280077-464ed8bb.jpeg
280077-464ed8bb.jpeg
Nye Borgerlige
Githa Lone Nelander
Født 28/1/1961 i Holmegaard - Enlig - 1 barn - 4684 Holmegaard
Nuværende stilling: Erhvervskonsulent
Hvorfor bør man stemme på dig?
Erhvervsmæssig vækst er nødvendig for, at kunne opretholde vores serviceniveau overfor skoler, institutioner, ældre og de mest sårbare grupper. Jeg foreslår derfor et erhvervsudvalg for, at få fokus på indtægtssiden, samtidig med at der kigges på øget konkurrenceudsættelse og kommunalt frås. Der er et sparepotentiale alene på konkurrenceudsættelse på 150 mill. Overordnet ønsker vi jobcentrene lukket, og kommunalt ser jeg mulighed for en halvering af personalet - mange ledige er selv istand til at finde job uden hjælp fra jobcentret - alternativt kunne de tilbydes hjælp fra professionelle. Vi skal forebygge mistrivsel hos børn og unge. Alt for mange opleves med angst og er ensomme. Vi skal politisk sætte vores elitehold og ildsjæle i centrum som Næstveds ambassadører og fyrtårne.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal ikke bruges penge på nytteløse integrationsprojekter. Forudsætningen for at blive integreret i samfundet handler om vilje..

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommuneskatten skal holdes i ro

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har alt for mange flygtninge der er på overførelsesindkomst.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal have flere friplejehjem

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Normeringerne skal øges ved at sætte institutionerne fri. Kontrol og dokumentation æder de ansattes ressourcer, som kunne bruges på børnene

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er allerede mange ansøgninger til vind- og solcelleparker der kan give et godt bidrag til vores klimamål.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er ikke nødvendigt at bekost andre kommunale områder for, at hjælpe ledige i job. Det handler om at gøre op med jobcentrenes fastholdelse af de ledige.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ikke på bekostning af andre områder

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Inklusion af udfordrede børn i skolerne er en narresut, som hverken gavner de udfordrede børn, eller de øvrige elever. Det er en ren parkering uden udviklingsmulighed.

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Driften af den kollektive trafik skal foregår på konkurrencemæssige vilkår, så der frigives midler til effektiv drift.

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Sjælland skal være grønnere. Region Sjælland bør fremover satse på klimavenlige løsninger – også selvom de på kort sigt er dyrere end traditionelle løsninger.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Danskerne betaler mere en halvdelen af deres løn i skat, og der skal derfor ikke indføres brugerbetaling.Vi skal istedet fjerne frås og bureaukrati.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi går ikke ind for tvangsfordeling og slet ikke pga. en fejlslagen integration.

Borgerne kan få bedre og hurtigere service/behandling, hvis Region Sjælland i højere grad overlader behandlingerne/undersøgelserne til private udbydere på sundhedsområdet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De private udviser højere fleksibilitet, og effektiv drift som gavner patienterne, og er samarbejde med det offentlige vil kunne give nytænkning inden for det offentlige.

Region Sjælland bruger størstedelen af sit budget til regional udvikling på busser, lokalbaner og anden kollektiv trafik. En del af de penge kunne bruges bedre på erhvervsudvikling og miljø, eksempelvis at sikre rent drikkevand og oprense efter jordforureninger såsom PFOS.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener at pengene kan findes ved, at sætte busdriften fri og konkurrenceudsætte kolkektiv trafik

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Sygehusene skal koncentrerer sig om kerneydelsen, og derfor giver det mening at at lade private tage sig af opgaver der ikke hører til kerneydelsen.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De danske skatteborgere betaler over halvdelen af deres løn i skat, og skal ikke pålægges yderligere gebyrer. Vi skal i stedet kigge på hvordan vi forvalter skatteborgernes penge, og stoppe frås.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Regionerne bør drives mere decentralt

Region Sjælland har afsat 20 millioner kroner på at belønne personalet for indsatsen under coronapandemien. Pengene kunne have været brugt bedre til behandling af patienter.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Fødeafdelingerne skal tættere på borgerne

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt at der er lige adgang til akutberedskabet.

I 2024 overtager Region Sjælland dele af ambulancedriften fra Falck. På længere sigt bør Region Sjælland stå for al ambulancedrift i området.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

For at sikre udvikling og en effektiv ambulancedrift, skal regionener ikke hjemtage området. De private ambulance operatører har længe vust effektiv drift, og sørget for udvikling til gavn for patienterne - denne viden må vi ikke gå glip af. Hjemtagelserne sker yderligere på ulige konkurrencevilkår, hvor regionerne giver sig selv fordele og som konkurrent skal forhandle udbud ... Læs mere

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det skal være op til den enkelt læge at vælge hvordan han/hun driver klinikken.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (5)

Byrådsmedlem, Næstved Kommune

2014-d.d.

Medlem af Kultur- og Demokratiudvalget, Næstved Kommune

2018-d.d.

Medlem af Plan- og Erhvervsudvalget, Næstved Kommune

2018-d.d.

Folketingskandidat

2021-d.d.

Byrådsmedlem i Næstved Kommune. Spidskandidat til Region Sjælland,

2020-d.d.

Erhvervskarriere (4)

Trafikleder, Nobina Danmark A/S

2017-d.d.

Business Coach, Falck A/S

2013-2017

Markedschef, Falck

1982-2009

Markedschef, SEAS-NVV

2011-2013

Uddannelse (1)

Erhvervsuddannelse, Næstved og CPH, Coaching

Ukendt dato

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

765
Nye Borgerlige
2938
Regionsrådsvalg 2021

2290
Nye Borgerlige
22862
Folketingsvalg 2019

ukendt
Dansk Folkeparti
ukendt
Regionsrådsvalg 2017

686
Dansk Folkeparti
64745
valgt ind
Kommunalvalg 2017

601
Dansk Folkeparti
4188
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Nye Borgerlige
Personlige stemmer
765
Partiet i alt
2938
Regionsrådsvalg 2021
Nye Borgerlige
Personlige stemmer
2290
Partiet i alt
22862
Folketingsvalg 2019
Dansk Folkeparti
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
Regionsrådsvalg 2017
Dansk Folkeparti
Personlige stemmer
686
Partiet i alt
64745
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Dansk Folkeparti
Personlige stemmer
601
Partiet i alt
4188
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Integration
Skat
Skole/dagtilbud for børn
Ældre
Kandidaten på sociale medier