¨
PERSONPROFIL

Eva Flyvholm

Enhedslisten

Valgt i Sjællands Storkreds

Født 18. april 1981 i Nykøbing Falster Bor i Sorø Kommune

Ø

Mærkesager

  • Flygtninge og indvandrere
  • Udenrigs- og forsvarspolitik
  • Børn og ungeområdet
  • Hospitaler og sundhed
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Hvorfor er der ikke pædagoger nok i vuggestuen og tid til de ældre på plejehjemmet? Hvorfor bliver der skåret ned på busser og tog i landområderne? Hvorfor sprøjtes der gift på vores marker, når vi burde sætte fuld tryk på den grønne omstilling?

Stop skattely og grådige banker! Drop kampfly for milliarder og skattelettelser til de rigeste! Så er der råd til at investere i fælleskabet og gå i en grønnere retning. Vi har råd til det, der betyder allermest for de fleste af os.

Jeg vil arbejde for bedre og billigere busser og tog for at styrke forbindelserne på Sjælland, Lolland og Falster.
Tid til børn, syge og ældre gennem flere kolleger til velfærdens helte og rent drikkevand og mere økologi.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Social dumping er et stort problem, og virksomheder udnytter fortsat arbejdskraft og er med til at trykke danske løn og arbejdsvilkår i bund. Det rammer ikke alene mennesker, der kommer hertil, men det rammer også alle os andre. Arbejdskraft fra andre EU-lande er velkomment, så længe det foregår på danske vilkår.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhedslisten har konsekvent kæmpet for at stoppe nedskæringerne, og har stemt imod besparelserne - også under den tidligere regering. Det er ikke kun vigtigt at stoppe for besparelserne. Vi skal også sikre at de ansatte får flere kollegaer, så de får bedre arbejdsforhold og vi så vi alle kan få en tryggere velfærd.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være en dokumenteret effekt af ny dyr medicin er bedre end de allerede kendte alternativer, før det tages i brug som standardbehandling. Vi skal udvikle den offentlige forskning og medicinproduktion, så det ikke er de store medicinalfirmaer, der sidder på livsvigtig viden.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er desværre gået konkurrence i at være, hvem der kan være hårdest mod mennesker med udenlandsk baggrund. Det er ikke alene dumt men også skadeligt for integrationen og dermed sammenhængskraften i samfundet.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en myte, at det ikke kan betale sig at arbejde. Mennesker på kontanthjælp har for de flestes vedkommende også andre problemer, eksempelvis en sygdom eller et handicap og skal støttes. Kontanthjælpsloft og lignende reformer sender kun flere ud i fattigdom, og det hjælper ingen og rammer især børnefamilier hårdt.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet skal afskaffes, og vi skal sikre, at man ikke skal leve i fattigdom, hvis man bliver syg eller mister sit arbejde.

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De nationale tests afskaffes, og karaktererne skal begrænses til et minimum. Det presser børn og unge unødigt, og stress er blevet en alt for almindelig del af hverdagen for mange børn og unge. Det skal være op til den enkelte skole og lærernes faglige vurdering, om børnene kan blive dygtigere af en test.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhedslisten stemte som det eneste parti mod skolereformen, netop fordi skoledagen blev alt for lang og fordi planlægning af dagen bedst klares på den enkelte skole – ikke på Christiansborg. Børnene bliver for trætte, og der er ikke tid til fritidsaktiviteter og sjov, når man også skal lave lektier. Børn skal selvfølgelig lære i skolen, men de skal først og fremmest trives i hverdagen.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke rimeligt, at det er størrelsen af din pengepung, der skal afgøre, om du får den ordentlig behandling. Når du har knoklet et langt liv og betalt til fællesskabet, skal du selvfølgelig også have den hjælp du har brug for – uanset om du har tilbragt livet som murersvend eller bankdirektør.

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhedslisten har i adskillige år ønsket at fjerne momsen på sunde, økologiske fødevarer, så alle uanset pengepungens størrelse har en reel chance for at vælge sund og økologisk mad til.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En stærk offentlig sektor, en høj lighed og velfærdssamfundets sikkerhedsnet skaber gode forudsætninger for en stærk økonomi med lav arbejdsløshed.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mere og mere af den velstand, der er skabt de seneste år, havnet hos de rigeste. Mens direktørernes lønninger er vokset markant, har almindelige mennesker lønninger næsten stået stille. Ressourcerne i vores samfund skal fordeles mere ligeligt og der skal investeres mere i velfærd og grøn omstilling.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhedslisten støtter de nuværende aldersgrænser, men ønsker bedre kontrol foretaget i butikkerne.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle skal have adgang til velfærdsgoderne. Uanset om det er børnecheck, hospitaler, ældreplejen eller skoler. Men vi skal gøre mere for udsatte børnefamilier, og det er der råd til, hvis vi dropper nogle af de mange skattelettelser til de rigeste.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en stor fejl at antage, at flere våben på grænsen mod Rusland skaber fred. Tværtimod. Danmark bør i stedet indlede forhandlinger om en nedrustningsaftale mellem landene omkring Østersøen fremfor at bruge flere penge på militær. Danmark skal på ingen måde acceptere Ruslands indblanding i demokratiske valghandlinger i andre lande, medvirken til bombninger i Syrien eller undertrykkelse af egen befolkning.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal skrue op for udviklingsbistanden og øremærke hver en krone til bekæmpelse af ulighed og fattigdom. Udviklingsbistand opbygger og stabiliserer lokalsamfund, og giver familier indtægter og fremtidsmuligheder. Det er det bedste redskab i kampen mod krig og flygtningestrømme. Den nuværende regering og Dansk Folkeparti har skåret i den danske udviklingsbistand og kanaliserer det over til danske virksomheder, som lige nu er blandt de største modtagere af bistandsmidler. Det skal laves om.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En afskaffelse af forsvarsforbeholdet vil betyde dansk deltagelse i en EU-hær og flere penge på våben. Det er dumt at bruge pengene på og det gør ikke spændingerne i verden mindre. Tværtimod. Internationalt samarbejde er vigtigt, også når det kommer til at sikre tryghed og sikkerhed i verden omkring os. Det gør vi bedst muligt ved at bidrage mere til FN’s fredsbevarende styrker og ved bruge Danmarks internationale anerkendelse og diplomatiske forbindelser til at arbejde for nedrustning.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Straffene for vold er blevet skærpet gentagende gange de seneste år, men der er stadig ingen dokumentation for, at det har en reel virkning. Derfor burde vi i stedet sætte ind overfor årsagerne til vold. Vold skal selvfølgelig straffes, men vi burde satse mere på forebyggelsen af det.

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Enhedslisten vil vi helt fjerne afgifterne på el-biler. Vi vil samtidig indføre et totalforbud mod salg af nye benzin- og dieselbiler i 2025. Det vil nemlig medføre at helt almindelige mennesker har råd til at skifte bilen ud samtidig med, at bilproducenterne kan omstille deres produktion.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU forhindrer os i at gå forrest, når vi eksempelvis vil slå hårdt ned på virksomheder, som udnytter underbetalt arbejdskraft, der er med til at trykke danske løn- og arbejdsvilkår ned eller i forhold til vores klimaambitioner. Det bør være op til det enkelte land selv at bestemme.

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi løser ikke problemerne ved at oprette lejre i andre lande. FN’s kvoteflygtningesystem er den bedste mulighed for at sikre, at flygtninge ikke skal på en farlig tur over Middelhavet. Der er brug for meget mere ordnede forhold omkring asylansøgere og flygtninge.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er selvfølgelig vigtigt, at bureaukratiske regler ikke tager tiden fra dét, der er vigtigt, nemlig tiden med de ældre, børnene eller patienterne. De offentlige ansatte knokler hårdt for at give os alle den bedst mulige velfærd.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er vigtigere, at den kollektive trafik bliver bedre, end at der bygges en motorvej på tværs af Sjælland – fra Kalundborg til Rønnede via Næstved

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Nogle af de små sygehuse i Region Sjælland bør genåbnes – også selvom det betyder, at der skal spares andre steder i sundhedsvæsnet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Ringsparken i Slagelse, Motalavej i Korsør og Agervang i Holbæk for at bekæmpe ghettodannelse

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Boligområder der kæmper med høj arbejdsløshed, sociale problemer og kriminalitet skal hjælpes og ikke straffes. Der skal derimod bygges flere almene boliger også i de rigeste kommuner, så vi kan bo mere mangfoldigt.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2019 - nu

Kandidat til Europa-Parlamentet Europa-Parlamentet, Enhedslisten

2018 - nu

Folketingskandidat Sjællands Storkreds, Enhedslisten

2015 - nu

Folketingsmedlem Sjællands Storkreds, Enhedslisten
Uddannelses- og forskningsordfører Folketinget, Enhedslisten
Forsvarsordfører Folketinget, Enhedslisten
It-ordfører Folketinget, Enhedslisten
Medlem af Forsvarsudvalget Folketinget, Enhedslisten
Stedfortræder i NATO's Parlamentariske Forsamling Folketinget, Enhedslisten
Medlem af Uddannelses- og Forskningsudvalget Folketinget, Enhedslisten
Medlem af Undervisningsudvalget Folketinget, Enhedslisten

Tillidsposter

2007 - 2010

Medlem Enhedslistens hovedbestyrelse

2012 - nu

Bestyrelsesmedlem Jyderup Højskole

Uddannelse

2002 - 2009

Cand.scient.adm Offentlig administration og internationale udviklingsstudier, Roskilde Universitet

1997 - 2000

Student Kalundborg Gymnasium

1987 - 1997

Folkeskole Buerup og Høng

Erhvervserfaring

2009 - 2015

Politisk rådgiver Enhedslisten

2009 - 2014

Underviser CEVEA og politisk sommerhøjskole

2006 - 2008

Studentermedhjælper Undervisningsministeriet

2002 - 2006

Vikar i hjemmeplejen og plejehjem Betaniahjemmet og Tornved Kommune

2001 - 2001

Vejarbejder Vestsjællands Amts Vejvæsen
Ø

Politiske hverv

2019 - nu

Kandidat til Europa-Parlamentet Europa-Parlamentet, Enhedslisten

2018 - nu

Folketingskandidat Sjællands Storkreds, Enhedslisten

2015 - nu

Folketingsmedlem Sjællands Storkreds, Enhedslisten
Uddannelses- og forskningsordfører Folketinget, Enhedslisten
Forsvarsordfører Folketinget, Enhedslisten
It-ordfører Folketinget, Enhedslisten
Medlem af Forsvarsudvalget Folketinget, Enhedslisten
Stedfortræder i NATO's Parlamentariske Forsamling Folketinget, Enhedslisten
Medlem af Uddannelses- og Forskningsudvalget Folketinget, Enhedslisten
Medlem af Undervisningsudvalget Folketinget, Enhedslisten

Tillidsposter

2007 - 2010

Medlem Enhedslistens hovedbestyrelse

2012 - nu

Bestyrelsesmedlem Jyderup Højskole

Uddannelse

2002 - 2009

Cand.scient.adm Offentlig administration og internationale udviklingsstudier, Roskilde Universitet

1997 - 2000

Student Kalundborg Gymnasium

1987 - 1997

Folkeskole Buerup og Høng

Erhvervserfaring

2009 - 2015

Politisk rådgiver Enhedslisten

2009 - 2014

Underviser CEVEA og politisk sommerhøjskole

2006 - 2008

Studentermedhjælper Undervisningsministeriet

2002 - 2006

Vikar i hjemmeplejen og plejehjem Betaniahjemmet og Tornved Kommune

2001 - 2001

Vejarbejder Vestsjællands Amts Vejvæsen

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik