164787-007d5e8f.jpeg
164787-007d5e8f.jpeg
Det Konservative Folkeparti
Bjørn Bjerking
Født 17/2/1950 - Gift - 2 børn - 4700 Næstved
Nuværende stilling: Projektleder & Udviklingsrådgiver
Hvorfor bør man stemme på dig?
Som socialkonservativt menneske yder jeg stor respekt for mine medborger med viljen og evne til klare sig selv, men er grundlæggende også altid socialt orienteret med tilsvarende respekt for borger som har brug for hjælp og støtte til et værdigt liv, hvor livsmod og god trivsel er en forudsætning for at vi kan betragte os som et velfungerende velfærdssamfund og hvor økonomien ikke må være begrænsende for at opnå et godt og sundt liv. Som sagt ingen efter min opfattelse skal efterlades på perronen med dårlig trivsel og mangel på omsorg i et velfærdsamfund. For vi som enkelt borger skal altid huske at dagen kan komme for os alle hvor vi også kan får brug for en hjælpende hånd for at bevarer et værdigt liv med kvalitet og god trivsel. I øvrigt hvem er jeg, kan du få indsigt i på min hjemmeside; www.bjerking.nu
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Dette emne bør baseres på hvilken vi vil stille krav til denne gruppe borgere, at afhængig evnen og viljen hos denne borgergruppe selv.

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Mener ikke et sådan tiltag bør være økonomisk belastende for andre sundhedsområder, begrundet i at problemstillingen er der i forvejen, men at kunne med fordel opnå nogle forebyggende fordele uden at det øger omkostninger med give bedre livskvalitet for de berørte borger.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Mener ikke et sådan tiltag bør være økonomisk belastende for andre sundhedsområder, begrundet i at problemstillingen er der i forvejen, men kunne med fordel opnå nogle forebyggende fordele uden at det øger omkostninger med give bedre livskvalitet for de berørte borger. Hertil bør civilsamfundets mange organisationer mulighed være som en del af løsningen da de oftest har den go... Læs mere

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Grundlæggende er der brug for en ny politisk og demokratisk kultur i et kommende byråd, hvor beslutninger tages på et mere faktabaseret oplyst grundlag baseret på ekstern inddragelse og hvor muligheder går forud for partipolitiske ideologier. Årsagen til den manglende debat skyldes en forædlet og dårlig demokratisk kultur, hvor manglende kompetence eller indsigt blandt beslutn... Læs mere

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Efter min bedste overbevisning vil en sunder befolkning med øget god trivsel altid være den foretrukne investering.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Grundet manglende indsigt i fakta på nuværende tidspunkt vil det ikke være muligt at give et korrekt svar.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Dette bør ikke sættes i modsættende forhold, begrundet i at genoptræning og kan være forebyggende for ikke at fastholde borgeren i en negativ funktion. Et vigtigt tiltag for at skabe bedre mulighed for genoptræning til hverdagsrehabilitering vil være at etablerer såkaldt døgnbaseret rehabilitering og genoptræningscenter, drevet som selvejende institution ud fra højskoleprincip... Læs mere

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

For at undgå at borgerne bliver arbejdsløse, er det vigtig med en større indsats for nye behov baseret uddannelsestiltag, tilmed at markedsfører Næstved overfor nye virksomheder, der kan være multivende for nye ledige til at komme ind et arbejdsfællesskab.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Dette bør være et naturligt tiltag ved en hver ny etablering og øvrigt efter de statslige bestemmelser. Hertil bør der altid være krav gældende når gives nye tilladelse til bl.a. by og ejendomsudvikling herunder etablering af nye tekniske anlæg mv.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Gennemgående er det min vurdering at lagt størstedelen af denne gruppe kan være et aktiv for vores lokalsamfund.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Svaret er at der bør altid være mulighed for en kvalitetsmæssige konkurrence med den offentlige ydelse og den non-profit selvejende mulighed.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Dette forhold bør sættes et i kontekst med at der altid vil være mulighed for en alternativ ordning efter det frie valg for benyttelse af selvejende institutioner.

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Sådanne beslutninger skal altid fortages på basis af inddragelse af de berørte omgivelser i nærområdet før endelig beslutning tages.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

For at når mere optimal kvalitet i ældreplejen, bør det være en forpligtende indsats fra offentlige til at der skabes ligeværdigt mulighed for borgernes frie valg til benyttelse af såkaldt selvejende non-profit institutioner indenfor hele omsorgs og ældreområdet.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Sådan opgave bør vurderes ud fra et sikkerhedsmæssigt og fagligt grundlag hvor den sammenhængende trafik altid vil være afgørelse hvor der skal prioriteres.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Når det omhandler etablering i nye større idræts anlæg bør disse være baseret på investering / finasiering blandt samarbejdspartner hvor der indgås såkaldt langsigtet brugeraftaler, således der muligheder for at investorer som pensionskasser, vil kunne drive ekstern kommerciel tiltag, som respekterer den officielle brugeraftale med kommunen og foreninger.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi må og skal betragte vores børn som det vigtigste råstof i vores velfærdssamfund, derfor må hjælpen til vores svageste børn ikke være baseret bekostning af hjælpen til de øvrige børn, for der bør altid prioriteres højt økonomisk, da børns trivsel bør gå forud for de materiale værdier, her vil det også i større grad kunne være god mening at inddrage civilsamfundets mange mulig... Læs mere

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Med den teknologiske udvikling som er tilstedet i dag, er det ikke nødvendig at etablerer sådan anlæg som er til gene for sine omgivelser, derfor er det vigtig at der foretages inddragelse af de berørte omgivelser, således der opnås gensidig respekt i nærområdet uden at det behøver at begrænse landbrugsproduktionen på et bærerdygtigt grundlag.

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Når vi ser på Kommunes udskrivningsgrundlag der er under landsgennemsnittet, og et udgiftsgrundlag på det det sociale og ældreområdet der er over landsgennemsnit, giver det god mening at anvende udligningspengene til bl.a. bedre sundheds og omsorg hvor der sættes fokus for den forebyggende indsats og den mentale sundhed, dette skal ses med den udfordring at behovet for flere om... Læs mere

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (1)

Projektleder & Udviklingsrådgiver, Selvstændig virksomhed

2006-d.d.

Uddannelse (1)

Erhvervsfaglig som VVS-montør med opfølgende uddannelse indenfor Kommunikation, Rekruttering, Erhvervsjura & Aftaleforhold ., Bygge & Anlægsbranchen

1967-1981

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Kommunalvalg 2021

48
Det Konservative Folkeparti
6665
Kommunalvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
48
Partiet i alt
6665
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Sundhed
Ældre