Rapport: Slagelse Sygehus og Sikringen

Slagelse Sygehus skal ikke prioriteres yderligere. Flytningen af Sikringen vurderes til at forbedre kvaliteten i psykiatrien. Læs konklussionerne fra dagens rapport om fremtidens sygehusstruktur her.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Ekspertpanelets konklusion vedr. Slagelse Sygehus:

Ekspertpanelet vurderer på det foreliggende grundlag, at en stillingtagen til, hvorvidt der skal tildeles midler til Slagelse Sygehus i høj grad er afhængig af en række andre elementer, som ikke synes afklaret i den nuværende sygehusplan.

En udbygning af Slagelse Sygehus og i givet fald størrelsen heraf vil bl.a. være afhængig af planerne for regionens øvrige sygehuse – herunder særligt planerne for Næstved Sygehus samt den fremtidige rolle for omkringliggende mindre sygehuse. Panelet finder således, at det som forudsætning for større investeringer på det somatiske område bør genovervejes, hvordan der samlet set sikres en struktur i regionen, der realiserer målsætningen om en moderne, rationel og bæredygtig struktur også på langt sigt.

Panelet indstiller på den baggrund til regeringen, at projektet ikke prioriteres yderligere på det foreliggende grundlag. Dog finder ekspertpanelet, at det – for at Region Sjælland kan påbegynde etableringen af en ny akutstruktur – kan prioriteres at etablere en fælles akutmodtagelse på Slagelse Sygehus. Panelet finder, at der bør fastlægges en investeringsramme (totalramme inkl. regional egenfinansiering) for projektet på 300 mio. kr. I den forbindelse er det væsentligt, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger på akutområdet efterleves.

Ekspertpanelets konklusion vedrørende Slagelse Sygehus (psykiatrien):

Ekspertpanelet finder, at projektet vedrørende samlingen af de psykiatriske funktioner i Holbæk og Dianalund i Slagelse samt flytning af den retspsykiatriske afdeling (Sikringsanstalten) fra Nykøbing Sjælland til Slagelse i tilknytning til den øvrige retspsykiatri i regionen bør prioriteres. Med samlingen opnås tidssvarende fysiske rammer og grundlag for en forbedret kvalitet i behandlingen samt en samtidig bedre ressourceudnyttelse. Ud fra en samlet vurdering finder panelet, at der bør fastlægges en samlet investeringsramme (totalramme inkl. regional egenfi-nansiering) for projektet på 1,05 mia. kr.

Læs hele rapporten