227886-887a4a6e.jpeg
227886-887a4a6e.jpeg
Nye Borgerlige
Kasper Schneider
Født 7/2/1984 - Gift - 2 børn - 4700 Næstved
Nuværende stilling: Arbejdsmiljøleder
Hvorfor bør man stemme på dig?
Årsagen til at man skal stemme på mig skal faktisk findes i at jeg er helt ny i politik. Jeg er ikke tilsmudset af gamle underhåndsaftaler eller fastgroede tanker om mulighederne for Næstved Kommune. Jeg vil arbejde for at der bliver ført en konsekvent økonomisk ansvarlig politik, og at der bliver placeret ansvar hele vejen i gennem organisationen hver gang et budget overskrides. At man fyrer en kommunal ansat medarbejder fordi et projekt fejler er ikke vejen frem. Der er et politisk ansvar der skal placeres. Kommunens politikere skal huske at lokalpolitik er et sideerhverv og ikke en karriere. Det skal ikke være et lukrativt erhverv at være politiker I Næstved Kommune, det skal være et oprigtigt ønske om at gøre en forskel til gaven for fremtidige generationer i hele Næstved Kommune.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Når politikerne spilder vores skattekroner på fråseri, går det ud over kernevelfærden og danskerne, som tvinges til at betale en langt højere skat end nødvendigt. Nye Borgerlige vil fråseriet til livs. Halvdelen af de penge, vi allesammen sparer ved at fjerne frås, vil vi bruge på at styrke kernevelfærden. Den anden halvdel vil vi sende tilbage til danskerne i form af lavere sk... Læs mere

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det skal være op til den enkelte borger at udføre fysisk aktivitet indenfor de rammer man selv mener er korrekt. Det er en privatsag og kommunen bør ikke blande sig i den enkelte borgers aktivitetsniveau. Dog bør man prioritere oplysningen til borgerne om vigtigheden af at holde sig aktiv, samt den trussel for samfundet livstilssygdomme udgør.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har i meget lang tid gjort det legitimt ikke at tage ansvar for egen situation. De der har behov for hjælp skal i den grad hjælpes, men der er for mange der ikke bliver stillet ansvar.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

At bruge flere penge på at reducere CO2-udledning lokalt inden for det offentlige er en dyr og ineffektiv måde at fremme den grønne omstilling på. Nye Borgerliges klimapolitik baserer sig på fornuft, videnskabelighed og realisme.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Flygtninge skal hjælpes i nærområderne - ikke i de danske kommuner. Derfor vil Nye Borgerlige stoppe muligheden for at søge spontan asyl i Danmark. Og så skal integrationsprojekter stoppes, for integration er et personligt ansvar - ikke en offentlig opgave.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Politikerne fråser i alt for stort omfang med de penge, vi betaler i skat. Nye Borgerlige vil fråseriet til livs og styrke kernevelfærden med halvdelen af de penge, vi sparer andre steder. Pengene skal følge den enkelte borger - fortsat finansieret over skatten. Det er en væsentlig del af en værdig alderdom, at systemet ikke umyndiggør den ældre.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Daginstitutionerne skal sættes fri. De ansatte bruger i dag alt for meget af deres tid på dokumentation, møder med kommunen osv. i stedet for at være sammen med børnene. Politikerne skal bestemme mindre. Når det bliver op til de enkelte institutioner og tilbud - i samarbejde med forældrene - at bestemme, hvordan de vil indrette sig, vil der blive langt mere tid til at være samm... Læs mere

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nye Borgerlige vil forbedre kvaliteten i ældreomsorgen ved at lade pengene følge borgerne og dermed give danskerne langt større valgfrihed mellem offentlige, private eller frie tilbud - betalt over skatten. Ordninger, hvor kommunen visiterer forskellige goder til den ældre – fx plejehjemsplads, mad og rengøring – skal gives som direkte tilskud på et bevis, som den ældre selv ka... Læs mere

