260578-0c52fdb1.jpeg
260578-0c52fdb1.jpeg
Socialistisk Folkeparti
Christoffer Jørgensen
Født 9/5/1971 - Gift - 2 børn - 4160 Herlufmagle
Nuværende stilling: Uddannelsespolitisk rådgiver
Hvorfor bør man stemme på dig?
Som tilflytter har man friske øjne på de muligheder og begrænsninger, en kommune som Næstved byder på. Meget handler om balancen mellem natur og miljø på den ene side og forventningerne til fritidstilbud, skole og uddannelsesmuligheder og job- og pendlerforhold på den anden. Udfordringerne med at få alle disse elementer helt ud i landdistrikterne er afgørende for min interesse for lokalpolitik. Jeg tror på, at Næstved Kommune er i stand til at gribe de muligheder, som den grønne omstilling byder. Grøn omstilling kan blive en katalysator for Næstved, men det kræver, at vi har modet til at gribe mulighederne og tænke nyt. Et grønt center omkring Ressource City - med bl.a. uddannelsesmiljø, grønne start ups og rådgivning til borgerne kan tiltrække nyt erhverv og være en motor for erhvervsudvikling. Ingen kommune er hævet over sine borgere. Alle har behov for at blive behandlet værdigt. Også dette er en væsentligt for mig og en god grund til at stemme på mig til kommunalvalget 16. nov.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja, det er en helt nødvendig opgave - bl.a. for at sikre kommunen mod parallelsamfund, der ikke er i nogens interesse.

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal bruge de midler, der er nødvendige, så også de udsatte borgere føler, at de kan leve et trygt og værdigt liv.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Et byråd, der er præget af et ok forhandlingsklima kan aldrig blive tamt, og et konfliktfyldt klima kan aldrig være efterstræbelsesværdigt i sig selv. Når det er sagt, så jeg gerne, at man var mere modig og ambitiøs i sine beslutninger.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Generelt har kommunen et fint udbud af sportsforeninger og haller. Jeg mener grundlæggende, det er op til borgerne selv, hvor meget disse benyttes. Generelt så jeg dog gerne, at der var flere fritids- og klubtilbud til de unge i landdistrikterne.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Forebyggelse kan - hvis den bliver implementeret rigtigt - spare en masse unødvendig genoptræning og en masse lidelse for de berørte.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I min optik har Næstved ikke råd til, at skatter og afgifter sættes ned. Der må komme styr på de kommunale budgetter, før der skæres i f.eks. grundskylden.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det vil - formentlig i en årrække - være nødvendigt at investere massivt i den grønne omstilling. Men vi skal gøre det klogt, så investeringerne er givet godt ud. Klimaet og miljøet har under alle omstændigheder ikke råd til, at vi lader være.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Flygtninge og asylansøgere skal hjælpes lige så meget, som vi overhovedet kan - og gerne med adgang til jobs og uddannelse osv. Det gælder også de afviste asylansøgere, som vi i dag ikke behandler værdigt. Indvandrere, der ikke er velintegrerede, skal have et venligt, men bestemt puf i ryggen - bl.a. med krav om at modtage danskundervisning og være aktiv på arbejdsmarkedet, hvi... Læs mere

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nye boformer for ældre - f.eks. bofællesskaber - og placering af f.eks. praktiserende læger på plejecentrene bør afprøves.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Næstved kommune skal leve op til de nye krav om minimumsnormeringer - og hellere før end senere. Jeg hører gerne om konstruktive forslag til, hvor der kan hentes yderligere midler til dette.

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alle kommuner skal bidrage til den grønne omstilling. Men det skal ske klogt og så nænsomt overfor den eksisterende natur og borgerne i kommunen som muligt.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der findes allerede alt for mange eksempler på, at private udbydere på de store velfærdsområder ikke lever op til borgernes forventninger. Det behøver vi ikke at prøve af i Næstved.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Især skolevejene skal gøres sikre for cyklister, men jeg så også meget gerne, at der blev anlagt flere cykelruter som en del af en strategi for at styrke den grønne turisme.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alle på kontanthjælps skal have den nødvendige hjælp, men det skal ske i respekt for borgerne og på en måde, hvor værdigheden bevares. Jeg mener bestemt ikke, at nogen er tjent med, at vi pisker de ledige rundt i et nyttesløst system.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Folkeskolen skal hjælpe alle de børn, der har behov; det er folkeskolens kerneopgave. Og alt for mange forlader i dag folkeskolen uden de nødvendige færdigheder. At investere i at løse denne opgave er afgørende nødvendig - og i øvrigt en sund investering i fremtiden.

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg bor selv i et landdistrikt og mener sådan set ikke, at lugten er det største problem. Der er mange andre forhold i landbruget, som der bør rettes op på end lige lugten.

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det kan naturligvis altid diskuteres, hvad der menes med “kommunens udsatte”, men midlerne skal i hvert fald gå til dem, der har behov - og på områder, som er blevet negligeret tidligere. Der kommer ingen skattelettelser fra min kant.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Antallet af ladestandere skal følge behovet - og ikke skabe behovet. Desuden må vi forvente, at elbiler indenfor en relativ overskuelig periode får en markant længere rækkevidde, så vi skal måske lige se tiden an, inden vi bruger millioner på ladestandere, der måske bliver irrelevante. Ingen skal dog komme til Næstved og “mangle” understøttelse af grøn trafik.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (1)

Formand

Ukendt dato

Erhvervskarriere (1)

Politisk rådgiver

Ukendt dato

Uddannelse (2)

Master, CBS, Public Governance

Ukendt dato

Lærer, Københavns Dag og Aftenseminarium

Ukendt dato

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Kommunalvalg 2021

161
Socialistisk Folkeparti
2185
Kommunalvalg 2021
Socialistisk Folkeparti
Personlige stemmer
161
Partiet i alt
2185
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Sundhed
Kandidaten på sociale medier