227631-1ecf4576.jpeg
227631-1ecf4576.jpeg
Dansk Folkeparti
Lizette Lilleskov Laugesen
Født 5/5/1965 i København - Gift - 2 børn - 4250 Fuglebjerg
Nuværende stilling: Læser Offentlig Administrations Bachelor
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg ønsker at udvikle vores velfærdssamfund med mennesket i centrum, og i respekt for det Danmark generationer før mig har skabt. For mig er det vigtigt at sikre mennesker, og i særdeleshed de udsatte, det gælder både børn, ældre, syge og hjemløse. Vi skal værne om vores velfærdssystem som er under pres pga invandring, vi har plads til mennesker der vil de danske værdier, men folk der ikke vil vores kultur, levevis og demokrati, hører ikke hjemme i Danmark - og kriminelle udlændinge skal forblive bag lås og slå til de kan sendes ud. Vi skal turde investere i yderområderne, også på det kulturelle område, det vil lønne sig på den lange bane i form af ressourcestærke familier vil flytte til kommunen.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Absolut NEj, kommunen skal sikre flere hjemsendelser, bl.a ved at sikre invandre kender repatrierings mulighederne. Jobcentrene skal sende invandre hurtigt ud i job eller nyttejob.

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er alt for lidt fokus på psykisk syge, og på den lange bane vil det både menneskeligt og økonomisk kunne betale sig.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg har intet imod at sænke skatten, men det er der ikke råd til nu, der er alt for mange områder der har behov for flere penge særligt ældre området.

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det tror jeg godt borgerne selv kan finde ud af, der er masser af tilbud. Jeg ønsker ikke overformynderi i kommunen.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hurtig og effektiv genoptræning er vigtig både for den enkelte, men absolut også for samfundet, så den ramte hurtigt kan komme tilbage på arbejdsmarkedet, eller blive selvhjulpen.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Når der er råd til det, har jeg intet imod skattenedsættelser, men der er mange ting der skal styr på før vi har råd til det.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal tilføres flere penge til ældreområdet, og så skal der satses på bedre forhold for de ansatte på ældreområdet, så personalet får lyst til at blive i deres job, idag er der mange ubesatte stillinger fordi personalet flygter pga forholdene.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er absolut brug for flere hænder i daginstitutionerne, og pr. 2025 træder minimumsnormeringerne i kraft, MEN sideløbende med mindstenormeringer på daginstitutionsområdet skal der indføres minimumsnormeringer på plejecentrene - pengene skal ikke tages fra ældreområdet, på plejecentrene kan man også råbe “hvor er der en voksen”

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det har vist sig gang på gang, at kommunen bedst løser opgaverne i ældreplejen.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vejene er i meget dårlig stand mange steder. Og så skal der gøres noget ved Slagelsevejen, der skal laves en omfartsvej gerne som motorvej, alternativt gøre den eksisterende vej to sporet, trafikken er helt håbløs om morgenen, det er nærmest umuligt at komme ud på vejen fra sidevejene.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Særlig folk over 50 år har brug for hjælp til at komme i job igen. Unge bør sendes i nyttejob fra første ledighedsdag, det har man gode erfaringer med i Greve.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Skolerne skal naturligvis hjælpe udfordrede børn, men det må ikke ske på bekostning af andre børn. Skolerne skal i øvrigt også blive bedre til at undervise højt begavede børn, undervisningen skal i højere grad tilgodese det enkelte barn.

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Sundhedsvæsnet skal føre regionernes første prioritet, faktisk mener jeg alle andre områder skal overtages af staten.

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Sjælland skal være grønnere. Region Sjælland bør fremover satse på klimavenlige løsninger – også selvom de på kort sigt er dyrere end traditionelle løsninger.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Sundhedsvæsnets vigtigste område er at behandle fysiske og psykiske syge mennesker, i forvejen er sundhedsvæsnet økonomisk spændt hårdt for, der er ikke råd til at vælge dyrere løsninger af klimahensyn - det bør være de bedste løsninger for patienterne som har første prioritet.

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Faktisk mener jeg slet ikke den opgave skal ligge i regionerne.

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Tværtigmod - også tandlægen bør betales over skatten.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Centraliseringen af sygehusene har intet godt gjort for sundhedsvæsnet, afstanden er helt urimelig, og mange syge fragtes rundt i hele regionen for at modtage behandling på forskellige sygehuse, det er uværdigt og skaber store udfordringer for mange. Jeg vil derfor kæmpe for at genskabe sygehusene, så der igen er akut modtagelse, fødegange mm på alle de større sygehuse. Central... Læs mere

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi ser en overdødelighed blandt socialt udsatte, det skal vi naturligvis gøre noget ved, sundhedsvæsnet skal være lige for alle.

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der bør aldrig være mere end max 30% tosprogede på en uddannelse.

Borgerne kan få bedre og hurtigere service/behandling, hvis Region Sjælland i højere grad overlader behandlingerne/undersøgelserne til private udbydere på sundhedsområdet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har brug for et godt offentligt sundhedsvæsen, det private er et godt supplement, men det er langt fra alle områder de beskæftiger sig med. De private på sundhedsområdet skal i sagens natur tjene penge på ydelserne, et område som f.eks kræft er urentabelt, kræver meget forskning, og store maskiner som strålekanoner.

Region Sjælland bruger størstedelen af sit budget til regional udvikling på busser, lokalbaner og anden kollektiv trafik. En del af de penge kunne bruges bedre på erhvervsudvikling og miljø, eksempelvis at sikre rent drikkevand og oprense efter jordforureninger såsom PFOS.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der bør ikke være forskel på behandlings mulighederne alt efter hvor i landet man bor, der ud over er regionerne et fordyrende led.

Region Sjælland har afsat 20 millioner kroner på at belønne personalet for indsatsen under coronapandemien. Pengene kunne have været brugt bedre til behandling af patienter.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Personalet har gjort et flot arbejde under pandemien, men det er der mange andre der også har f.eks SOSU’erne og det pædagogiske personale, og mange behandlinger er udskudt pga pandemien, så jeg så hellere pengene blev brugt på behandling.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er urimelige forhold for fødende og jordmødre, området skal opprioriteres alt andet er uforsvarligt.

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Yderområderne er helt afhængige af offentlig transport, kan folk ikke komme på arbejde vælger de et andet sted at bo, og landsbyerne ender som spøgelsesbyer.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

I 2024 overtager Region Sjælland dele af ambulancedriften fra Falck. På længere sigt bør Region Sjælland stå for al ambulancedrift i området.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener faktisk Falck gør det godt, og de har mange års erfaring med at løse opgaverne med præhospitalet, jeg kan være bekymret for kvaliteten hvis regionen selv skal stå for den opgave.

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Video konsultationer er et godt alternativ for dem der ønsker det, men det skal ikke være på bekostning af det fysiske fremmøde.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Psykiatrien har været nedprioriteret i mange år, med katastrofale omkostninger, det kan vi ikke være bekendt.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (1)

Bestyrelsesmedlem Næstved Lokalforening

2021-d.d.

Erhvervskarriere (2)

Læser Offentlig Administrations professions bachelor, Professionshøjskolen Absalon Næstved

2019-d.d.

Pædagog

1994-2019

Uddannelse (2)

Diplom, ZBC Køge, Ledelse

Ukendt dato

, Hindsholm Socialpædagogiske Seminarium, Socialpædagog

1991-1994

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

445
Dansk Folkeparti
25831
Kommunalvalg 2021

159
Dansk Folkeparti
1712
Regionsrådsvalg 2017

552
Dansk Folkeparti
64745
Kommunalvalg 2017

156
Dansk Folkeparti
3129
Regionsrådsvalg 2021
Dansk Folkeparti
Personlige stemmer
445
Partiet i alt
25831
Kommunalvalg 2021
Dansk Folkeparti
Personlige stemmer
159
Partiet i alt
1712
Regionsrådsvalg 2017
Dansk Folkeparti
Personlige stemmer
552
Partiet i alt
64745
Kommunalvalg 2017
Dansk Folkeparti
Personlige stemmer
156
Partiet i alt
3129
Kandidatens mærkesager
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Sundhed
Trafik
Ældre
Kandidaten på sociale medier