¨
PERSONPROFIL

Sofie Ullerup Torpegaard

Det Konservative Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Sorø

Født 16. november 1982 i Svendborg Gift 3 børn

C

Sofie Ullerup Torpegaard (K) har siden 2018 været byrådsmedlem i Sorø Kommune for Det Konservative Folkeparti. I den igangværende periode er hun medlem af Børn og Undervisningsudvalget.

Sofie er oprindeligt fra Langeland. Hun var bosat i København i 10 år, hvorefter hun slog sig ned i Sorø for 5 år siden. Hun arbejder til daglig som uddannelsesvejleder hos UU Vestsjælland.
Privat er hun gift og mor til tre børn på hhv. 6 måneder, 5 år og 8 år.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 84 Det Konservative Folkeparti in total 4059

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Jeg stiller op fordi jeg ikke kan lade være. Jeg stiller op fordi jeg mener jeg kan være med til at påvirke hvordan vores kommune skal se ud i fremtiden. Jeg vil gerne sikre mig at dine og mine børn får de bedst mulige barndom og ungdom. Jeg vil gerne sikre mig at de er trygge når de bevæger sig rundt i vores kommune, i trafikken i nær miljøet og i samfundet generelt.
Jeg vil også gerne være med til at præge hvordan vores kommune skal se ud i fremtiden? Grusgravende er end væsentlig del af vores kommune. Hvad skal der ske med dem? De gamle, de nuværende og de kommende? Jeg vil også gerne være med til at vi styre den rigtige vej økonomisk. At vi som kommune tager os af vores fornemste opgaver: mennesker; børn, voksne, ældre. At vi gør systemet gennemskueligt og arbejder bedst muligt sammen når der er udfordringer. Din stemme betyder noget!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gert Jørgensen har været en god borgmester for Sorø i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener det er gjort det rigtige i de sidste 4 år for at vi nu kan se mere positivt på fremtiden og være med til at bygge ovenpå et, i mine øjne kvalificeret, grundlag, da hver en krone er vendt og drejet. Havde det være et andet flertal, der ikke i perioder gik med livrem og seler, ville vi nok skulle vendte endnu længere. (eller aldrig komme i mål)

2 Sorø Kommune skal investere penge i, at plejepersonalet i ældreplejen bliver bedre uddannet, for at håndtere det stigende antal demente ældre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som stående udenfor byrådet - har jeg ikke indblik i uddannelsesniveau og behovet. Det betyder at der skal tilbydes efteruddannelse hvis der er behov for det. Det er vigtigt at dem der skal tage sig af de mennesker der har behov for det, har de rette kompetencer.

3 Sorø Kommune skal finde en bedre løsning end den nuværende plan for en ny omfartsvej ved Tersløse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er allerede i gang med at investere i anlæg og opdateringer af veje. En investering i velfungerende kollektiv trafik er essentielt for at mobilitet både til job og uddannelse øges, da ikke alle kan transportere sig i bil, både pga. alder, fysik og økonomi.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være fokus på miljøet, men det skal også praktisk give mening. De er en kæmpe administrativ og transportmæssig byrde, der skal medregnes i affaldssorterings initiativer.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et meget velfungerende idrætsliv allerede. Jeg mener der er andre områder, der kræver mere investering. Det er noget andet hvis vi taler om kommunale faciliteter, så kan man se på investeringerne. Vi har dog fået kunstgræs på mange baner, hvor noget af det er kommet via private donationer. Jeg mener at det private kan tage andel i at noget godt kan blive endnu bedre.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at vi allerede har et stort udbud og mange arrangementer, med den store opbakninger der er, kan hvile i sig selv. Enkelt investeringer kan dog være relevant men overordnet mener jeg ikke det er øverst på min prioritetsliste, når der jeg skal vælges.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at, hvis der investeres i genoptræning så det berørte mennesker kan vende tilbage til det bedst mulig liv m. job, være mest muligt selvhjulpen - vil vi overtid opleve at der vil blive færre udgifter til det enkelt menneske. Og dermed en investering i fremtiden, særligt for det enkelte menneske med også for samfundet.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med to børn i skole oplever jeg hvordan store klasser har indvirkning på trivsel og læring. Skæringen for hvornår der skal skabes en ny klasse bør sættes ned.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med kendskab til jobcenteret igennem mit arbejder er det ikke min oplevelse. Det er dog min oplevelse af vi kan" smede når jernet er varmt", hvis vi fjerner administrative klodser og barriere og dermed få flere tilbage i job.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en meget høj skatteprocent. I forhold til at vi f.eks. bruge få penge på idræt, ligger i den lave ende på skoler, har meget få grønne arealer mm at vedligeholde så må der kunne gøres noget på sigt.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bosætning mm klarer mere eller mindre sig selv pt. i den sydlige del af kommune. Derfor bør vi gøre mere ved at sikre at hele kommune får glæde af det igangværende opsving og derfor også gøre det attraktivt at flytte til hele kommune for at sikre at div. tilbud forsat er i yderområderne.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En tidlig indsats er vigtig at prioritere og særligt en tværfaglig indsats. Vi er allerede godt i gang men jeg mener helt klart vi skal gøre mere af det vi allerede gør godt - hvilket er de tværfaglige indsatser.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et efterslæb på cykelstier, der gør det sikkert for f.eks. børn at transportere sig til skole.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En stor del af naturen i Sorø råder kommunen ikke selv over.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes allerede nu at vi har mange fantastiske begivenheder i Sorø; Slaraffen, Jazz og klassisk festival, børneteater, friluftsteater i Ruds Vedby, Store køredag på Grundlovsdag, Grundlovsdag i Dianalund mm. Jeg tror på at vi med de mange kulturinteresserede kan vi opnår mange ting uden at det nødvendigvis skal betales af kommunen. Der er masser af private, fonde mm. der kan støtte - på sigt, når der "er flere penge i kassen" kan der ses på det. Der er andet der skal prioriteres nu.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har allerede en regulering på indtægten i form af ældrecheck, folkepensionstillæg mm. og jeg vil ikke "straffe" ældre der har taget ansvar for at spare op til egen alderdom.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er ikke i en position der kan gennemskue hvordan hvor der skal prioriteres, mellem forskellige udfordringer inden for det sundhedsfaglige.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det betyder noget for min arbejdsglæde at jeg er tryg når jeg aflevere mine børn om morgenen. Det betyder også der skal være overskud til at tage godt i mod dem om morgenen. Det betyder i mine øjne flere hænder end der er pt.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ved ikke helt hvad pengene skal bruge på. Vi har en virksomhedskonsulent. Den siddende borgmester og byråd har allerede gjort meget for at det blevet mere attraktivt. En investering i kvalificeret arbejdskraft, sundhed, børn og skole bør have det resultat - at hvor god og stabil arbejdskraft og godt kundegrundlag, er vil virksomheder også søge hen.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil hellere sætte kommuneskatten ned, da det gavner alle og ikke kun husejere.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Sorø Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Medlem, Børn og Undervisningsudvalget Sorø Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

2015 - 2017

Diplomuddannelse Uddanndelse-, erhverv og karriere vejleder, University College Sjælland

2007 - 2013

Akademiuddannelse Finansielle forretninger, Copenhagen Business Academy

Erhvervserfaring

2015 - nu

Uddannelsesvejleder UU Vestsjælland

2005 - 2016

Personlig rådgiver Danske Bank
C

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Sorø Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Medlem, Børn og Undervisningsudvalget Sorø Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

2015 - 2017

Diplomuddannelse Uddanndelse-, erhverv og karriere vejleder, University College Sjælland

2007 - 2013

Akademiuddannelse Finansielle forretninger, Copenhagen Business Academy

Erhvervserfaring

2015 - nu

Uddannelsesvejleder UU Vestsjælland

2005 - 2016

Personlig rådgiver Danske Bank

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik