149538-138a84d6.jpeg
149538-138a84d6.jpeg
Radikale Venstre
Sofus Christensen
Født 12/9/2000 - Enlig - Ingen børn - 4673 Rødvig Stevns
Nuværende stilling: Lærervikar
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg synes man skal stemme på mig fordi jeg gerne vil være en ung stemme i kommunalbestyrelsen som gerne vil gøre det lettere at være ung i Stevns kommune. Jeg vil også gerne gøre Stevns kommune grønnere og mere fri. Jeg ser gerne en kommune hvor vi tiltrækker turister med vores unikke natur og fokus på den grønne omstilling. Vores folkeskoler og friskoler skal styrkes og blive friere til selv bestemme hvad der er bedst for dem. Østbanen skal renoveres da det er en livnerve for de flere end 1 million som bruger den hvert år, heriblandt studerende, arbejdende og turister. Unge skal have mulighed for at blive boende i kommunen med flere ungdomsboliger så det ikke er en selvfølge at man skal flytte ud af kommunen når man skal have en videregående uddannelse.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Stevns Kommune skal sige fra over for høje vindmøller på land eller nær kysten uanset forpligtelsen til at leve op til klimamålene i Partnerskab 2020.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vindmøller er nødvendigt for at kunne lave den grønne omstilling og derfor burde vi også løfte en del af det ansvar vi har pålagt os. Vindmøller skal dog ikke være til gene for folk derfor ser jeg helst vindmøllerne ude i havet.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg tror altid på forebyggelse. Det er billigere i længden, at forhindringer arbejdsskader og lignede. Men har folk brug for genoptræning skal de skal kunne få det.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg har ikke en opfattelse af at det er for let at forblive arbejdsløs i Stevns kommune.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har en grundskyldspromille på 21,52 som er ca. 4 procentpoint lavere end landsgennemsnittet 26,15. Så mener ikke det er nødvendigt at spare på kommunale budgetter for at grundskylden kan sættes ned.

Stevns Kommune bør bruge flere ressourcer på klimaområdet – også selvom det går ud over andre velfærdsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Klimaforandringerne er nødvendige at få løst. Vi har i Danmark fastlagt os på at være klimaneutrale i 2050 og det mål skal Stevns kommune bidrage til.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har i Danmark forpligtet os på at være klimaneutrale i 2050 og det opnår vi ikke uden at tage nogle valg. Og klimahandling må for min skyld gerne prioriteres højere.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Flygtninge og især indvandrere er en ressource for lokalsamfundet hvis vi formår at integrere dem i kommunen. Jeg har selv mødt flere i kommunen som både arbejder og støtter foreningslivet i kommunen. Og jeg mener det ville være respektløs at kalde dem et problem.

Selvom Stevns Kommune vedtog landets største skattestigning i indeværende valgperiode, så den blev sat op til 26,0 procent, er der ikke råd til at sætte skatten ned i næste valgperiode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er ikke værd at sætte skatten ned hvis det medfører besparingerne i velfærden blandt børn og ældre.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er jeg enig i, men det er også besluttet på landsplan af folketinget med minimumsnormeringerne. Jeg tror dog på at kommunerne bedst kan vurdere hvor der er størst behov for flere ansatte.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg tror generelt det er sundt med konkurrence, da det ofte efterlader forbrugeren/borgeren med en bedre service. Så jeg er åben for mere konkurrence i ældreplejen men det må ikke forringe serviceniveauet.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis den brede flertalsgruppe med Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre fortsat har 13 mandater tilsammen efter valget, bør den fortsætte som hidtil i næste valgperiode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg tror ofte at der er en grund til at folk er langtidsledige og derfor kan det godt være at ressourcer bedre kan bruges på at hjælpe nylige ledige i job igen.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg synes almen idræt og elite i Stevns kommune sagtens kan få tildelt flere midler Jeg mener at det vil gavne hele kommunen og ikke kun de foreninger der så ender med midlerne, hvis idræt fik flere penge.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg tror ikke at hjælp til udfordrede børn skal ske på bekostning af de øvrige elever. Derfor skal specialtilbud opprioriteres.

Hvis Henning Urban Dam overtager borgmesterposten fra Anette Mortensen får Stevns Kommune større gennemslagskraft i forhold til stat, folketing og nabokommuner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (1)

Formand

2019-d.d.

Erhvervskarriere (2)

Lærervikar, Stevns Friskole

2021-d.d.

Kystlivredder, Tryg

2021-d.d.

Uddannelse (1)

Videregående uddannelse STX, Køge Gymnasium, Samfundsfag A & Matematik A

2018-2021

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Kommunalvalg 2021

84
Radikale Venstre
720
Kommunalvalg 2021
Radikale Venstre
Personlige stemmer
84
Partiet i alt
720
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Sundhed
Kandidaten på sociale medier