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal være en sund fornuft og proportionalitet imellem bevarelsen af grønne områder og muligheder for erhvervslivets udfoldelse.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det afhænger af lokaliteten. Der er nogen steder i kommunen hvor de er meget brug for sikre cykelstier, men der er ligeså mange veje der har behov for renovering til gavn for de daglige billister i kommunen herunder vores erhvervsdrivende.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jobcentrene skal nedlægges, og udlændinge skal forsørge sig selv. Syge og nedslidte danskere skal ikke være på kontanthjælp – men på en mere fair og hurtig måde bevilges en midlertidig eller permanent førtidspension på baggrund af en lægefaglig vurdering. For det er umenneskeligt og uværdigt, at man i systemet i dag insisterer på at presse 2-5 timers arbejde ud af folk, der ree... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Koncerter og udstillinger bør primært være fra private aktører og skal ikke indgå som en overvejende del af kommunens budget med mindre der er tale om folkeoplysende aktivitet.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Skolerne skal fokusere på deres kerneopgave. Ressourcer bør følge barnet således forældre kan vælge ud fra hvad sundhedsmyndigheder anbefaler kontra det der passer familien bedst.

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nye Borgerlige ønsker vækst og fremgang for alle landsdele, hvilket kræver en hurtig og kontinuerlig udbygning af vejnettet samt en lettilgængelig og stærk infrastruktur med gode veje, broer og færger. DSB skal privatiseres og togdriften konkurrenceudsættes til gavn for kunderne. Og så bør bustrafikken gives frie konkurrencebetingelser for at sikre bedre service, lavere priser ... Læs mere

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alt for få vælger en erhvervsuddannelse, hvilket betyder, at Danmark i 2030 vil mangle tæt på 100.000 faglærte. Nye Borgerlige ønsker, at vejledningen i folkeskolen målrettes mere mod erhvervsuddannelser, og at den traditionelle mesterlæreordning genindføres. De unge, der ikke trives i skolen og som selv ønsker andre muligheder, skal kunne kombinere undervisning i dansk og mate... Læs mere

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De private sundhedstilbud er ofte mere imødekommende over for patienternes behov og tilmed billigere end de offentlige. Konkurrencen fra private sundhedsudbydere vil hjælpe til at fremme effektivitet og innovation i den offentlige del af sundhedsvæsenet. Derfor skal der generelt være en større grad af frit valg for patienterne mellem et privat og et offentligt tilbud, og region... Læs mere

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Pengene der skal anvendes kultur skal anvendes med omtanke, men yderområderne skal have en attraktiv position der gør at invsisteringer er gavnlige. Regionen kan således sagtens oppioritere men det skal ikke

Region Sjælland skal være grønnere. Region Sjælland bør fremover satse på klimavenlige løsninger – også selvom de på kort sigt er dyrere end traditionelle løsninger.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

At bruge flere penge på at reducere CO2-udledning lokalt inden for det offentlige er en dyr og ineffektiv måde at fremme den grønne omstilling på. Nye Borgerliges klimapolitik baserer sig på fornuft, videnskabelighed og realisme.

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er et samfundsansvar at rydde op efter tidligere generationers forurening. Vi kan ikke tillade os at ignorere problemerne. Hvis teknologien er tilstede til at sikre en ordentlig oprydning, bør der afsættes penge til at få det gjort hurtigst muligt.

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Når danskerne betaler halvdelen af deres løn i skat, skal der ikke indføres mere brugerbetaling. For alle danskere skal have lige adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet. Men når politikerne fråser med pengene, går det ud over kernevelfærden og danskerne, som tvinges til at betale en langt højere skat end nødvendigt. Nye Borgerlige vil fråseriet til livs og bl.a. bruge nogle... Læs mere

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Udbygningen af specialerne og styrkelsen af universitetshospitalerne skal fortsætte, så danske patienter altid kan være sikre på at få den bedste, nyeste og mest effektive behandling, når man fejler noget alvorligt. Lokale sygehuse, som er bemandet med læger, sygeplejersker og plejepersonale, skal sikres, og de skal ikke kun være ”udskrivningscentre” – men skal kunne udføre enk... Læs mere

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det skal generelt være nemmere at navigere i sundhedsvæsenet, så færre patienter falder mellem to stole.

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nye Borgerlige står vagt om det frie valg og siger nej til tvangsfordeling. Hverken daginstitutioner, skoler eller gymnasier skal bruges som integrationsprojekter, for regningen for årtiers fejlslagen udlændingepolitik skal ikke ende i børne- og teenageværelset. Udlændingepolitikken skal derimod løses fra bunden.

