¨
PERSONPROFIL

Morten Suhr

Socialistisk Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Sorø

Født 24. august 1958 Gift 2 børn

F

Morten Suhr var i år 2017 kandidat for Socialistisk Folkeparti ved Kommunalvalget i Sorø kommune. Morten Suhr blev ikke valgt ind.

Han har ikke tidligere stillet op til Sorø Byråd. Til daglig arbejder Morten Suhr som landskabsarkitekt i Køge Komunne. Privat bor han i Sorø, er gift og far til 2 voksne børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 79 Socialistisk Folkeparti in total 835

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Det er vigtigt, at vi værner om hinanden og den verden, vi lever i. Derfor er mine pejlemærker social ansvarlighed og grøn omstilling i et ligeværdigt og demokratisk fællesskab.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gert Jørgensen har været en god borgmester for Sorø i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Borgmesteren har været for optaget af at tilgodese erhvervslivet på bekostning af kernevelfærdsområdet, som er blevet beskåret kraftigt i de seneste fire år.

2 Sorø Kommune skal investere penge i, at plejepersonalet i ældreplejen bliver bedre uddannet, for at håndtere det stigende antal demente ældre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et højt fagligt niveau har stor betydning for, om plejepersonalet kan møde borgerne og deres behov på en værdig måde. Uddannelse af plejepersonalet er derfor vigtigt for både de demente og for arbejdsmiljøet i ældreplejen.

3 Sorø Kommune skal finde en bedre løsning end den nuværende plan for en ny omfartsvej ved Tersløse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil blive brugt mange penge på at få en løsning, der kun fjerner halvdelen af trafikken i Tersløse. Den nye vej bliver lagt lige op af Holbergs historiske herregård. Det findes alternative løsninger, der er bedre.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal gøre det let at træffe grønne valg, og det gælder også inden for trafik. Vi arbejder for at der er gode togforbindelser i kommunen via regionen. Der skal være gode offentlige busforbindelser kombineret med flextrafik og muligheder for at skifte mellem de forskellige transportmidler.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En ny affaldsordninger med mere sortering er på vej i kommunen, og det er godt. Vi skal have fokus på genbrug og genanvendelse også, hvor virksomheder kan genbruge hinandens affaldsprodukter fra produktionen eller overskud af energi.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sorø Kommune skal være en god kommune at flytte til og bo i. Dette indebærer også, at der investeres i gode fritidsfaciliteter. Investering i idrætsområdet er også at investere i sociale fællesskaber og i sundhed.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har gode kunst- og kulturtilbud i Kommunen. Vi skal have fokus på at understøtte de samarbejdsmuligheder, der kan findes mellem f.eks. vores museer og kommunale institutioner. SF vil ikke pt. prioritere flere midler til kunst og kultur. I SF vil vi have sikret kernevelfærd.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil alle gerne klare os selv, men når vi kommer i en sårbar situation, hvor vi har brug for hjælp, skal fællesskabet træde til for at hjælpe. Den enkeltes sociale og forsørgelsesmæssige problemer er ikke kun et individuelt problem.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtningene og deres familier er en ressource for vores samfund. Mange af flygtningene har et stort ønske og motivation for at kunne klare sig selv, men det kræver hjælp at komme i gang. De fleste af ydelserne til flygtningene kommer ikke fra kommunen men fra staten. Kommunen skal hjælpe med til at give flygtningene mulighed for at klare sig selv.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For SF er pleje og omsorg af ældre og handicappede en kommunal opgave, og en opgave som kommunen skal tage på sig. Derfor er SF imod at overlade ældreplejen til private firmaer, der har til formål at skabe overskud til ejerne. Vi er positiv overfor investeringer i nye velfærdsteknologier, der kan imødekomme nuværende og fremtidige behov både hos de ældre og hos personalet.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Generelt skal der tilføres flere penge til kernevelfærdsområderne. Genoptræning er vigtigt for at kunne klare sig selv.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Klassekvotienterne skal ikke være højere, og fokus skal være at få 2 lærer/pædagogordninger, der hvor der er behov for det.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal være gode til at hjælpe alle dem, der er udenfor arbejdsmarkedet tilbage til et job.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gennem de sidste år er skattegrundlaget i kommunen steget. Vi skal bruge skatten til at investere i kernevelfærd og grønne løsninger inden for klima og miljø.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil blandt andet arbejde for at der er bedre mulig for at transportere sig rundt i hele kommunen med offentlig transport.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Unge i Sorø kommune skal have mulighed for at kunne være aktive i mange sammenhænge. Derfor er gode tilbud f.eks. inden for sport, kultur og foreningslivet en aktiv del af det forebyggende sociale arbejde. Vi ønsker også at unge får mulighed for gratis psykologhjælp, hvis man befinder sig i en situation, hvor man er skrøbelig og har brug for hjælp.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal arbejde for at det bliver nemt, sikkert og trygt at være blød trafikant i kommunen. Børn skal kunne cykle trygt til skole og fritidsaktiviteter. Cykelstier og gode trafikløsninger for svage trafikanter er vigtigt. Kommunen har en langtidsaftale om renovering af asfalt på vejene, som SF var med til at få aftalt.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bevare og værne om vores naturområder. Der er mange, der har valgt Sorø for de mange dejlige naturområder. Kommunen skal gennem god planlægning sikre, at der bliver plads til både natur og til erhvervsområder. Erhvervsområderne må ikke blive udstykket på bekostning af naturområderne.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sorø har mange større kulturelle arrangementer, de skal fortsat understøttes, og SF arbejder for at give kommunen et kulturløft. Vi skal også fortsat have opmærksomhed på at understøtte de mange aktiviteter, der foregår indenfor fritids- og foreningslivet.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan f.eks. understøtte det arbejde, der gøres i boligselskaberne, men de problemer, der er i boligområderne i Sorø Kommune, er ikke store i forhold til andre steder.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal hjælpe de flygtninge, der kommer til kommunen med at blive en integreret del af samfundet. Mange af flygtningene har et stort ønske og motivation for at kunne klare sig selv, men det kræver hjælp at komme i gang. Flygtningene og deres familier er en ressource for vores samfund. De fleste af ydelserne til flygtningene kommer ikke fra kommunen men fra staten.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle ældre skal have en ordentlig og værdig ældrepleje uanset formue. Dertil kan der evt. være tilkøbsmuligheder, som betales af de ældre selv.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Generelt skal der tilføres flere penge til kernevelfærdsområderne. Vi skal have en værdig og respektfuld hjælp til de borgere, der er sårbare og har brug for hjælp.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Generelt skal der afsættes flere penge til kernevelfærdsområderne. I daginstitutionerne skal der være voksne nok, så børnene får et godt børneliv, og de oplever voksne, der er nærværende.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal omprioritere, i det vi allerede gør. Arbejdspladser i kommunen er godt, men de virksomheder, der skal tiltrækkes, skal have en grøn profil f.eks. økologisk madproduktion, elektrikere der energirenoverer, virksomheder der rådgiver om energiforbrug og besparelse m.v. Kommunen kan understøtte dette ved at rådgive de private virksomheder i mere bæredygtig retning.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gennem de sidste år er skattegrundlaget i kommunen steget. Vi skal bruge skatten til at investere i kernevelfærd og grønne løsninger inden for klima og miljø.

Kandidaten på de sociale medier

Uddannelse

Landskabsarkitekt Landsbohøjskolen / KU-LIFE

Erhvervserfaring

Landskabsarkitekt Køge Kommune
F

Uddannelse

Landskabsarkitekt Landsbohøjskolen / KU-LIFE

Erhvervserfaring

Landskabsarkitekt Køge Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik