvervserfaring

2001 - nu

Freelancejournalist Støjberg Kommunikation

1999 - 2001

Redaktør Viborg Bladet

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik