¨

Fakta om øerne:

Læs mere om de øer Mads besøger herunder:

Slotø
Slotø i Nakskov Fjord er 600 meter bred og en kilometer lang. Der boede folk på øen indtil 1962, men der har været dyrket landbrug indtil for ganske få år siden. På Slotø er der et gammelt orlogsværft tilbage fra 1500 tallet.

Fejø
Fejø er 7 kilometer lang og 2-3 kilometer bred. Der er 630 fastboende på øen. Øen har både købmand, skole til fjerde klasse, børnehus og lægehus.

Orø:
Orø er fem kilometer bred og syv kilometer lang. Der bor godt 1.000 på øen, som har både Brugs, frilandsmuseum, dyrepark, trampestier, masser af lystfiskeri og et rigt foreningsliv.

Agersø:
Agersø er syv kilometer lang og tre kilometer bred. Der bor 230 personer fast på øen. Men om sommeren kommer der flere tusinde turister.

Øen har både skole, købmand og kro.

Musholm:
Øen er 800 meter bred og 1 kilometer lang og den ligger tre kilometer syd for Reersø. Der er ét hus på Musholm, hvor der engang boede en familie. Nu bliver huset brugt som feriebolig til personalet på Musholm Lax. Øen huser rigtig mange kaniner.

Bogø:
Bogø er en ø i Storstrømmen mellem Sjælland og Falster. Der bor godt 1.100 personer på øen og det højeste punkt er Kathøj, der ligger 32 m over havets overflade.
Det er en ”skolernes ø.” Her er en række skoler som enten har holdt til eller holder til på øen: Rytterskole, navigationsskole, folkeskole, kostskole og efterskole.

Enehøje:
Enehøje er en ubeboet ø i Nakskov Fjord. øen er tre kilometer lang og 400 meter bred. Det højeste punkt på øen er 16 meter over havet. Her står to hvalkæber, som polarforskeren Peter Freuchen har sat op. Han boede i en årrække på øen efter han mistede det ene ben på en polarrejse.

Sprogø
Sprogø er unik klimamæssigt. Der er 100 flere solskinstimer om året og 100 millimeter mindre nedbør på øen end i resten af landet i gennemsnit. Før Sprogø blev landfast i 1997, var det en 0,38 km² stor ø. Da broen skulle bygges, blev øens areal firdoblet. Sprogø fyr blev fredet i 1987, et år før vedtagelsen af Storebæltsbroen i Folketinget. Broprojektet har derfor måtte tage hensyn til det gamle fyrtårn, som er kommet til at indgå som et smukt indslag i turen over broen.

Glænø
Glænø er en lille ø omkring 12 kilometer fra Skælskør. Der bor cirka 50 personer på øen i øjeblikket og der er seks landbrug. Øen er tre kilometer lang og to kilometer bred.
Ormø er en privatejet ø, der er fredet. En stor del af øens træer er gået ud, fordi skarverne har skidt så meget på dem gennem de sidste 35 år, at de er blevet overgødet.

Omø
Omø er en dansk ø i Storebælt 17 km sydvest forSkælskør Omø er på 4,5 km² og har 187 beboere. Omø ligger lige i skillelinien mellem Storebælt og Smålandsfarvandet. Den knap 452 hektar store ø har omkring 12 km kystlinie. Omø har en meget smuk og uberørt natur. Fuglelivet er mangfoldigt med vadefugle som viber og rødben, og der er en lang række andefugle, svaler, engpibere, sanglærker og store flokke af skarver. Omøs flora er meget afvekslende. Et væld af farver og dufter afløser hinanden og præger Omø gennem hele sæsonen. Alle plantesamfund er repræsenteret på øens strande og enge, i mosen og ved søen. I den tidlige sommer er strandengen dækket af et lyserødt tæppe af engelsk græs, som kaldes rugbrødsblomster, fordi de spreder en duft af nybagt brød. I junis aftensol bader den nikkende limurt sine hvide kronblade ud for at tiltrække insekter, senere på sommeren overtager strandnelikken rollen som duftspreder.

Vejrø
Vejrø er ca. 2,6 km lang. Øens areal er på 150 hektar, hvoraf 2/3 er braklagt landbrugsareal. Ca. 1/3 består af strand, sø og skov, levende hegn, m.m., som udgør en meget særpræget og smuk natur. Der er en sand rigdom af dyre- og planteliv. Vejrø har desuden nogle af Danmarks bedste og reneste sandstrande med helt krystalklart vand med stor fiskerigdom.
Om sommeren er den væsentligste aktivitet drift af marinaen. DOm efteråret drives der ande-, fasan- og harejagt. Vejrø har også en stor og fin rådyrbestand.

Rågø
Rågø ligger i Smålandsfarvandet, som den vestligste ø, 1,8 km nord for Lolland. Umiddelbart nordvest for hovedøen Rågø ligger Rågø Kalv og Rågø Sand. Af Rågøs 80 ha blev ca. 66 ha drevet landbrugsmæssigt indtil 1990. Øens befolkning toppede i årene omkring 1920 med 30 beboere på øen. Frem til midt i 60'erne var der en skole her. I dag bor der folk på øen i forbindelse med tilsyn og forskning. Rågø Kalv, der er på ca. 20 ha, har været delvist opdyrket, men henligger nu som strandeng.
Fuglene
Det store hovedsageligt lavvandede brak-vandsområde med spredte småøer, holme og grunde nord for Lolland er et vigtigt yngle- og rasteområde for vandfugle. Området har international betydning som yngleområde for klyde og flere ternearter og som rasteområde for store forekomster af knop-svane, sangsvane, hvinand, toppet skallesluger, stor skallesluger og blishøne.
Vildtreservat
Miljø- og energiministeren har med virkning fra 1. marts 1999 udlagt Rågø Kalv, Rågø Sand og søterritoriet nordvest for Rågø som vildtreservat. Reservatordningen indebærer, at jagt er forbudt, og at færdsel er forbudt på Rågø Kalv og Rågø Sand fra 1. marts til 15. juli

Nekselø
Nekselø er en fredet ø på 2,2 kvadratkilometer, som ligger i Sejerøbugten. Der bor 25 personer på øen. Nekseløs flotte natur opleves bedst, hvis man følger naturstierne. De afmærkede ruter snor sig gennem øens landskaber. På vestsiden står øens vartegn de forblæste "fyrre". På strandskrænten lige nedenfor ligger fårestierne, som er lange, smalle terrasser, der løber langs skrænten og de er dannet ved almindelig nedskridning.

Læs mere om Nekselø på http://www.nekseloe.net/

Nyord
Nyord er en lille ø nord for Møn med et areal på 4,99 km². Siden 1968 har øen været landfast med Møn via en dæmning og en lav bro med kun een vejbane.

Nyord Enge er kendt som et af Danmarks allerbedste fugleområder. Fra et offentligt tilgængeligt fugletårn ved vejen mellem broen og Nyord by er der vid udsigt over fugleområderne. Øens vestlige 200 tønder land er frugtbar morænejord, og her ligger byen og den lille havn. Der bor 44 faste indbyggere på øen i dag.
Kilde: Wikipedia

Vejlø
Vejlø er den største privatejede ø i Nakskov Fjord. Her blev drevet landbrug indtil for få år siden, men nu går der 30 køer og græsser på braklagte marker. Vejlø er nok mest kendt for sine ølejre, der nu har fundet sted hver sommer i 35 år. Øen er 37 ha stor og består af dyrket morænebakke med frugtplantage og der er strandeng og vådområder på øen.

Vejlø er en fugleø. De græssende køer gør det meget attraktivt for fugle at være på øen. Samtidig sørger ejerne for, at der ikke er ræve på øen. Nordenden, der har nogle meget interessante strandenge, er yngleplads for hundredevis af vandfugle. April – juni er gode måneder at se fuglene i. Man kan som regel se knopsvaner, grågæs, knarænder, gråænder, skeænder, blishøns, stormmåger, sølvmåger, hættemåger, havterner, dværgterner, rødben, viber og klyder, der yngler på denne lokalitet.

Askø og Lilleø
Askø ligger i Smålandshavet cirka 7 kilometer nord for Lolland.

Askø er omkring 3 kilometer bred og 2 kilometer lang. Nord for Askø ligger Lilleø, som jo er ret lille. Den er kun en lille kilometer bred og vel små 500 meter på den anden led. Øernes samlede areal er 366 hektar.

Lilleø blev i 1914 forbundet til selve Askø med en 700 meter lang dæmning, som gennem årene er blevet gjort bredere. Senere blev dæmningen asfalteret. Den er dog stadig kun ensporet med vigeplads midt på dænmingen. Før Lilleø blev bebygget blev den brugt som græsningsareal for Askø´s kvægbestand.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App