Baneudvidelse skaber usikkerhed i Ringsted – frygter at huse bliver usælgelige

Banedanmark bruger flere millioner på at undersøge udvidelse af Ringstedbanen på trods af klare meldinger fra borgere og politikere.

Vi siger nej tak til omfartsbaner og vestlig udfletning ved Ringsted.

Sådan lyder meldingen fra hovedparten af borgerne i Ringsted, som har indsendt sit høringssvar til Banedanmark i forbindelse med en kapacitetsudvidelse af Ringsted.

Høringsfristen for Banedanmarks debatoplæg Kapacitetsudvidelse ved Ringsted udløb søndag den 23. august.

På nuværende tidspunkt har 664 borgere skrevet under på, at de er imod omfartsbaner og går ind for en østlig udfletning. 

- Alt andet vil være direkte ødelæggende for vores by, skriver Lisbeth Molsing fra Ringsted blandt andet.

Også Stig Pedersen fra Fjenneslev har skrevet under med begrundelsen:

- Fordi jeg ikke ønsker at have en jernbane som nabo. 

- Den østlige løsning er den eneste rigtige løsning, der med respekt for mennesker og natur sikrer den mest effektive kapacitets udvidelse til gavn for effektiv fremtidig banedrift samt offentlig transport, skriver Niels Ulrich Hermansen (V), tidligere borgmester i Ringsted Kommune.

Men hvad er øst, og hvad er vest? Og hvorfor skal der overhovedet bygges ud ved Ringstedbanen?

Ringsted er en trafikal flaskehals

Du ved det måske ikke som passagerer i toget, men togføreren ved det med garanti. Ringsted er knudepunkt for trafikafviklingen i Danmark.

Det er nemlig her, at flere togspor mødes – to spor fra Næstved, to spor fra Odense, to fra København over Roskilde og to spor fra København over Køge Nord. Med den faste forbindelse over Femern Bælt forventes det, at der kommer endnu mere trafik igennem Ringsted.

Hvis der skal køre flere tog gennem Ringsted, er det ifølge Banedanmark nødvendigt at anlægge en udfletning, som gør at tog i flere retninger kan køre på samme tid uden at skulle vente på hinanden.

Som en del af udfletningen skal det sikres, at der kan gennemføres en hastigheds-opgradering gennem stationen, som vil reducere rejsetiden for de gennemkørende tog.

Den nuværende flaskehals skal altså udvides, så flere tog kan passere Ringsted på samme tid.

Udbygningen var voldsomt underbudgetteret

Ringstedbanen var ellers knap blevet færdig, da regeringen omkring årsskiftet afsatte over fire millioner kroner til en ny undersøgelse, der skal belyse, hvordan stationen skal forbedres.

Særligt med etableringen af den nye højhastighedsbane mellem København og Ringsted, er Ringsted Station blevet et knudepunkt for togtrafikken i Danmark.

Ringsted Station har som delprojekt under det store projekt København-Ringsted ikke haft nok opmærksomhed

Peter Jonasson, økonomidirektør i Banedanmark

Derfor gik Banedanmark allerede i slutningen af 2016 i gang med at ombygge stationen, så den var klar til at rumme den øgede togtrafik til og fra stationen.

Den politiske forligskreds bag projektet havde besluttet at bruge 440 millioner kroner på at ombygge og opgradere stationen. Men det viste sig, at udbygningen var voldsomt underbudgetteret, og at prisen for ombygningen i stedet ville løbe op på 961 millioner kroner – altså over dobbelt så dyrt, som man havde regnet med.

- Ringsted Station har som delprojekt under det store projekt København-Ringsted ikke haft nok opmærksomhed. Vi har simpelthen ikke været opmærksomme på hvor kompleks, tilslutningen til Ringsted Station er, og derfor kommer vi afsted med et delprojekt, som er voldsomt underbudgetteret. Det er selvfølgelig ikke godt nok, lød det fra Peter Jonasson, økonomidirektør i Banedanmark.

I stedet for at lave en jernbanebro, hvor togene frit kan passere, valgte man at lade togsporene krydse hinanden, så togene bliver nødt til at holde tilbage for hinanden.

  Foto: Grafik: DSB

En løsning som har mødt skarp kritik, fordi den ikke vil have kapacitet til at rumme den ekstra togtrafik, der vil komme, når Femern-tunnelen står færdig.

Det er frustrerende, at der ikke bliver truffet en afgørelse, og at der nu igen er bekymring blandt borgerne i Ringsted

Henrik Hvidesten (V), borgmester i Ringsted Kommune

- Det er frustrerende, at der ikke bliver truffet en afgørelse, og at der nu igen er bekymring blandt borgerne i Ringsted. Men hvorfor der ikke bliver truffet en afgørelse, det må du tale med politikerne på Christiansborg om. For det var dem, der valgte, at der skulle være den løsning, der er der nu, siger Henrik Hvidesten (V), borgmester i Ringsted Kommune, til TV2 ØST.

Banedanmark har ellers tidligere brugt penge på at undersøge en udfletning både vest og øst for Ringsted.

Som udløber af projektet Ny bane København-Ringsted blev der nemlig gennemført to VVM-undersøgelser af et udfletningsanlæg både øst og vest for Ringsted Station, samt en simpel hastighedsopgradering gennem stationen (0+ løsningen).

Den vestlige løsning er VVM undersøgt i 2013 og den østlige i 2015 til en samlet pris på cirka 25 millioner kroner. 

Fem mulige løsningsforslag er sendt i høring

Der er nu sendt et debatoplæg fra Banedanmark med fem mulige løsninger i høring. En vestlig jernbanebro med udfletning, en østlig jernbanebro med udfletning og tre forskellige omfartsbaner, der hver især kan sende togtrafik uden om Ringsted Station.

Der har samlet sig en del modstand mod især den vestlige løsning og omfartsbanerne.

Sidstnævnte får også betydning for Sorø.

Banedanmark har i juni 2020 præsenteret fem løsningsforslag:

1.En niveaufri udfletning øst for Ringsted
2. En niveaufri udfletning vest for Ringsted
3. En sydlig omfartsbane
4. En kort sydlig omfartsbane
5. En nordlig omfartsbane

1. Østlig udfletning

 • Ved østlig udfletning ledes alle tog ligesom ved vestlig udfletning gennem Ringsted.
 • Løsningen forventes at kunne forøge kapaciteten på samme niveau som den vestlige udfletning.
 • Hvor vestlig udfletning grundet banens afgrening mod henholdsvis Odense og Næstved er nødt til at ligge tæt ved Ringsted Station kan en østlig udfletning placeres lidt længere fra stationen på strækningen mellem Kværkeby og Ringsted. Denne placering gør, at nabogener i anlægsfasen forventes mindre og at færre vil opleve den visuelle påvirkning af det færdige anlæg. Der vil også være anlægsarbejder inde på Ringsted Station, men mindre end ved en vestlig udfletning.
 • På grund af udfletningsanlæggets placering forventes naturpåvirkningen at være mindre end omfartsbanerne.
 • Der vil dog være en påvirkning af rekreative interesser i området øst for Ringsted. Anlægsomkostningen for en østlig udfletning forventes at være større end omkostningerne ved en vestlig udfletning, men mindre end omfartsbanerne.

  Kilde: Banedanmark
Se mere

2. Vestlig udfletning:

 • Ved vestlig udfletning ledes alle tog ligesom i dag igennem Ringsted, men udfletningsanlægget gør det muligt at køre flere tog gennem stationen end i dag.
 • Kapacitetsudvidelsen er ikke lige så stor som ved de nævnte omfartsbaner, men forventes tilstrækkelig til at kunne håndtere den planlagte trafikstigning. Løsningen medfører en større ombygning af sporene på Ringsted Station og må derfor i anlægsfasen forventes at medføre flere gener end de øvrige løsninger for både togpassagerer og naboer.
 • Da selve udfletningsanlægget i denne løsning er placeret bynært, forventes det at medføre såvel en visuel påvirkning som en påvirkning af rekreative interesser for mange mennesker.
 • Da der med denne løsning ikke etableres nye jernbaner, vil naturpåvirkningen og stigningen af støj i det åbne land til gengæld være minimal.
 • Baseret på tidligere undersøgelser er det forventningen, at vestlig udfletning vil være den billigste af de fem omtalte løsninger.

  Kilde: Banedanmark
Se mere

3. Sydlig omfartsbane:

 • Den sydlige omfartsbane leder gennemkørende tog uden om Ringsted.
   
 • Dette giver ifølge Banedanmark en trafikal gevinst i form af kortere rejsetid mod såvel Fyn som Næstved og sydpå, og det er den løsning, der øger kapaciteten mest, hvilket leder til færre forsinkelser og muligheden for at køre flere tog.
 • At lede gennemkørende tog uden om Ringsted er ifølge Banedanmark også en fordel i forhold til støjniveauet i byen, da det er godstog og tog med høj hastighed, der støjer mest.
 • Sydlig omfartsbane medfører som den eneste løsning ikke behov for ombygning på selve Ringsted Station. Eftersom byggeriet af denne løsning er mindre bynært end de øvrige vil de også føre til færre gener i form af støj og støv i anlægsfasen end de øvrige.
 • Til gengæld vil den sydlige omfartsbane påvirke områder, der ikke i dag ligger tæt på en jernbane. Dette betyder at den vil udgøre en ny støjkilde i det åbne land og vil medføre en ny visuel påvirkning.
 • Den sydlige omfartsbane forventes desuden at medføre større naturpåvirkning end de andre mere bynære linjeføringer.  En sydlig omfartsbane vil påvirke rekreative interesser langs linjeføringen, men vil til gengæld undgå påvirkning af rekreative interesser centralt i Ringsted. Da den sydlige omfartsbane har et større omfang end de øvrige løsning.

  Kilde: Banedanmark
Se mere

4. Kort sydlig omfartsbane

 • Den korte version af den sydlige omfartsbane har i det væsentligste samme fordele og ulemper som den fulde version af den sydlige omfartsbane, men i lidt mindre grad.
 • De fleste påvirkninger af natur og miljø syd for Ringsted er nogenlunde de samme – dog vil den korte sydlige omfartsbane lede hele øst/vest-trafikken gennem Ringsted. Det betyder, at visse arbejder for at hæve hastigheden gennem Ringsted stadigvæk vil være nødvendige med denne løsning, og at påvirkningerne af Ringsted derfor er større end for den lange sydlige omfartsbane.
 • Den korte version af den sydlige omfartsbane har færre trafikale fordele end den fulde version, men vil være forberedt til senere at kunne udbygges.
 • Til gengæld forventes den korte sydlige omfartsbane at medføre lavere anlægsomkostninger.

  Kilde: Banedanmark
Se mere

5. Nordlig omfartsbane

 • En nordlig omfartsbane vil kunne lede en del af den gennemkørende øst/vest-trafik uden om Ringsted Station. Da den ikke forbinder til Sydbanen mod Næstved og Femern, vil den ikke have lige så store trafikale fordele som en sydlig omfartsbane.
 • Til gengæld vil den nordlige omfartsbane med en placering langs den eksisterende motorvej påvirke mindre end de øvrige løsninger, når det kommer til både natur, rekreative interesser og støj. Løsningen kræver færre ændringer på Ringsted Station end østlig- og vestlig udfletning, men flere end sydlig omfartsbane. Anlægsomkostningen forventes at være sammenlignelig med den korte sydlige omfartsbane.

  Kilde: Banedanmark
Se mere

Banedanmark har, som nævnt, tidligere undersøgt niveaufri udfletninger ved Ringsted.

En niveaufri udfletning er grundlæggende en jernbanebro eller tunnel, som fører nogle af jernbanesporene over nogle andre jernbanespor, så togene er ”fri for at køre i samme niveau”.

  Foto: Høringssvar Thomas Albøg Olsen

I praksis betyder det, at alle tog kan krydse hinanden uden at skulle holde i kø og dermed nedsætte hastigheden. Der blev tidligere undersøgt to løsninger: En niveaufri udfletning som lå umiddelbart vest for Ringsted Station og en som lå øst for Ringsted.

Hvis den er undersøgt før, er det da sørgeligt, hvis resultatet er en tyk, uklar stiplet linje på et utydeligt kort

Søren Illsøe, landmand fra Fjenneslev

- Hvis den er undersøgt før, er det da sørgeligt, hvis resultatet er en tyk, uklar stiplet linje på et utydeligt kort. Det er nok fordi, de ikke tør komme frem med sandheden. Jeg tror, de holder sandheden tilbage, for hvis de lagde alt frem, ville det starte et endnu større oprør, end det der er i gang lige nu, og det vil blive tydeliggjort, hvilke konflikter, der er i gang lige nu, siger landmand Søren Illsøe fra Fjenneslev, der har indsendt et høringssvar.

  Foto: Banedanmark.

<videoGrafik>

Over 600 underskrifter mod en vestlig udfletning

I alt har over 600 borgere skrevet under på, at de er for en udfletning øst for Ringsted, og det tikker fortsat ind med underskrifter.

- Det er den mest nærliggende løsning, fordi det er der, der er foregået en masse nyt i forbindelse med udvidelsen af banen til Køge, så det er naturligt, man holder mest muligt i det område. Den korteste distance, må også være det, der er det nemmeste og mest støjskærmende at grave ned eller sætte støjskærmende omkring, siger landmand Søren Illsøe fra Fjenneslev.

- Den store lange, vestlige bane, som jeg kritiserer mest i mit høringssvar, den vil berøre utrolig store områder og utrolig mange mennesker i et område, hvor der er en masse problemer med at lave en ny jernbane.

Danmarks Naturfredningsforening: En vestlig udfletning vil gå ud over naturen

En af de andre lokaler røster mod en udfletning vest for Ringsted er fremført af Bjarne Nielsen, som også har været med til at starte underskriftindsamlingen.

- Den model, som Banedanmark har forslået i vest, er trafikalt ikke på toppen, for den bliver lavet inden for et ganske kort område på 500 meter fra perronerne slutter til de to baner, der skal flettes, går hver sin vej. Det bliver en kæmpe dæmning og bro, der fører hen over ådalen, som fører til gene for mange mennesker og for skøn natur, der er ved Ådalen, siger Bjarne Nielsen.

Det bliver en kæmpe dæmning og bro, der fører hen over ådalen, som fører til gene for mange mennesker og for skøn natur

Bjarne Nielsen fra Ringsted

Han bakkes op af Thomas Albøg Olsen, der er tidligere sikkerhedschef hos DSB og aktiv i den lokale borgergruppe.

- Ringsted er ikke begunstiget med ret meget bynær natur, og den smule vi har, den løber langs med åen ud til Haraldsted sø, så det sted er et rekreativt sted for rigtig mange mennesker, siger han.

Thomas Abøg Olsen (tv.) og Bjarne Nielsen (th.) mener begge, at en vest-udfletning vil gå hårdt ud over miljøet ved åen. Foto: Anne Lundbye

Den vestlige udfletning etableres på en cirka 10 meter høj bro over Ringsted Å og det finder Danmarks Naturfredningsforening Ringsted ulogisk. Det fremgår af deres høringssvar:

Ringsted Ådal er et vigtigt naturhotspot i Ringsted Kommune og der findes et rigt dyre- og planteliv, som er sårbart overfor yderligere forstyrrelser og fragmentering. Ringsted Kommune har i flere år arbejdet på at højne biodiversiteten i ådalen og har kombineret regnvandshåndtering med højere naturværdi. Den vestlige udfletning vil modarbejde dette gode stykke arbejde, hvoraf meget ikke er realiseret endnu.

  Foto: Anne Lundbye

Modstandere af den vestlige løsning mener, at den ødelægger naturen. Her lever der blandt andet fredede flagermus.

-Jeg har jo cyklet og gået her mange gange, og det er en rigtig skøn sti og en del af oplevelsesstien og noget af den natur i Ringsted, som vi er meget glade for, og det vil jo blive forvandlet til en byggeplads, siger Bjarne Nielsen.

Den vestlige model vil samtidig fjerne en vigtig skolevej.

Bekymrede husejere i Korsevænget

Thomas Albøg Olsen begyndte allerede at interessere sig for problematikken til et borgermøde i 2013.

- Jeg læste oplægget og blev nærmest chokeret. Så gik jeg til borgermøde og den attitude, jeg mødte af de berørte borgere, der sad med tårer i øjnene, dem trådte man nærmest bare på, fortæller han.

- Det, der gjorde udslaget var, at jeg havde en kollega, der bor i Korsevænget, som mente hans hus ville blive usælgeligt.

Flere husejere, der bor i Korsevænget, frygter, at deres huse bliver usælgelige, hvis udfletningen placeres vest for Ringsted. Foto: Banedanmark/Ringsted Kommune

Den bekymring, forstår Thomas Albøg Olsen godt:

- Sporet kommer 15 meter nærmere på husene nærmest i højde med huset, og oppe på toppen skal de passere med 200 km i timen, så de huse, der ligger dernede er usælgelige.

- Det handler om at få flest mulige tog igennem hurtigst

Bjarne Nielsen og Thomas Albøg Olsen mener ikke, at hverken omfartsbaner eller den vestlige udfletning er den rette løsning.

- Trafikalt løser den vestlige udfletning heller ikke alle problemerne, hvor togene kan køre i vejen for hinanden, så den er mere eller mindre designet til en bestemt køreplan. Det er heller ikke den bedste løsning i forhold til rettidighed af togene, siger Bjarne Nielsen.

- Den er også lavet på et tidspunkt i Banedanmark, hvor man ikke mente, man skulle tage hensyn til at sætte hastigheden op for de toge, der kører mod Femern, for det var ikke på dagsorden dengang.

  Foto: Morten Spuhr - TV2 ØST

Ifølge Thomas Albøg Olsen handler det om, at man skal have så høj hastighed, som man kan tillade af sikkerhedsmæssige årsager, så flest mulige tog kan komme igennem:

- Vi skal kunne køre så stærkt som muligt, for så tager det kun fem sekunder for et tog at komme ind på det rigtige spor. Det er en fordel, at det ligger øst for byen, for der er lange, lige spor ind til Ringsted, hvor der kan holde masser af tog i kø uden at forstyrre hinanden, siger han og henviser til, at den vestlige udfletning ikke er holdbar:

- Hvis man laver en rampe med 14 promille på Ringsted Station ved den vestlige løsning, og der holder et godtog på 1000 meter en efterårsdag, så kommer det aldrig hen over den rampe, for det kan ikke stå fast på skinnerne.

Nabo til jernbanen: - Jeg fornemmer, at de har noget imod den østlige løsning

Bjarne Nielsen, der er borger i Ringsted, er selv nabo til jernbanen og har blandt andet erfaring som togbetjent, trafikleder og køreplanlægger.

  Foto: Morten Spuhr - TV2 ØST

Han er stor fortaler for, at udfletningen skal placeres øst for Ringsted.

Det virker ikke som om, at der er nogen saglig grund til ikke at vælge den østlige løsning

Bjarne Nielsen, 

- Vi har Banedanmarks ord for, at den østlige løsning, de undersøgte for fem år siden, også kan leve op til alle de krav, der er for den kommende trafik, og den er mindre generende for borgerne og naturen. Den kan laves på mange forskellige måder, og vi er mange, der synes, at det er den løsning, de skulle gå videre med og undersøge, siger Bjarne Nielsen.

- Jeg har fornemmelsen af, at de har noget imod den østlige løsning, for det er det eneste, der giver mening. Det virker ikke som om, at der er nogen saglig grund til ikke at vælge den østlige løsning. 

Borgmester stemmer også for en østlig udfletning

Det er ikke kun borgerne i Ringsted, der er varme fortalere for en østlig udfletning. Også borgmesteren i Ringsted Kommune har underskrevet et høringssvar, hvor han tilkendegiver, at han gerne ser en udfletning blive placeret øst for Ringsted:

Ringsted Kommune lægger sig således op ad det høringssvar, som kommunen i december 2015 indgav i forbindelse med høringen af VVM-redegørelse for niveaufri udfletning Ringsted Øst. Her anbefalede Ringsted Kommune ikke en vestlig udfletning grundet sårbar natur. Ringsted Kommune anbefalede derimod en østlig udfletning.

- Der er nogle overordnede principper, som er vigtige for en placering. Dels skal det være en løsning, som sikrer, at Ringsted Station stadig er attraktiv og bruges som daglig pendler og understøtter, at Ringsted er et godt sted at bo, siger Henrik Hvidesten (V) til TV2 ØST.

- Så skal løsningen også være en løsning, der tager hensyn til naturen, og der kan vi kun se en løsning placeret længst muligt mod øst og gerne nedgravet.

I øvrigt bemærker kommunen i sit høringssvar, at de beklageligt kan konstatere, at høringen pågår hen over en sommerferieperiode, hvor der ikke er politiske møder og konstaterer videre, at debatoplægget fra Banedanmark ikke tager højde for den kommende Femern-Forbindelse og ikke forholder sig til en potentiel Kattegat-forbindelse.

Banedanmark: Vi har ikke nogen holdning

Det er Banedanmark, der står for at undersøge fordele og ulemper ved de forskellige forslag. 

De lover, at lytte til argumenterne fra Ringsted.

- I Banedanmark har vi stor forståelse for, at når vi kommer og skal bygge og planlægge noget, så forstyrrer vi nogle mennesker og skaber nogle bekymringer. Jeg kan sige, at vi i Banedanmark tager de høringssvar, vi får, meget alvorligt, og vi gør alt, hvad vi kan for at inddrage det i det arbejde, vi laver, siger områdechef i Banedanmark Planlægning Thomas Bruun Jessen.

  Foto: Morten Spuhr - TV2 ØST

Tidligere undersøgelser har vist, at den udskældte vestudfletning vil være den billigste af de fem omtalte løsninger.

- Der har tidligere været indikationer på, at den ene løsning kunne være billigere end den anden. Andre kan have trafikale fordele. Men det er alt for tidligt at sige noget om, hvad der vil være den bedste løsning at vælge, siger områdechef Thomas Bruun Jessen.

I Banedanmark har vi ikke nogen holdning til, hvilken løsning, man i sidste ende skal vælge

Thomas Bruun Jessen, områdechef i Banedanmark Planlægning 

Flere borgere har givet udtryk for over for TV2 ØST, at de har en opfattelse af, at Banedanmark har en holdning til, at vest-udfletningen er den bedste løsning. Men hos Banedanmark understreger man, at man ikke hæder mere til én løsning frem for en anden:

- I Banedanmark har vi ikke nogen holdning til, hvilken løsning, man i sidste ende skal vælge. Vi er blevet stillet i opdrag at belyse, hvordan man bedst muligt kan løse den udfordring, vi har, og det vil vi gøre så objektivt, som vi overhovedet kan. Senere vil det så være op til politikerne at vælge, hvad vi skal arbejde videre med og i den endelige fase vil man afgøre, hvilken løsning vi skal bygge.

Folketingsmedlem Louise Schack Elholm (V) vil nu stille spørgsmål til transportministeren, Benny Engelbrecht, om den fremtidige kapacitetsudvidelse ved Ringsted Station.

BaneDanmark skal aflevere sin rapport inden nytår, og herefter skal politikerne tage stilling til, hvor udvidelsen skal bygges.

I sidste ende er det politikerne på Christiansborg, der skal træffe beslutningen om, hvilken model, der skal bygges.

Men borgmesteren i Ringsted har en bøn til politikerne:

- Jeg håber, at politikerne ser på det her som en helhedsløsning - noget som der skal være her i Ringsted i rigtig mange år og derfor selvfølgelig skal tage hensyn til både dem, der bor omkring og til naturen i området, siger borgmester Henrik Hvidesten (V).

Tilbage står Bjarne Nielsen, Thomas Abløg og over 600 andre borgere, som håber på, at politikerne beslutter sig for at placere udfletningen mod øst, som de har advokeret for i flere år.

- Mit personlige anliggende er, at jeg godt vil have, at man får lavet en rigtig god løsning for jernbanerne, så vi får en god udvikling af jernbaner, både for gods og passagerer i de kommende mange år, siger Bjarne Nielsen.

- Det her er en historisk chance for, at det her bliver til noget, der kan styrke jernbanen de næste 50 år frem.

Den 7. september behandles punktet på byrådsmøde.

¨