¨
PERSONPROFIL

Stephen Frans Møller Hansen

Blå Fornyelse

Kandidat ved kommunalvalget i Sorø

Født 6. maj 1979 i Munke-bjergby Single

G

Stephen Frans Møller Hansen var i år 2017 kandidat for Blå Fornyelse ved Kommunalvalget i Sorø kommune. Stephen Frans Møller Hansen blev ikke valgt ind.

Stephen Frans Møller Hansen er uddannet kandidat i finansiering og regnskab fra Copenhagen Business School og ESCP Europe Business School i London, Paris og Berlin. Han arbejder til daglig som selvstændig med ejendomsinvestering og boligadministration. Han er desuden lægdommer i Huslejenævnet og Boligretten. Stephen Frans Møller Hansen er tillige aktiv i flere foreninger, bl.a. Junior Chamber International og Sorø Grundejerforening.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 46 Blå Fornyelse in total 353

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

1. Frivilligheden - Jeg er stor tilhænger af frivilligheden og vil arbejde for gode rammevilkår for den. Frivillighed binder samfundet sammen på kryds og tværs og den gør det meget mere attraktivt at bo i en kommune, med arrangementer og aktiviteter. Det må dog ikke blive til en spareøvelse. Derfor er det vigtigt at kommunen klart definerer hvad der er frivillighed og hvad der kommunale opgaver.

2. Lempeligere lokalplaner - Sorø bymidte skal styrkes med højere byggeri, så der kommer flere mennesker, større købekraft og så det bliver lettere at drive butik. Dette vil måske tiltrække endnu et supermarked til bymidten. Jeg vil arbejde for lempeligere lokalplaner så det bedre kan betale sig at bygge og vi slipper for at der skal søges for mange dispensationer.

3. Frie folkeskoler - Jeg vil arbejde for at folkeskolen styrkes, ved bl.a. at stoppe projektmageriet og give skolernes ledelse mere frihed til at bestyre og lede. Det samme i vuggestuer og børnehaver.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gert Jørgensen har været en god borgmester for Sorø i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det går væsentligt bedre i Sorø Kommune, også på erhvervsfronten.

2 Sorø Kommune skal investere penge i, at plejepersonalet i ældreplejen bliver bedre uddannet, for at håndtere det stigende antal demente ældre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det nuværende personale er godt uddannet, men det er vigtigt at følge med udviklingen.

3 Sorø Kommune skal finde en bedre løsning end den nuværende plan for en ny omfartsvej ved Tersløse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mangler stadig at høre at grundlag for så stor en anlægsinvestering. (50 mio. kr.) Jeg forestiller mig at hvis man spurgte borgerne i Dianalund og Tersløse om der var noget bedre at bruge pengene til, så ville svaret være ja.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sorø Kommune er en størrelse hvor meget bedst understøttes af bilisme. Vi skal dog sikre sammenhængskraft, således at borgere uden bil kan gøre brug af alle kommunens tilbud.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sorteringen lige nu er fin. vi skal sikre os at den sortering vi foretager giver mening og er værdifuld før vi trækker det ned over hovedet på borgerne.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har lagt skolerne sammen og dette betyder at der, bl.a. i Sorø midtby, er større efterspørgsel på brugen af haller og arealer. Samtidigt får børn senere fri fra skole, hvilket gør at foreningernes aktiviteter skal ligge indenfor kortere tid inden børnene skal hjem i seng. Vi skal kigge på om de nuværende anlæg er tilstrækkelige til disse nye omstændigheder.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det nuværende niveau er godt og der er fine rammer i Sorø Kommune for kunst og kultur kan fortsætte sin udvikling.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at den nuværende fordelingsnøgle er rimelig og at der vil komme flere midler til området når kommuenens økonomi forbedres.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en øget udgift. Når det så er sagt, så er det vigtigt at huske at flygtninge bliver fordelt fra nationalt hold. Så Sorø Kommune skal arbejde for at de flygtninge vi modtager kommer i arbejde omgående og bliver til en ressource.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan godt være sådan, men Kommunen skal være meget varsom med at overdrage den type ydelser til private virksomheder. Der har været mange konkurser og det er både dyrt og svært at rydde op efter sådan en konkurs og genetablere et tilfredsstillende tilbud igen.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræning er en del af en forebyggende indsats og vil på sigt give besparelser på sundhedsområdet. Ligeledes giver det øget livskvalitet for de deltagende.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette er mest et problem i klasser hvor der er flere børn med særlige behov. Her kan det være klogt med færre elever.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sorø Kommune har den 9. højeste skat ud af 98 kommuner, så på sigt vil det være målet. Vi har dog lige kæmpet os igennem en række store besparelser og derfor skal skatten holdes i ro.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Penge skal prioriteres efter en given sag eller et givent initiativ.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En tidlig indsats i forhold til udsatte unge kan vise sig værdifuld i længden. Dette gør sig også gældende ved at stærk folkeskole.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har lagt skoler sammen for at hæve kvaliteten af vores folkeskole. Med det følger at der lokalt skal være cykelstier, så børn kan komme sikkert til og fra skole.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De grønne områder i Sorø Kommune skal bevares. Jeg ser iøjeblikket ingen konflikt imellem udstykning af erhvervsjord og naturomåder.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil arbejde for at der er rammer til at Sorø Kommunes foreninger kan afholde flere nationale arrangementer både indenfor idræt og kultur.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes at de unge mennesker som kæmper med at finde sig til rette, skal have steder de kan komme hen og være i hverdagen.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre at flygtninge kan komme til at stå på egne ben. Det vil sandsynligvis også gøre dem bedre i stand til at løfte de samfund de kom fra, såfremt de skulle vælge at vende tilbage dertil.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores nuværende skattetryk er højt nok. Vi skal ikke beskatte ældre fordi de har sparet op penge op.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den nuværende fordeling er rimelig.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I klasser med mange børn som er en del af inklusionen er det vigtigt med pædagoger, så en lærer kan fokusere på alle elever.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sorø Kommune har en god beliggenhed på Sjælland og virksomheder bidrager med arbejdspladser og øget bosætning. Dette øger skattegrundlaget og er derfor en klog investering.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så vil jeg hellere sætte kommuneskatten ned. Man skal belønnes for at arbejde, ikke for at bo i et hus.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Sorø Kommune, Blå Fornyelse

Uddannelse

Cand.merc.fir. Copenhagens Business School

Erhvervserfaring

Selvstændig ejendomsadministrator Niels Møller Properties
G

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Sorø Kommune, Blå Fornyelse

Uddannelse

Cand.merc.fir. Copenhagens Business School

Erhvervserfaring

Selvstændig ejendomsadministrator Niels Møller Properties

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik