Rapport: Region Sjælland er uambitiøs

Der er hug til Region Sjællands planer for fremtidens sygehusstruktur i Erik Juhl-udvalgets rapport der blev offentliggjort i dag. Her kan du læse hovedpunkter fra rapporten.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Ekspertpanelets vurdering: (klip fra rapporten)

Ekspertpanelet vurderer, at Region Sjælland på væsentlige punkter ikke efterlever Sundhedsstyrelsens udmeldinger vedrørende samling af funktioner og specialer på færre enheder, og ekspertpanelet finder, at der er grundlag for en yderligere reduktion i antallet af matrikler.

Ekspertpanelet har endvidere noteret sig, at Sundhedsstyrelsen i sin rådgivning til Region Sjælland har anbefalet, at regionsfunktioner i regionen bør samles på samme sygehus for at sikre den sundhedsfaglige kvalitet og udnyttelse af akutberedskab samt tværgående funktioner.

Ekspertpanelet vurderer i lighed med Sundhedsstyrelsen, at det er uhensigtsmæssigt, at Region Sjælland planlægger at sprede den specialiserede behandling i regionen på to forskellige hospitaler. Ligeledes finder panelet det uhensigtsmæssigt, at den specialiserede behandling forudsættes varetaget på sygehuse uden fælles akutmodtagelse. Ekspertpanelet anbefaler, at den specialiserede behandling/regionsfunktioner samles på ét sygehus i Region Sjælland.

Samlet vurderer ekspertpanelet, at Region Sjællands sygehusplan er væsentligt mere kortsigtet og mindre ambitiøs end de øvrige regioners. Det er vanskeligt at se, hvilket sygehusvæsen der tegner sig på længere sigt i regionen, og planen indeholder kun få egentlige strukturændringer. Ekspertpanelet finder, at der i regionen er grundlag for en yderligere samling af funktioner og dermed også for en yderligere reduktion i antallet af matrikler.

Ekspertpanelet vurderer sammenfattende, at Region Sjællands akutplan på væsentlige punkter afviger fra Sundhedsstyrelsens udmeldinger på akutområdet. Bl.a. planlægger regionen uvisiteret adgang til de fælles akutmodtagelser, hvilket er i uoverensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger efter lægelig visitation eller via 112-opkald.

Panelet vurderer, at den forudsatte udvikling for de ambulante behandlinger ligger inden for den forventede stigning på ca. 50 pct. Den forudsatte stigning i antal senge harmonerer til gengæld ikke med den forventede udvikling med et fald i antal senge på landsplan. Regionen har en forventet relativ stor forøgelse af ældrebefolkningen, og har i dag et relativt lavt antal senge per 1.000 indbyggere (2,5 mod et landsgennemsnit på 2,9), men det vurderes ikke at kunne forklare regionens forudsætning. Konsekvensen er således, at regionen i 2020 vil få det højeste antal senge per 1.000 indbyggere i landet. Dette skal samtidig ses i lyset af, at regionens egenproduktionsandel for somatiske sengedage er på 82 pct., dvs. at en del af regionens indbyggere dækkes af primært Region Hovedstaden.

Arealudviklingen vurderes særligt at have sammenhæng med, at regionen ønsker udbygninger på en række sygehuse, men ikke samtidig lukker matrikler og samler behandlingen på færre enheder.

Rapport: Næstved Sygehus

Rapport: Slagelse Sygehus og Sikringen

Læs hele rapporten