Repræsentantskabet for TV2 ØST er grundpillen i den folkelige forankring

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

I Danmark har vi mange medier. En stor del af disse er rent kommercielle medier, som man kan købe adgang til enten via abonnementer eller gennem tv-pakker. Overfor de kommercielle medier står public service-medierne. Det er medier som er statsejede, hvor TV2 som det ene er selvfinansieret, mens den anden store landsdækkende medieinstitution DR er finansieret gennem licens og skat. De regionale tv-stationer, hvor TV2 ØST er en af i alt 8 stationer, er i lighed med DR finansieret via skat og licens. Det betyder med andre ord, at det ikke er medieinstitutioner, som vi abonnerer på eller betaler til efter forbrug, men det er alle mediehuse, som vi politisk har besluttet, at der skal være i Danmark.

Medieforlig sætter rammerne
Beslutningen foretages i Folketinget. Det sker gennem medieforlig, som typisk er 4-årige. I medieforliget sætter politikerne de overordnede rammer, herunder den økonomiske ramme, for de enkelte public service-medier. Når medieforliget er vedtaget, går der et arbejde i gang i Kulturministeriet, hvor der bliver udarbejdet en public service-kontrakt med det enkelte mediehus, således også med TV2 ØST. I public service-kontrakten står der hvilke forventninger, der er til programvirksomheden, og der er nogle konkrete mål som TV2 ØST skal leve op til.

Når der er tale om statsfinansierede og styrede medier, kan man måske hurtigt få tanker på regimer i verden, hvor medierne er politisk styrede, og hvor indholdet styres af magthaverne. I Danmark ønsker vi, at de statsfinansierede medier skal være uafhængige, og derfor har vi det, vi populært kalder ”armslængde-princippet”. Det betyder, at selv om politikerne og regeringen fastsætter de overordnede rammer og krav, har de intet med den daglige ledelse eller tilrettelæggelse af programmer at gøre.

 
 

To væsentlige opgaver
Det er her Repræsentantskabet for TV2 ØST kommer ind i billedet. Repræsentantskabet består af repræsentanter for forskellige foreninger i de 12 kommuner, som udgør dækningsområdet, samt af én repræsentant fra hver kommune og Regionsrådet. Repræsentantskabet samles som udgangspunkt to gange årligt, og vi har to væsentlige opgaver:

  • at udpege bestyrelsen for TV2 ØST
  • at være programråd for TV2 ØST

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af TV2 ØST. Den træffer beslutninger om den overordnede programpolitik, økonomi, drift og indsatsområder.  Bestyrelsen ansætter en direktør, som i samarbejde med medarbejderne står for den daglige indholdsproduktion. Bestyrelsesmedlemmerne vælges af Repræsentantskabet. Der er regler for, at de kun må sidde i to perioder á 4 år. Ved at fordele Repræsentantskabets medlemmer i seks valggrupper sikrer vi en bredt sammensat bestyrelse.

Udover de seks bestyrelsesmedlemmer som Repræsentantskabet vælger, har medarbejderne ret til at vælge et bestyrelsesmedlem.

I kraft af Repræsentantskabets sammensætning af folkelige organisationer fra sendeområdet, og den kendsgerning at det er Repræsentantskabet, som vælger bestyrelsen, er der garanti for, at styringen af TV2 ØST er folkeligt forankret i vores dækningsområde.  Det ikke er politikerne på Christiansborg, som bestemmer og styrer TV2 ØST og de øvrige TV2-regioner.

quote TV2 ØST skal i udbuddet tilstræbe kvalitet og alsidighed.

 

Vigtig opgave som programråd
Udover at vælge bestyrelsen har Repræsentantskabet en vigtig opgave som programråd for TV2 ØST. Vi blander os ikke i programlægningen eller tilrettelæggelsen af de enkelte programmer. Vi fokuserer alene på at give konstruktiv efterkritik på det indhold, som TV2 ØST formidler på de forskellige platforme. Vi arbejder ofte tematisk med indholdet og ud fra konkrete temaer, giver vi stationen tilbagemeldinger. Her kan der naturligvis både være tale om ris og ros, ligesom vi kommer med gode ideer og forslag til, hvordan TV2 ØST kan gøre det endnu bedre og nå endnu bredere ud.

TV2 ØST har hele tiden et stort ønske om at være i dialog og kontakt med seere og brugere for at få tilbagemeldinger på kvaliteten i indholdet, og her er Repræsentantskabet blot en af flere grene til denne vigtige dialog.

Det særlige ved Repræsentantskabet er imidlertid, at stationen er forpligtet på dialog med os og dermed sikre, at vi har en kontinuerlig debat, hvor vi ikke bare kan reagere på enkeltstående programmer, men kan forholde os til programvirksomheden mere overordnet og kan vende tilbage og spørge ind til formulerede målsætninger, satsninger m.v.

Repræsentantskabet har ingen formel indflydelse på programvirksomheden, vi kan alene inspirere og påvirke gennem dialog og efterkritik. Det er stationens ledelse og medarbejdere, som har den journalistiske frihed til at producere og tilrettelægge programmerne. De bestemmer også, hvad der skal sendes, dog indenfor den ramme som dels er afstukket fra Kulturministeren i public service-kontrakten og dels de linjer, der er udstukket af bestyrelsen.

Et godt demokratisk princip
Repræsentantskabet har ikke direkte indflydelse på driften af TV2 ØST, men har vi en indirekte indflydelse, da det er Repræsentantskabet, som vælger stationens bestyrelse.

I virkeligheden er Repræsentantskabets væsentligste berettigelse, at vi er med til at sikre, at offentligt finansierede medier ikke er underlagt politisk styring, men alene styres af seere og brugere. Det er et godt demokratisk princip, som sikrer frie og uafhængige medier.

Kim Borregaard Eriksen taler for repræsentantskabet.
Kim Borregaard Eriksen taler for repræsentantskabet.

Uanset om vi aldrig gør brug af TV2 ØST’s udbud på tv, nettet, sociale medier eller streaming er vi forpligtet til at være med til at betale for de programmer og indslag, som produceres på TV2 ØST. Det hænger sammen med, at vi i Danmark har et ønske om frie og uafhængige medier, som kan styrke sammenhængskraften i samfundet og kan sikre, at magthaverne bliver kigget over skuldrene og generelt medvirke til en demokratisk debat. Det er meget smukt formuleret i public service-kontrakten for TV2 ØST:

”TV2 ØST’s samlede udbud af programmer og tjenester skal sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat. TV2 ØST skal i udbuddet tilstræbe kvalitet og alsidighed. Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til informations- og ytringsfriheden. TV2 ØST skal prioritere kvalitet over kvantitet.”

Repræsentantskabet kan i henhold til vores vedtægter bestå af op til 100 medlemmer. Det sker løbende at nye foreninger ønsker optagelse i Repræsentantskabet. Optagelse af nye medlemmer besluttes af Repræsentantskabet på de ordinære møder, efter ansøgning fra organisationerne.

Forespørgsel om medlemskab skal rettes til formanden for repræsentantskabet:

Jørn C. Nielsen
Odinsvej 11
4200 Slagelse
Mobil nr.: 22 80 09 50

E-mail: jorn.c@live.dk

Medlemsliste kan evt. rekvireres hos Liselotte (lk@tv2east.dk)