Her er det nye regionsråd

De nyvalgte regionsrådspolitikere har lavet en konstitueringsaftale. Her kan du se den foreløbige fordeling af mandaterne.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

470.993 vælgere har stemt til regionsrådsvalget 2013. Her er resultatet (foreløbig mandatfordeling):

V - 127.532 stemmer = 13 mandater
S - 122.804 stemmer = 11 mandater
O - 67.724 stemmer = 7 mandater
Ø - 34.425 stemmer = 4 mandater
C - 26.239 stemmer = 2 mandater
F - 24.774 stemmer = 2 mandater
B - 17.845 stemmer = 1 mandat
I - 13.460 stemmer = 1 mandat

A - Socialdemokraterne

Steen Bach Nielsen

Susanne Lundvald

Annemarie Knigge

Freddy Blak

Ole Marqweis

Peter Madsen

Kirsten Rask

Nicolai Nicolaisen

Carsten Adelskov

Henning Tønning

Jan Hendeliowitz

B - Radikale

Anne Møller Ronex

C - Konservative

Christian Wedell-Neergaard

Brigitte Klintskov Jerkel

F - Socialistisk Folkeparti

Tina Boel

Skjold de la Motte

I - Liberal Alliance

Egon Bo

O - Dansk Folkeparti

Peter Jacobsen

Gitte Simoni

Daniel Nørhave

Henrik Brodersen

Birgit Holse

Jeppe Jakobsen

Ellen Thomsen

V - Venstre

Jens Stenbæk, regionsrådsformand

Kirsten Devantier

Ole Drost

Evan Lynnerup

Bodil Sø

Jens Ravn

Lene Madsen Milner

Kai Nielsen

Claus Bakke

Jane Strange

Bøje Winther

Camilla Hove Lund

Ali Ünsal

Ø - Enhedslisten

Bruno Jerup

Ursula Dieterich-Pedersen

Bente Borreskov

Alice Traulsen

Her er konstitueringsaftalen indgået mellem Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Venstre (fællesgruppen):

Fællesgruppen ønsker, med udgangspunkt i den enkelte patietn, et stærkt offentligt sygehusvæsen med fri og lige adgang, suppleret med private alternativer.

Vi vil gøre det nemmere for patienten at blive inddraget i egen behandling som aktiv partner. Ved at involvere patienten og dennes pårørende, skabes det bedst mulige grundlag for den rette behandlingen og patienttilfredshed.

Det vigtigste i den kommende periode bliver at sikre en sund økonomi. Det vil vi gøre gennem en effektiv drift og mere konkurrenceudsættelse.

Vi vil sikre sammenhæng i behandlingen for vores patienter gennem et tættere samarbejde med kommunerne.

Regionen skal spille en mere aktiv rolle i erhvervsudviklingen og styrke det private erhvervsliv.

Regionens medarbejdere er vores vigtigste aktiv og vi og give medarbejderne gode muligheder for at styrke fagligheden og udnytte den sidste nye viden.

Fælles politisk grundlag

 • Fællesgruppen ønsker en stærk politisk ledelse, hvor udviklingen i Region SJælland skal sikres gennem ambitiøse aftaler og beslutninger opnået gennem et bredt samarbejde i regionsrådet. Udover "Budgetaftalen for 2014" lægger Fællesgruppen følgende præmisser til grund for samarebjdet i regionsrådet:
 • Den nuværendesygehusplan fastholdes og gennemføres inden for den aftalte tidsplan for byggerier i Nykøbing F., Slagelse og Køge.
 • Den nuværende præhospitale plan fastholdes, indtil der foreligger en kvalificeret evaluering, der forventes at foreligge forår 2014. Såfremt evalueringen viser et klart behov for øndringer, f.eks. flere lægebemandede akutbiler, iværksættes disse ændringer hurtigst muligt.
 • For at sikre det mest optimale behandlingstilbud for vores patienter fjernes loftet over samarbejdet med private aktører.
 • En tillidsbaseret politisk ledelse skal udøve mod og risikovillighed for at sætte potentialet hos vores medarbejdere og andre samarbejdspartnere fri, samtidig med at vi skal sikre regionens borgere mere sundhed og mere vækst for pengene.

De første første 100 dage i morgendagens Region Sjælland

 • Region Sjælland vil i de kommende år stå overfor udfordringer med at skabe balance i økonomien. Inden for de første 100 dage i den nye valgperiode skal der fremlægges analyser af regionens økonomi og forslag til indsatser, der kan sikre robustheden i såvel drifts- som anlægsøkonomi. Derudover vil Fællesgruppen særligt fokusere på følgende områder:
 • markant nedbringelse af tiden for udredning og behandling af regionens patienter, herunder psykisk syge.
 • Afbureaukratisering, blandt andet gennem oprydning i dokumentations - og kontrolsystemer.
 • Vi vil fastholde og styrke almen praksis blandt andet med udmøntning af de ekstraordinært afsatte midler.
 • Fokuseret sjællandsk erhvervsudvikling med flere arbejdspladser i hele regionen. Der lægges især vægt på, at de store anlægsinvesteringer i sygehuse og infrastrukturer udnyttes til varig beskæftigelse. Vil vil samtidig støtte det private erhvervsliv og give gode muligheder til de brancher, hvor regionen allerede er stærk, fødevare, turisme, cleantec og sundhedsinnovation.
 • Vi vil udbrede resultaterne fra projektet patientsikket sygehus. Forbedret patientsikkerhed på alle sygehuse blandt andet ved reduktion af fejlmedicinering, tryksår, blodforgiftning og hospitalsinfektioner.
 • Fremdrift i samarbejdet mellem region, kommuner og praksissektoren med særlig fokus på det psykiatriske område.
 • Vi ønsker at fremme "Tillidsdagsordenen", fordi det vil skabe større frihed for medarbejderne, give mulighed for nye måder at løse opgaverne og spare ressourcer til dokumentation og registrering. Vi vil fremsætte forslag til udmøntning aftillidsdagsordenen.
 • Styrkelse af kvaliteten i behandlingen blandt andet gennem fokuseret hjemtag af højtspecialiseret behandling og klinisk anvendelig forskning.
 • Det skal gøres nemmere for patienten, at blive inddraget i egen behandling som aktiv partner.

  Administrationen kvalificerer og konkretiserer, inden for de første 100 dage, ovenstående indsatsområder til drøftelse i regionsrådet, Konkretiseringen skal blandt andet indeholde tydelige tids- og handleplaner med kort- og langsigtede effektmål.

  Udover det politiske grundlag for konstitueringsaftalen er de taftalt, at der stræbes efter en bred konstituering med hele regionsrådet. Fællesgruppen har ved indgåelse af denne konstituering besluttet, at Venstre besætter regionsrådsformandsposten, Dansk Folkeparti 1. næstformandsposten, og at alle partier i Fællesgruppen som minimum har et medlem af forretningsudvalget.

Her kan du se, hvordan regionens kommuner har stemt til regionsrådsvalget.