Borgerne kan få bedre og hurtigere service/behandling, hvis Region Sjælland i højere grad overlader behandlingerne/undersøgelserne til private udbydere på sundhedsområdet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De private sundhedstilbud er ofte mere innovative, mere imødekommende over for patienternes behov og tilmed billigere end de offentlige. Konkurrencen fra private sundhedsudbydere vil hjælpe til at fremme effektivitet og innovation i den offentlige del af sundhedsvæsenet. Derfor skal der generelt være en større grad af frit valg for patienterne mellem et privat og et offentligt ... Læs mere

Region Sjælland bruger størstedelen af sit budget til regional udvikling på busser, lokalbaner og anden kollektiv trafik. En del af de penge kunne bruges bedre på erhvervsudvikling og miljø, eksempelvis at sikre rent drikkevand og oprense efter jordforureninger såsom PFOS.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er et samfundsansvar at rydde op efter tidligere generationers forurening. Vi kan ikke tillade os at ignorere problemerne. Hvis teknologien er tilstede til at sikre en ordentlig oprydning, bør der afsættes penge til at få det gjort hurtigst muligt.

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Private tilbud er ofte mere innovative, effektive og tilmed billigere end de offentlige, og derfor bør de inddrages mere.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Oprensning skal ske kontinuerligt og med omtanke for fremtiden.

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alle danskere skal have lige adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet. Når danskerne betaler halvdelen af deres løn i skat, skal der ikke indføres brugerbetaling. Men en bøde for at udeblive fra planlagte aftale hos lægen uden grund er i orden.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Regionerne skal bruge penge på kernevelfærd - ikke på frås. Sundhedspersonalet skal i højere grad bruger tiden på patienterne og i mindre grad på bureaukrati. Hospitalerne skal drives mere decentralt. Inddragelse af de faglige medarbejdere i det daglige er vigtigt, og ansvar for ledelse og økonomi bør hvile på et hovedsageligt fagligt og i mindre grad administrativt grundlag.

Region Sjælland har afsat 20 millioner kroner på at belønne personalet for indsatsen under coronapandemien. Pengene kunne have været brugt bedre til behandling af patienter.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Personalet har i den grad ydet en ekstra indsats, men midler til at håndtere dette bør findes i en overenskomst

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Politikerne fråser i alt for stort omfang med de penge, vi betaler i skat. Når politikerne spilder vores penge i stat, regioner og kommuner, går det ud over kernevelfærden og danskerne, som tvinges til at betale en langt højere skat end nødvendigt. Nye Borgerlige vil fråseriet til livs og bruge halvdelen af de penge, vi allesammen sparer ved at fjerne frås, på at styrke kerneve... Læs mere

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det handler om generel effektivisering og planlægning.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal være bedre adgang til lokale akutklinikker for almene skader, som ikke kræver specielt beredskab.

I 2024 overtager Region Sjælland dele af ambulancedriften fra Falck. På længere sigt bør Region Sjælland stå for al ambulancedrift i området.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Private tilbud er ofte mere innovative, effektive og tilmed billigere end de offentlige, og derfor bør de inddrages mere

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det vil gøre det væsentligt nemmere fordi borgere der har muligheden og effektivere lægens tid. Men det er vigtigt at betydningsfuld information ikke går tabt.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Udredning, pleje og behandling af patienter med psykiatriske lidelser skal forbedres. Der skal etableres flere døgnsengepladser, og tilstedeværelsen af fagligt velkvalificeret personale skal sikres, så den rette behandling kan tilbydes og effektueres for både børn og voksne.
Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (2)

Seniorsergent, Forsvaret

2005-2018

Værnepligtig Jyske Dragonregiment, Forsvaret

2004-2004

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

638
Nye Borgerlige
2938
Regionsrådsvalg 2021

901
Nye Borgerlige
22862
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Nye Borgerlige
Personlige stemmer
638
Partiet i alt
2938
Regionsrådsvalg 2021
Nye Borgerlige
Personlige stemmer
901
Partiet i alt
22862
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Integration
Kultur, idræt og fritid
Skole/dagtilbud for børn
Trafik
Kandidaten på sociale medier