¨
PERSONPROFIL

Birgitte Hansen

Blå Fornyelse

Spidskandidat i Sorø

Født 26. november 1955 i Topshøj, 4180 Sorø Gift 3 børn

G

Birgitte Hansen var i år 2017 kandidat for Blå Fornyelse ved Kommunalvalget i Sorø kommune. Birgitte Hansen blev ikke valgt ind.

Birgitte Hansen var byrådsmedlem 2013 - 2017 for partiet Venstre i Sorø Kommunes byråd. Hun var medlem af kommunens Social og Sundhedsudvalget samt Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget. I august 2017 blev hun ekskluderet af Venstre og sad som løsgænger, indtil hun blev medlem af det nyoprettede Blå Fornyelse.

Birgitte er uddannet lærer fra Haslev Seminarium. Derefter arbejdede hun 5 år som lærer på Jyllinge Skole, Gundsø, og 1 år i entreprenørfirmaet Højgaard & Schultz på Færøerne som bogholder, indkøber, shippingmedarbejder og med en masse ad hoc opgaver.

I 1983 flyttede hun til Sorø, og har siden 1984 været ansat i det soranske skolevæsen. I perioden 2005 - 2011 som souschef på Pedersborg Skole. I 2011 valgte Birgitte at forlade Pedersborg Skole, da de efter hendes mening var for mange ledere (7), og har siden arbejdet som lærer på Frederiksberg Skole. Hun er gift, har tre børn og bor i Sorø.
I 2013 blev hun med 3. flest stemmer i partiet valgt til byrådet for Venstre med udvalgsposter i Børn- og Undervisningsudvalg samt i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg.
I august 2017 forlod Birgitte Hansen Venstre grundet en uenighed i partiet. Hun var derefter med til at stifte listen Blå Fornyelse.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 138 Blå Fornyelse in total 353
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 157 Venstre in total 3183

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Børn tilbringer lang tid i institution / skole, og det er vigtigt, at der er tilstrækkeligt dygtigt personale med tid til at tage sig af dem. Det er vigtigt, at de ansattes tid ikke bruges på unødigt administrativt arbejde eller tidskrævende varm-luft-projekter.

Erhverv: Et velfungerende erhvervsliv, lav arbejdsløshed og lavt sygefravær er fundamentet for velfærd.

Ældre: Respekt for forskellighed og forskellige behov. Frit valg mht. hjemmepleje, madordninger og gerne mulighed for friplejehjem for de ældre, der har behov for hjælp. Hjemmeplejen skal fritages for unødig administration, så tiden først og fremmest bruges på kerneopgaven.
Vi skal skabe endnu bedre rammer for samværet mellem raske ældre og ældre, der har brug for pleje. Frivillige er med til at give gode oplevelser til både raske ældre og ældre med plejebehov.
I samarbejde med sygehus og praktiserende læger må vi arbejde på bedre pleje og forebyggelse. Vi skal tage hånd om patienter, der er udskrevet fra sygehuset, så der bliver færre genindlæggelser.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gert Jørgensen har været en god borgmester for Sorø i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Sorø Kommune skal investere penge i, at plejepersonalet i ældreplejen bliver bedre uddannet, for at håndtere det stigende antal demente ældre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

- og de skal fritages for så mange administrative tidsrøvere som muligt. Uddannelse alene gør det ikke. Vi skal sørge for et godt arbejdsmiljø, som vi sammen med de ansatte får etableret

3 Sorø Kommune skal finde en bedre løsning end den nuværende plan for en ny omfartsvej ved Tersløse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sorø Kommune er en landkommune med meget spredt bebyggelse, og det er utopi at forestille sig, at transport kan løses som kollektiv trafik. Faktisk ser vi i dag rigtigt mange tomme busser køre rundt. Der bør kigges på den kollektive trafik for at se, om opgaven kan løses på en bedre måde til gavn for passagerer og kommunens / regionens økonomi.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Idræt og foreningsliv er sundt og sygdomsforebyggende - både fysisk og mentalt. Det handler ikke kun om flere penge til idrætten. Vi i samarbejde med foreningerne sørge for gode rammer, som de mange frivillige foreninger kan arbejde og udfolde sig i.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har meget få flygtninge i vores kommune. Flygtninge vil på længere sigt udgøre en ressource; ikke bare som bidrag til mangfoldighed, men også som arbejdskraft i de virksomheder, der i den grad mangler ansatte.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal fortsat være en kommunal hjemmepleje, men der skal være mulighed for at vælge privat hjemmepleje og madordning. Jeg ser også gerne friplejehjem som en valgmulighed. Privat hjemmepleje: Betingelserne for disse skal være rimelige, så firmaerne har mulighed for at løse opgaven. Det er farligt, at kun et stort firma står for hele hjemmeplejen( fx risiko for konkurs); det bør være muligt for mindre firmaer at komme i betragtning.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke antallet af elever i klassen, der er problemet. Der skal i stedet skabes bedre rammer for inklusion, mulighed for 2-lærerordninger, tiden til lærernes samarbejde med forældre og elever samt forberedelse af timerne mindst være på samme niveau som før reformen. Økonomien på området skal anvendes på kerneopgaven og ikke på centralt styrede varm-luft-projekter. Personale, ledere og forældre skal igen tages med på råd om, hvordan opgaven skal løses.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sorø Kommune yder i samarbejde med de lokale virksomheder en stor indsats i forhold til at ledige kommer i beskæftigelse eller uddannes med henblik på at kunne blive beskæftiget i job, hvor arbejdskraft efterspørges. Unge, der dropper ud af ungdomsuddannelse - eller aldrig er kommet i gang - hjælpes i gang med at finde den rigtige ungdomsuddannelse, hjælpes i ordinært arbejde, får et nyttejob eller hjælpes på anden måde, hvis de ikke er har forudsætningerne for at klare job eller uddannelse.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Desværre er der på grund af tidligere tiders låntagning og andre økonomiske dispositioner ikke mulighed for at sænke skatten lige nu.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi deler ikke budgettet op i geografiske områder Dog er det sådan - og skal forblive sådan - at yderområder med sociale udfordringer tildeles forholdsmæssigt flere ressourcer på skole- og daginstitutionsområdet. "Fordelingsnøglen" skal drøftes nøje og til stadighed evalueres og revurderes.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke altid afgørende, hvor mange penge, der bruges - men hvordan de bruges!!

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Problemet er ikke aktuelt i Sorø. Der er ikke planer om at inddrage unikke naturområder til erhvervsejendomme. Et velfungerende erhvervsliv er fundamentet for velfærd - og ikke al natur er så unik, at der ikke kan bygges / drives erhverv. Det er ok at begrænse høj beplantning i industriområde, så virksomhederne er synlige. Denne beplantning er ikke unik natur, men det vil ikke være OK at ødelægge et sammenhængende naturområde som Flomengene ved at udstykke til industriområde.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen - pengene er ikke altid afgørende faktor. Det, der gavner integration, er, hvordan pengene anvendes, og hvordan vi skaber gode rammer for integration

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældre, der har sparet op til alderdommen skal ikke straffes. Mange ældre har sparet op ved fx at undlade dyre ferier og rygning.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ville være rart at kunne fordele flere midler til alle områder; også dette. Men pengene har Sorø Kommune ikke. Skatteprocenten i Sorø ligger på en 8. plads over kommuner med den højeste beskatning af borgerne. Ale sundhedsområder er vigtige.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er i hvert fald vigtigt, at pædagogernes tid bruges på kerneopgaven/ samværet med børnene. Områdeledelse blev præsenteret som en besparelse på administration, men jeg er bange for, at et ekstra ledelseslag i stedet har medført besparelser på ressourcer "på gulvet" tæt på børnene. Ligesom på skoleområdet bruges der også mange penge/ personaletid på projekter på tværs af institutionerne, som ikke nødvendigvis gavner børnene. Det er vigtigt, at der er nok voksne til børnene.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke nødvendigvis kommunale økonomiske satsninger, der tiltrækker private virksomheder. Jeg vil derfor støtte den politik, jeg har været med til at føre i min byrådsperiode. Vi gør det nemmere for virksomheder at etablere sig bl.a. ved hurtig sagsbehandling, hjælp til at finde egnede lokaliteter og rådgivning til iværksættere. Dansk Industri har i seneste analyse vedr. erhvervsklima placeret Sorø Kommune i top. Dette er sket, uden at der er brugt flere penge.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2014 - 2017

Byrådsmedlem Sorø Kommune, Venstre

2014 - 2017

Medlem, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget Sorø Kommune, Venstre

2014 - 2017

Medlem, Social- og Sundhedsudvalget Sorø Kommune, Venstre

Uddannelse

lærer / leder. Underviser de ældste klasser i dansk, matematik, tysk, geografi og samfundsfag. Haslev Seminarium / KLEO diplomuddannelse i ledelse (specialer i budget- og økonomistyring, forandringsledelse og organisation)

Erhvervserfaring

2011 - nu

Lærer Frederiksberg Skole
G

Politiske hverv

2014 - 2017

Byrådsmedlem Sorø Kommune, Venstre

2014 - 2017

Medlem, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget Sorø Kommune, Venstre

2014 - 2017

Medlem, Social- og Sundhedsudvalget Sorø Kommune, Venstre

Uddannelse

lærer / leder. Underviser de ældste klasser i dansk, matematik, tysk, geografi og samfundsfag. Haslev Seminarium / KLEO diplomuddannelse i ledelse (specialer i budget- og økonomistyring, forandringsledelse og organisation)

Erhvervserfaring

2011 - nu

Lærer Frederiksberg Skole

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik