Beboere har klaget i to år over skimmelsvamp: Her svarer boligselskabet på kritikken

I to år har lejere i boligforeningen Stillevang i Sorø kæmpet mod skimmelsvamp og mislykkede renoveringer. Nu svarer formanden på spørgsmål.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Flere lejligheder i Stillevang i Sorø er ifølge lejerne ramt af voldsom skimmelvækst.

Beboerne i lejlighederne døjer nu med astma og andre lidelser, der kan skyldes svampene – og de føler ikke, at der sker noget i sagen, hvor kommunen har givet flere påbud.

Det er ikke lykkedes TV ØST at få formanden for Sorø Boligselskab, Gert Hansen, i tale i et interview. Han har dog indvilget i at svare skriftligt på en række spørgsmål.

- Hvordan reagerer I, når I får en melding om skimmelsvamp? Hvad bliver sat i gang?

Både SB og DAB tager mistanke om skimmelsvamp meget alvorligt. DAB har udarbejdet en grundig forretningsgang, der sikrer, at alle skimmelsager håndteres kompetent og professionelt – og med omsorg for de berørte beboere.

quote Desværre har vi haft nogle få tilfælde, hvor håndværkerne ikke har udført arbejdet korrekt, og det har været nødvendigt at skimmelrenovere endnu en gang

Gert Hansen, formand for Sorø Boligselskab

Allerførst afdækker en medarbejder fra driftscenteret, om der er tale om skimmel. Er der tale om skimmel, foretages der prøver i boligen for at blotlægge omfanget af skimmel i boligen. Herefter tages der stilling til, om beboeren skal blive boende i boligen, mens en eventuel
skimmelsanering pågår, eller genhuses i en midlertidig bolig. Efter skimmelsaneringen foretages der atter prøver i boligen for at sikre, at skimmelvæksten er væk. 

Tager skimmelsvamp alvorligt

- Lejerne fortæller os, at de gentagne gange er blevet mødt med ”du skal lufte bedre ud” og ”du skal gøre mere rent” fra boligselskabets side, når de henvender sig om skimmelsvamp . De føler ikke, at de bliver taget alvorligt. Hvad siger du til det?

Både SB og DAB tager mistanke om skimmelsvamp meget alvorligt. Beboere, der henvender sig med mistanke om skimmel i deres bolig, får en professionel og omsorgsfuld betjening. Et sundt indeklima kan mindske forekomst af skimmelsvamp i boligen, og derfor rådgiver medarbejderne fra driftscenteret blandt andet beboerne om, hvordan de bør lufte ud, gøre rent og mindske forekomsten af vanddamp i boligen. Eksempelvis ved at lægge låg på gryder, når man koger, eller at lukke døren til badeværelset, mens man er i bad, og lufte godt ud efter man har været i bad. Medarbejderne fra driftscenteret henviser også til de brochurer, DAB har udarbejdet om sundt indeklima og skimmelsvamp, som findes på dabbolig.dk

- Lejerne oplever også, at hvis der bliver sat reparationer i gang, så er det meget nødtørftigt eller dårligt udført, og kort tid efter vender skimmelsvampen tilbage. Kan lejerne regne med, at arbejdet bliver gjort ordentligt, når der bliver tilkaldt håndværkere?

Som udgangspunkt ja. Desværre har vi haft nogle få tilfælde, hvor håndværkerne ikke har udført arbejdet korrekt, og det har været nødvendigt at skimmelrenovere endnu en gang.

20-årige vedligeholdelsesplaner

- I september 2017 blev der lavet en gennemgående tilstandsrapport om Stillevang. Den konkluderer blandt andet, at ”tag, facader, inddækninger og ovenlys er meget nedslidte, og at der er tydelige tegn på indtrængen af regnvand”, og at ”tag, facade, vinduer og døre er i så dårlig stand, at levetiden er tæt på at være opbrugt”. Er afdelingen blevet vedligeholdt godt nok?

Beboerne har tidligere valgt at holde huslejen på et lavt niveau ved at holde henlæggelser/udgifter til den løbende vedligeholdelse på et minimum. Det var en af de første ting, DAB påpegede, da Sorø Boligselskab og DAB indgik aftale om administration i 2014. En af de allerførste ting, DAB satte i gang, var derfor at udarbejde 20-årige vedligeholdelsesplaner for alle boligafdelinger.

- Rambøll har lavet en vedligeholdelsesplan for stedet i 2014, hvor der blandt andet står, at der skulle udføres løbende reparationer af tagryggen, og at tætningskummet burde blive udskiftet. Det skulle første gang ske i 2015, men lejerne mener ikke, at denne vedligehold er udført. Hvad siger du til det?

Det er ikke udført, fordi afdelingens vedligeholdelsesbehov skønnes langt større end blot en reparation af tagryggen. Afdelingen har derfor besluttet at arbejde videre med en fysisk helhedsplan med mulighed for renoveringsstøtte fra Landsbyggefonden.

Mere omfattende renovering skal til

- Det fremgår også, at ovenlysvinduer og døre er i dårlig stand – noget som tilstandsrapporten fra sidste år også peger på som en af årsagerne til, at fugt trænger ind i boligerne. Hvorfor er de her ting ikke blevet skiftet?
Da man undersøgte muligheden for at udskifte vinduerne i afdelingen, fandt man ud af, at vinduerne er integreret i facaden på en sådan måde, at de er meget svære at skifte uden at skulle udskifte bærende dele i lette facader. Ligeledes blev det tydeligt, at afdelingen ikke kan nøjes med at skifte vinduer. Der må en langt mere omfattende renovering til, hvis man vil undgå fugtindtrængning. Disse problemer vil forsøges at blive løst i forbindelse med helhedsplanen.
Rapporten fra Rambøll påpeger også, at klimaskærmen er uhensigtsmæssigt opbygget, så der netop kan trænge fugt igennem den.
Vedligeholdelse af klimaskærmen vil ikke forhindre, at fugt kan trænge ind bag klimaskærmen, fremgår det.

- Ifølge teamchef Jørgen Henriksen, jf. artikel i Sjællandske den 27. februar, var der ikke en drifts- og vedligeholdelsesplan for Stillevang før 2014. Hvordan kan det være?
Den tidligere administration arbejdede ikke med vedligeholdelsesplaner i samme grad som DAB gør, hvilket var én af årsagerne til, at Sorø Boligselskab ønskede at overgå fra egen administration til et større administrationsselskab. Sorø Boligselskab fik i 2014 foretaget en tilstandsvurdering af samtlige boligafdelinger i selskabet. Tilstandsvurderingen blev foretaget af Rambøll og ud fra denne udarbejdede samme rådgiver Drifts- og vedligeholdelsesplaner (DVplaner) for samtlige afdelinger. Disse DV-planer er siden blevet opdateret, og der henlægges årligt svarende til udgiften til de beskrevne opgaver.

Beboere har råbt op i flere år

- Lejerne fortæller os, at de har forsøgt at råbe op om den her massive skimmelsvamp i tre-fire år. Hvorfor er det først for nylig, at der bliver lavet en gennemgribende undersøgelse for at se, om det var et generelt problem?
Sorø Boligselskab har igennem længere tid været i dialog med beboerne om vedligeholdelsesbehovet i deres afdeling. De få beboere, hvis bolig har været ramt af skimmel, har fået skimmelsaneret boligen og er blevet genhuset i de tilfælde, hvor det var nødvendigt. Det drejer sig om fire boliger.

quote Vi tager alle henvendelser om skimmel alvorligt, og beboere, der henvender sig med mistanke om skimmel i deres bolig, får som nævnt en professionel og omsorgsfuld betjening

Gert Hansen, formand for Sorø Boligselskab

Sagerne har været behandlet som enkeltsager. Da det viser sig, at der måske kan være tale om fejl i bygningskonstruktionen, sættes der ind med en grundigere analyse. Netop fordi der er mistanke om fejl i bygningskonstruktionen, og fordi der er tydelige tegn på fugtproblematikker flere steder, er det afgørende, at vi får problemet grundigt beskrevet, da det danner grundlag for, at afdelingen kan søge støtte til arbejderne hos Landsbyggefonden. Det er en proces, der tager tid, men det er hverken i beboernes eller
boligafdelingens interesse at haste en renovering igennem, da man i så fald ikke vil kunne få støtte fra Landsbyggefonden.
Det er dog værd at bemærke, at INGEN beboere skal bo i skimmelramte boliger, mens undersøgelserne pågår. Vi tager alle henvendelser om skimmel alvorligt, og beboere, der henvender sig med mistanke om skimmel i deres bolig, får som nævnt en professionel og omsorgsfuld betjening.

Listerne på beboer Bo Kræsings vinduer er sorte, selvom de angiveligt er blevet skiftet for fire måneder siden. Foto: Line Strand - TV ØST
Listerne på beboer Bo Kræsings vinduer er sorte, selvom de angiveligt er blevet skiftet for fire måneder siden. Foto: Line Strand - TV ØST Foto: Line Strand - TV ØST

Fysisk ubehag 

- Flere lejere fortæller også om fysiske ubehag som hoste, træthed og symptomer på begyndende astma i en sen alder. De frygter, det hænger sammen med skimmelsvampen. Hvad siger du til det? Kan I leve med, at jeres lejere bor i potentielt sundhedsskadeligt byggeri?
Nej. Ingen skal bo i en skimmelramt bolig – og der er heller ikke tilfældet i Stillevang. Der har i alt været fire skimmelramte boliger i afdelingen, som er blevet undersøgt og udbedret. Beboerne er orienteret om, at de straks skal give driftscenteret besked, hvis de opdager tegn på skimmel i deres bolig. Og så skal de henvende sig til egen læge, hvis de mener, de har symptomer, der skal undersøges nærmere i den forbindelse.

- Hvad skal der ske med Stillevang nu?
Afdelingen har vedtaget at arbejde videre med en helhedsplan med henblik på at opnå støtte fra Landsbyggefonden.

- Hvordan vil I undgå massive huslejestigninger?
I fysiske helhedsplaner med støtte fra Landsbyggefonden lægger Landsbyggefonden en plan for, hvordan afdelingens økonomi skal stabiliseres fremadrettet. Det er klart, at en renovering vil skabe nogle
huslejestigninger. I en almen boligafdeling er der som udgangspunkt ikke andre end beboerne selv til at dække de udgifter, afdelingen har. Og når beboerne i en boligafdeling gennem mange år bevidst vælger ikke at spare op til løbende vedligeholdelse, kan en huslejestigning ikke undgås.
Men i dette tilfælde håber vi på at opnå støtte fra Landsbyggefonden, så afdelingen ikke skal bære alle udgifterne til renoveringen selv.

Opfølgende spørgsmål

TV ØST sendte efter at have modtaget følgende svar en række uddybende spørgsmål til Gert Hansen fra  Sorø Boligselskab.

- Du skriver, at I har haft nogle få tilfælde, hvor håndværkere ikke har saneret skimmelsvampen ordentligt. Hvilke(t) firma(er) er der tale om? Benytter I forsat dem til andre opgaver i boligselskabet?
Sorø Boligselskab hænger ikke firmaer ud offentligt. Det pågældende firma benyttes ikke længere til skimmelsanering og ej heller til arbejder i boligerne generelt.

- Du skriver også, at der ikke er udført vedligeholdelse på fx tagryggene, fordi vedligeholdelsesbehovet skønnes langt større end det. Hvordan og hvornår nåede I frem til dette skøn?
Rambøll angiver i sin DV-plan i 2014, at en løbende eftergang af tagryg og endesten, hvor man udskifter defekte sten og tætningsskum ved tagryg, kan forlænge restlevetiden for tagfladen i 20-25 år.
Bygningsgennemgangen ved ekstern rådgiver i 2017 viser imidlertid, at tagene er i dårligere stand end hidtil vurderet af Rambøll og derfor bør udskiftes.
Større vedligeholdelsesopgaver på tag og tagrygge indstilles derfor i 2017 og i stedet går afdelingen over til nødvendig vedligeholdelse. Det medfører, at der udskiftes tagryg og tagsten samt tætnes tag med videre i det omfang det er nødvendigt. Dette med henblik på ikke at investere for mange midler i bygningsdele der senere skal kasseres. 

Henviser til afdelingens regnskaber

- Det fremgår af afdelingens regnskab fra 2015, 2016 og 2017, at der er brugt penge på både almindelig vedligeholdelse og periodisk planlagt vedligeholdelse i afdelingen. Hvad er pengene brugt på? Det vil vi gerne se skriftlig dokumentation på.

Naturligvis er der brugt penge på løbende vedligehold i afdelingen. Driften af en boligafdelingen vil altid være forbundet med løbende vedligehold. I afdeling Stillevang er der eksempelvis tale om klipning af hækken ud mod vejen, løbende vvs-arbejde ved blandt andet stoppede afløb, løbende udskiftning af emhætter og reparationer på /udskiftning af beboernes gaskedler. Og da afdelingens vinduer er ved at have udtjent deres levetid, er der også en del reparationer forbundet med dette, fordi man afventer helhedsplan. Der er fakturer på alle arbejder, men det er for omfattende at sende jer fakturer fra alt vedligehold gennem tre år. I stedet henviser jeg til afdelingens regnskaber, som ligger tilgængelige på dabbolig.dk/stillevang.

- I Stillevang 25 har kommunen 22. august 2016 blandt andet udstedt påbud om, at tagvinduernes lister og rammer skulle renses og rengøres. Ifølge lejeren er det aldrig sket. Vi vil gerne se skriftlig dokumentation på, at boligselskabet har reageret på påbuddet og renset vinduerne.

Dokumentation for udskiftning af tagvinduers lister og rammer, samt rensning af vinduer er vedhæftet (se dokumentet: Arbejder på Stillevang 25) 

Listerne på beboer Bo Kræsings vinduer er sorte, selvom de angiveligt er blevet skiftet for fire måneder siden. Foto: Line Strand - TV ØST
Listerne på beboer Bo Kræsings vinduer er sorte, selvom de angiveligt er blevet skiftet for fire måneder siden. Foto: Line Strand - TV ØST Foto: Line Strand - TV ØST

Stadig skimmelsvamp i boliger

- Hvornår og hvordan får I mistanke om, at der er fejl i bygningskonstruktionen?

Afdelingens vinduer er i dårlig stand og bør udskiftes. I efteråret 2016 påbegyndes processen med at planlægge en vinduesudskiftning, og i forbindelse hermed konstaterer driftschefen, at de lette facader er i dårlig stand. Videre er vinduer og facader integrerede, hvorfor en vinduesudskiftning alene hverken vil være rentabel eller mulig.

Beboerne vedtager derfor på afdelingsmøde den 19. april 2017, at få foretaget en mere grundig gennemgang af hele klimaskærmen for de enkelte bygninger. Det er denne gennemgang, som leder frem til en egentlig rapport fra rådgiver over tilstandene for klimaskærmene på bygningerne i afdelingen.
Rapporten er forelagt afdelingsbestyrelsen og gennemgået for beboerne på et orienteringsmøde i efteråret 2017. Med rapporten fulgte et estimeret budget for gennemførelsen af de nødvendige arbejder. Den samlede udgift til arbejderne viste sig at være meget stor, og ville afstedkomme en stor stigning i huslejen, hvis arbejderne blev gennemført uden støtte fra Landsbyggefonden.

quote Det er korrekt, at der fortsat er en bolig i Stillevang, der er under skimmelsanering

Gert Hansen, formand for Sorø Boligselskab

Rapporten blev forelagt for selskabsbestyrelsen med henblik på i første omgang at opnå tilskud fra dispositionsfonden til yderligere undersøgelser gennemført af rådgiver. Dette med baggrund i afdelingens pressede økonomi og erfaring for, at de grundige og veldokumenterede undersøgelser og rapporter, som Landsbyggefonden kræver, ofte trækker store midler i en afdeling.
Organisationsbestyrelsen bevilgede derfor i januar 2018 tilskud fra dispositionsfonden på 250.000 kroner til det videre arbejde frem mod ansøgning om renoveringsstøtte i Landsbyggefonden.

- Du skriver, at de få boliger med skimmelsvamp er blevet saneret. Men der er fortsat skimmelsvamp derude. Hvordan hænger det sammen?
Det er korrekt, at der fortsat er en bolig i Stillevang, der er under skimmelsanering. Det er samme bolig, som det har været nødvendigt at sanere mere end én gang. Beboeren er permanent genhuset i en anden boligafdeling og boligselskabet har derfor valgt at benytte den tomme bolig til at foretage grundigere analyser, som skal ligge til grund for ansøgningen om renoveringsstøtte fra Landsbyggefonden.
Boligen er nu gennemgået minutiøst ved brug af et firma med speciale i bygningsanalyser omkring indeklima. Derved er der opnået et mere detaljeret og helhedsorienteret billede af forholdene i boligens klimaskærmen, tagrum, sokkel og terrændæk.
Denne viden er essentiel at have i forbindelse med dokumentation på byggetekniske svigt samt rapportering heraf, når afdelingen skal søge om renoveringsstøtte fra Landsbyggefonden.