Få overblikket over finansloven: Her er hovedpunkterne for regionen

Regeringen og Dansk Folkeparti er netop blevet enige om en finanslovsaftale for 2019. Her er højdepunkterne, der vedrører regionen.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

- Der er en lang række initiativer, der nu går i vores retning, siger Jacob Jensen (V). 

Regeringen og Dansk Folkeparti har fredag eftermiddag sat det sidste punktum i finanslovsaftalen for 2019.

- Det er en aftale, jeg føler meget for. Det er en samlet aftale, som jeg synes, er et rigtig gedigen værk, lyder det fra Jacob Jensen. 

- Alt i alt er jeg rigtig, rigtig glad for den her aftale. 

Få hele overblikket over hovedpunkterne, som vedrører områder her i regionen, her: 

Gymnasier i tyndt befolkede områder

Regeringen og Dansk Folkeparti ønsker at understøtte almene gymnasier, der ligger i tyndt befolkede områder og at understøtte et bredt geografisk udbud af gymnasier.

Der afsættes 10 millioner kroner årligt i perioden 2019-2022 til et midlertidigt løft af tilskuddet til gymnasier med færre end 430 STX-årselever, og hvor institutionens elever ville få mere end 20 kilometer til det nærmeste gymnasium, hvis uddannelsestilbuddet på institutionen faldt bort. Det svarer til et tilskud på 0,5 mio. kroner årligt per gymnasium, der i dag modtager tilskuddet.

Det indebærer i dag følgende gymnasier i Region Sjælland:

- Nakskov Gymnasium og HF

- Odsherreds Gymnasium

- Maribo Gymnasium

Mulighed for uddannelse i hele landet

Med udspillet om Bedre Balance II i januar 2018 blev der godkendt 10 nye uddannelsesstationer, som sikrer et bredere og tættere uddannelsestilbud uden for de største byer.

Særligt Region Sjælland har et lavt uddannelsesniveau, og derfor ønsker aftaleparterne at lave en ekstraordinær indsats for flere uddannelsesmuligheder i Region Sjælland. Der afsættes ekstraordinært 10 millioner kroner i 2019 og 2,5 millioner kroner årligt i perioden 2019-2022 til Professionshøjskolen Absalon med henblik på at understøtte udviklingen af nye uddannelsesmuligheder og understøtte etablering af laboratoriefaciliteter, indkøb af udstyr m.v. på eksisterende uddannelser i Region Sjælland, f.eks. inden for diplomingeniør-området.

Nyt udrejsecenter på Lindholm

Udviste kriminelle og udlændinge på tålt ophold har som udgangspunkt pålagt opholds-, melde- og underretningspligt på Udrejsecenter Kærshovedgård. Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at udlændinge på tålt ophold og udviste kriminelle ikke længere skal indkvarteres på Kærshovedgård. Der skal i stedet etableres et nyt udrejsecenter, som placeres på Lindholm i Stege Bugt.

Målgruppen for Udrejsecenter Lindholm er:

- Udlændinge på tålt ophold

- Udlændinge, der er udvist som følge af kriminalitet eller af hensyn til statens sikkerhed mv.

- Fremmedkrigere

- Afviste asylansøgere, der dømmes for overtrædelse af straffeloven, våbenloven, knivloven og lov om euforiserende stoffer på eller omkring et udrejsecenter.

Etableringen forventes at ske i følgende etaper:

- I 2019 forventes DTU at fraflytte de eksisterende bygninger (ultimo året), og forhold vedrørende dekommissionering, renovering og planlov mv. vil blive afklaret yderligere. Dekommissioneringsarbejdet for de eksisterende bygninger forventes påbegyndt medio 2019, og Udlændingestyrelsen overtager herefter faciliteterne gradvist.

- I løbet af 2020 vil der blive etableret faciliteter svarende til en centerkapacitet på 100 pladser med mulighed for yderligere 25 pladser (bufferpladser). Der vil også blive etableret faciliteter til centrets medarbejdere og politiet.

- I 2. halvår 2021 vil overflytning af de første beboere blive påbegyndt, og det forventes, at samtlige beboere vil være overflyttet inden udgangen af 2021.

Der afsættes en reserve på 34 millioner kroner i 2019, 300 millioner kroner i 2020, 200 millioner kroner i 2021 og 225 millioner kroner i 2022 til bl.a. etablering og drift af udrejsecentret samt øget operativ kapacitet til politiets indsats.

Særlig politiindsats og toldindsats

Der afsættes ressourcer til særlige politiindsatser i de grænsenære områder på Lolland-Falster. Indsatsen målrettes personer, som er rejst ind i Danmark med det formål at begå berigelseskriminalitet, og som forsøger at fragte tyvekosterne mv. ud af landet via færgerne i Rødbyhavn og Gedser.

Politiindsatserne vil blive gennemført som særlige kontroller, hvor politiet vil øge polititilstedeværelsen i grænseområdet betydeligt. Der vil blive gennemført en række målrettede kontrolindsatser.

Der afsættes 2,8 millioner kroner i 2019 og 5,8 millioner kroner årligt i perioden 2020-2022 til den særlige politiindsats mod udrejsende kriminelle.

Aftaleparterne er også enige om at afsætte samlet 52,5 millioner kroner i perioden 2019-2022 til en styrkelse af toldkontrollen af varer, der ind- eller udføres af Danmark.

Forhøjet befordring i yderkommuner

Den gældende regel om forhøjet befordringsfradrag i de 25 udpegede yderkommuner udløber med udgangen af 2018. Omfattede pendlere får befordringsfradrag med fuld sats for kørsel over 120 kilometer dagligt. Pendlere i andre kommuner får halv sats over 120 km dagligt. Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at styrke mobiliteten i yderkommunerne og på øer ved:

- At permanentgøre det forhøjede befordringsfradrag for yderkommuner og samtidig udvide ordningen med de 10 danske småøer Aarø, Baagø, Egholm, Endelave, Hjarnø, Mandø, Nekselø, Orø, Sejerø og Tunø, således at alle 27 ikke-brofaste småøer i Sammenslutningen af Danske Småøer omfattes.

- At indføre et nyt fradrag på godt 200 kr. pr. overnatning til pendlere, som bor på en ikkebrofast ø i de 25 udpegede yderkommuner eller på en af de 10 danske småøer Aarø, Baagø, Egholm, Endelave, Hjarnø, Mandø, Nekselø, Orø, Sejerø og Tunø, og som ikke har mulighed for at komme hjem og overnatte på grund af afstanden mellem arbejde og bopæl.

Styrkelse af iværksætterindsatsen på Lolland og Falster

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at afsætte midler til samarbejde mellem erhvervsorganisationen Business Lolland-Falster og Roskilde Universitet til videreudvikling af den eksisterende iværksætterindsats på Lolland og Falster.

Der afsættes 1,5 millioner kroner årligt i perioden 2019-2021 til Business Lolland-Falster.

Landsbypulje

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at styrke udviklingen i landdistrikterne. Der er i dag afsat 58 millioner kroner årligt i 2019-2020 til nedrivning og istandsættelse af dårligt vedligeholdte boliger i landsbyer i Puljen til Landsbyfornyelse. Aftaleparterne er enige om at styrke denne indsats ved at omprioritere midlerne fra det statslige tilskud til kommunal byfornyelse og samle midlerne i en ny samlet Landsbypulje.

Der afsættes yderligere 68 millioner kroner i 2019, 85 millioner kroner årligt i perioden 2020-2021 og 95 millioner kroner i 2022 til landsbyfornyelse.

Det indebærer, at bevillingen til den nye Landsbypulje samlet bliver 126 millioner kroner i 2019, 143 millioner kroner i 2020, 85 millioner kroner i 2021 og 95 millioner kroner i 2022.

VVM-undersøgelser på transportområdet

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at igangsætte VVM-undersøgelser samt udarbejde beslutningsgrundlag for en række konkrete anlægsprojekter:

- Vejforbindelse til Stevns

- Opgradering af E55 ved Nykøbing

Forundersøgelse af en fast Kattegatforbindelse

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at prioritere 60 millioner kroner til en forundersøgelse af en potentiel Kattegatforbindelse. Forundersøgelsen vil være den første konkrete planlægningsundersøgelse af en Kattegatforbindelse og vil således give et billede af, hvordan en fremtidig forbindelse potentielt kan se ud.

Der afsættes 15 millioner kroner i 2019, 25 millioner kroner i 2020 og 20 millioner kroner 2021 til forundersøgelsen.