¨
PERSONPROFIL

Bo Bjerre Mouritzen

Enhedslisten

Valgt ved kommunalvalget i Sorø

Født 10. juni 1963 i København Gift 3 børn

Ø

Bo Bjerre Mouritzen (EL) har siden 2018 været byrådsmedlem i Sorø Kommune, hvor han i den igangværende periode er medlem af Børn og Undervisningsudvalget.

Han arbejder til daglig som sekretariatsleder i et boligsocialt projekt, hvor hans primære opgave er,at sørge for at inddrage beboere og andre, der har lyst til at medvirke til at gøre området til det sted, de ønsker at bo. Herudover arbejder han med uddannelse og beskæftigelse og børn og unge området. Han har tidligere arbejdserfaring som socialpædagog, klubleder og SSP konsulent.
Bo er uddannet Cand. Pæd. Soc. ved Århus Universitet.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 171 Enhedslisten in total 751

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Velfærd og fællesskab er nøgleord for Enhedslisten
Vi vil visionsstyre i stedet for at budgetstyre. Vi vil ikke blot et budget i balance, vi vil en kommune der prioriterer mennesker. Konkret betyder det især fokus på børn og unge, ældre, udsatte, samt klima og miljø. Udover dette ønsker vi i langt højere grad at nytænke gennem at inddrage borgere og erhvervsliv i forbindelse med budgetprioriteringerne.

Vi vil satse på fællesskaber, miljø og ny teknologi. Der skal arbejdes med landsby- og byfællesskaber bl.a. gennem lokalrådene, som er grundlaget for den nære tilknytning. Udover dette skal der, for eksempel, i de fire bycentre arbejdes med ungemiljøer, som øger kommunens sammenhængskraft. Vi vil også øge den teknologiske indsats i forhold til fx førerløse el-biler, fibernet og borgerinddragelse via digital teknologi

Vi vil en hel kommune der rummer alle, og anser alle for medmennesker, uanset om man er født i Sorø eller et andet sted i Danmark eller for den sags skyld vores fælles verden.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gert Jørgensen har været en god borgmester for Sorø i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gert Jørgensen har ikke formået at samle byrådet. Der har alene været tale om en ensidig satsning på erhvervslivet til skade for kommunens kernevelfærd. Der er tendenser til magtfuldkommenhed, som er særdeles ubehagelige. det gælder for eksempel i forhold til Lynge sagen, hvor meget tyder på kammerateri. De blå partier i Sorø byråd fører en blok politik, der ikke gavner alle kommunens borgere

2 Sorø Kommune skal investere penge i, at plejepersonalet i ældreplejen bliver bedre uddannet, for at håndtere det stigende antal demente ældre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der har været episoder i den overståede valgperiode, de viser, at der er behov for yderligere uddannelse af plejepersonalet. Ligeledes vil den demografiske udvikling medføre et behov for, at plejepersonalet er betydeligt bedre uddannet. Der skal arbejdes på flere fastansatte plejepersonaler og færre vikarer, for at give borgerne en bedre relation til personalet.

3 Sorø Kommune skal finde en bedre løsning end den nuværende plan for en ny omfartsvej ved Tersløse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke etableres en omfartsvej ved Tersløse. Den nuværende rute er dyr og sparer højest bilisterne for 45 sekunder. Tilgengæld er den et problem i forhold til miljøet, blandt andet vandboringerne. Det er Enhedslistens opfattelse, at der skal prioriteres anderledes på det trafikpolitiske område. Der skal stadigt satses på ny teknologi og de bløde trafikanter. Det vil især sige børn, unge og ældre samt cyklister

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der vil ske en teknologisk udvikling i de kommende årtier der gør investeringer der er tilpasset den nuværende bilpark til spild af penge. Der ska i stedet investeres i moderne teknologi blandt andet med henblik på førerløse biler osv.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Affald er i dag en ressource. Des mere der er sorteret desto bedre for miljøet, vores børn men reelt også for den kommunale velstand. Det overskud der kommer af at borgerne sorterer kan bruges på velfærd

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sorø kommune er blandt de kommuner, der bruger færrest midler på kultur og idræt. Det på trods af at det er områder, der er med til at skabe positive livsgrundlag for alle der deltager. Det er steder, hvor børn får venner, hvor der skabes kontakt og dialog mellem mennesker fra forskellige baggrunde og sociale grupper. Kultur og idrætslivet er i høj grad med til at skabe og definere et lokalsamfund og det fælles grundlag for beboerne

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør bruges flere ressourcer på kultur i Sorø kommune. Det behøver ikke nødvendigvis værre større kulturelle begivenheder. Sorø kommunes forskellige aktører fra musikskole til museer, teater (blandt andet Ruds Vedby) samt spillesteder har i mange år vist, at de er i stand til at lave glimrende underholdning til kommunens borgere

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der har i løbet af de seneste 4 år været en reduktion i den kommunale kernevelfærd. Det rammer de der har størst behov. den udvikling skal vendes

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge er mennesker, mennesker er en ressource Vi skal værdsætte og glæde os over at folk vil bo i kommunen, uanset hvor de kommer fra

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private aktører deltager for at tjene på deres aktiviteter. Det betyder at en del af de afsatte ressourcer skal gå til at skabe et overskud. Det er ikke en kommunal opgave at omfordele til fordel for private aktører. Den offentlige sektor består af meget dygtige og kompetente medarbejdere, der i lige så høj grad kan sikre et højt serviceniveau - hvis de får lov

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør arbejdes på en forebyggende indsats der gør den enkelte mere selvhjulpen. I den forbindelse er genoptræning væsentligt, men det skal ske som led i en samlet sundhedsplan. Derfor betyder det ikke, at der er færre midler til området. Blot skal midlerne bruges anderledes

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folkeskolen i Sorø er underprioriteret. Der skal arbejdes på, at klasserne i kommunen ikke overstiger 22 og der skal ikke være dispensationsmulighed Det er Enhedslistens holdning at en stærk folkeskole der rummer langt den overvejende del af kommunens børn og unge er forudsætningen for, at der bevares en sammenhængskraft og at alle børn føler sig hjemme i kommunen.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålet lægger sig op af en economic man tilgang der mener, at der er borgere der vælger at blive arbejdsløse og fortsætter hvis de ikke presses. Det er ikke tilfældet. Enhedslistens opfattelse er, at stort set alle ønsker at være beskæftiget. Vi syntes de personer der er udenfor arbejdsmarkedet skal hjælpes og ikke straffes. de skal heller ikke fungere som løntrykkere, gratis arbejdskraft eller anden social dumping . Derfor er vi modstandere af blandt andet ressourceforløb.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er p.t. mere behov for velfærd en skattenedsættelser

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er behov for en målrettet indsats, for eksempel skal der bruges betydeligt flere penge på at digitalisere yderområderne. I dag lægges der for eksempel fibernet ud, uden at det gavner de der bor længst ude på landet, ligeledes skal det hjemmefra være muligt at følge med i det politiske eller andet kommunalt liv. Et andet væsentligt punkt er, at der skal arbejdes med transport muligheder. Sorø skal være forrest i brugen af moderne teknologi i yderområderne

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe der foregår ved at løfte de kommunale kerneinstitutioner som daginstitutioner, skoler, SFO og klubber. Samt de fritidstilbud der er i kommunen, både på kultur og idrætsområdet. Det er kernevelfærden der holder unge væk fra kriminalitet og bander

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhedslisten er tilhænger af, at styre de svageste trafikanter

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På trods af hvor skønt Sorø Kommune ligger så har kommunen et meget lavt indeks på naturområdet. Naturen er kommunens lunger og hjerte. Det er en medvirkede årsag til, at folk flytter til kommunen og ikke mindst, at de elsker at bo her. Derfor skal naturen værdsættes, bevares og beskyttes også mere end det sker i dag

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør bruges flere ressourcer på kultur i Sorø kommune. Det behøver ikke nødvendigvis værre større kulturelle begivenheder. Sorø kommunes forskellige aktører fra musikskole til museer, teater (blandt andet Ruds Vedby) samt spillesteder har i mange år vist, at de er i stand til at lave glimrende underholdning til kommunens borgere

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det forudsætter en diskussion af hvad der menes med socialt udsatte boligområder. MEN den almene boligsektor i Sorø kommune skal have et løft

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke kun et spørgsmål om penge. Det er i højere grad væsentligt, at der er en strategi og at de der arbejder med at inkludere alle borgere der har brug for støtte er uddannede og ved hvad de laver. Det kan jeg godt betvivle sker i Sorø i dag. Det virker i meget højere grad som der spekuleres økonomisk i flygtningene end der laves en ordentlig plan. Det er ønskeligt, at de folk der er flygtet til Sorø, som led i integrationen blev tilbudt psykisk hjælp til at bearbejde deres traumer.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil angribe den universelle velfærdsmodel og medføre en langsom afvikling af velfærdssamfundet. Alternativet ti det nuværende velfærdssystem er et almisse system, hvor der kunne ydes til de "værdigt trængende". Det findes mange steder i verden og al erfaring viser, at velfærd der kun er til de fattige ofte bliver en fattig velfærd

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålet har den forforståelse, at midlerne skal tages fra sundhedsområdet. Der er mange andre muligheder i et samlet kommunalt budget. Men det er nødvendigt med en prioritering af sindslidende. At have en sindslidende eller psykisk sårbar person i en familie kræver rigtigt mange ressourcer og kan medfører psykiske og sociale problemer for de andre familiemedlemmer, hvis der ikke ydes den rette støtte og hjælp

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhedslistens politik i Sorø Kommune er: - En styrkelse af 0-6 års området, med et løft til de fagprofessionelle i institutionerne og dagplejen, samt til forældrene gennem indførelsen af en 30 timers arbejdsuge til kommunalt ansatte småbørnsforældre med fuld løn- og personalekompensation. - Sorø Kommune har et nomeringsindeks på 98,6. Det vil sige, at vi ligger 1,4 % under gennemsnitskommunen. Normeringen skal være 1 til 3 i vuggestuealderen og 1 til 5 i børnehaver

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I konkurrencesamfundet er der en tendens til, at der afsættes offentlige midler til at tiltrække og fastholde private virksomheder. Men det medfører alt for ofte et ræs mod bunden, en afvikling af velfærdsstaten Den kommunale opgave er, at sikre, at der er gode sociale vilkår i kommunen som daginstitutioner, miljø og andet der giver mennesker lyst til at bosætte sig. Så kommer virksomhederne også

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundskylden er en del af den progressive beskatning, hvor de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Sorø Kommune, Enhedslisten

2018 - nu

Medlem, Børn og Undervisningsudvalget Sorø Kommune, Enhedslisten

Uddannelse

Cand. Pæd. Soc. Århus universitet

Erhvervserfaring

Sekretariatsleder
Ø

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Sorø Kommune, Enhedslisten

2018 - nu

Medlem, Børn og Undervisningsudvalget Sorø Kommune, Enhedslisten

Uddannelse

Cand. Pæd. Soc. Århus universitet

Erhvervserfaring

Sekretariatsleder

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik