261545-9fa63906.jpeg
261545-9fa63906.jpeg
Venstre
Flemming Petersen
Født 6/1/1962 i Frederiksberg - Gift - 1 barn - 4652 Hårlev
Nuværende stilling: Selvstændig
Hvorfor bør man stemme på dig?
Ved at stemme på mig vil man få en stemme i Kommunalbestyrelsen, der helhjertet går ind for det brede samarbejde der har kendetegnet de sidste 4 år. Jeg kan samarbejde med alle der ligesom jeg ønsker det, på en pragmatisk og løsningsorienteret måde. Jeg ønsker at Stevns skal være et godt sted at leve og udfolde sig og jeg ønsker at vi forsat skal have et stort fokus på de store velfærdsområder. En stemme på mig vil også være en stemme på øget indsats på biodiversitetsområdet og indsatser på klima og miljø.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Fysisk aktivitet hos os mennesker kan gøre, at andre poster på det kommunale budget får et mindre forbrug, derfor kan indsatsen øges, uden at det koster mere på det samlede budget.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Stevns Kommune skal sige fra over for høje vindmøller på land eller nær kysten uanset forpligtelsen til at leve op til klimamålene i Partnerskab 2020.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Borgerne på Stevns (Stevns Kommune) skal ikke sige fra pr. automatik, men finde de løsninger der er mulige i fællesskab.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Stevns Kommune bør bruge flere ressourcer på klimaområdet – også selvom det går ud over andre velfærdsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Klimaproblemerne vi står i er alvorlige, og der skal findes løsninger her og globalt, men at sidestille det med velfærdsområder er forkert, løsningerne skal findes og udmøntes i sammenhæng.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Stevns Kommune skal sænke sin Co2 udledning, men det bliver ikke på bekostning af andre områder, da indsatserne bliver betalt af mindre forbrug af varme og strøm.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Selvom Stevns Kommune vedtog landets største skattestigning i indeværende valgperiode, så den blev sat op til 26,0 procent, er der ikke råd til at sætte skatten ned i næste valgperiode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Skatten blev sat op for at fastholde nuværende service, i takt med øget anden finansiering fx. ved flere borgere og mere erhverv og effektivisering, skal skatten søges nedsat.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Udefra en betragtning om at vedligeholde det vejnet der er der i forvejen, derefter anlægge nye cykelstier til gavn og glæde for bl.a. vores skolebørn.

Hvis den brede flertalsgruppe med Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre fortsat har 13 mandater tilsammen efter valget, bør den fortsætte som hidtil i næste valgperiode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis Henning Urban Dam overtager borgmesterposten fra Anette Mortensen får Stevns Kommune større gennemslagskraft i forhold til stat, folketing og nabokommuner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal have flere ladestandere i samarbejde med og opsat af private aktører.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (4)

Kommunalbestyrelsesmedlem, Stevns Kommune

2018-d.d.

Medlem, Social og Sundhed, Stevns Kommune

2018-2021

Formand, Plan, Miljø og teknik, Stevns Kommune

2018-d.d.

Kommunalbestyrelsesmedlem, Stevns Kommune

2006-2015

Erhvervskarriere (1)

Selvstændig automekaniker

1995-d.d.

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

174
Venstre
3054
valgt ind
Kommunalvalg 2017

209
Venstre
2535
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Venstre
Personlige stemmer
174
Partiet i alt
3054
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Venstre
Personlige stemmer
209
Partiet i alt
2535
Kandidatens mærkesager
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Sundhed
Trafik
Ældre
Kandidaten på sociale medier