227277-e63f20ab.jpeg
227277-e63f20ab.jpeg
Radikale Venstre
Johannes Frimodt-Møller
Født 24/5/2002 - Enlig - Ingen børn - 4660 Store Heddinge
Nuværende stilling: Jeg går i 3.G på Køge Gymnasium
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg går meget op i at kigge detaljer igennem før jeg tager beslutninger, og søger at finde den bedst mulige løsning. Jeg er meget opsat på at arbejde sammen med andre partier, så flest muligt kan blive hørt i fælles aftaler. Jeg repræsentere de unge på Stevns, og som ung kan jeg se hvor i kommunen, der for unge kan ske forbedringer. Jeg vægter børns trivsel og god skolegang højt, da det er roden i et godt samfund. Foreningerne har for mig en central rolle i lokalsamfundet, og de bør fortsat være et samlingspunkt for vores borgere.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ved at få flygtninge til at deltage i en essentiel del af det danske samfund, kan man gennemfører en effektiv integration. Det at arbejde, være selvforsørgende, og i hverdagen at interagerer med almene borgere, tilskynder til en bedre integration.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er uhyre vigtig, at vi forsøger at modvirke socialt udsatte tidligt. Dette skal vi ved ikke at tabe børn og unge i folkeskolen, og hjælpe dem på ret kurs. Vi kan derudover bakke op om borgeres egne initiativer for at hjælpe udsatte.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det har været beklageligt, at kommunen var nødt til at hæve skatten. Jeg mener dog, at der er god grund dertil, eftersom man ellers skulle gå på kompromis med ringere serviceniveau fra kommunens side.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Borgernes fysiske aktivitet er vigtig, det bidrager til den fysiske såvel som den mentale sundhed. Kan kommunen på nogen måde medvirke til at fremme fysisk aktivitet, bør den gøre det.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I Radikale Venstre mener vi, at langt de fleste skal kunne forsøge sig selv, og at vi vil stræbe efter at hjælpe så mange ud på arbejdsmarkedet som muligt. Dertil vil jeg tilføje, at kommunen bør leve op til forpligtelserne om at understøtte borgere der ikke nødvendigvis kan forsørge dem selv.

Stevns Kommune skal sige fra over for høje vindmøller på land eller nær kysten uanset forpligtelsen til at leve op til klimamålene i Partnerskab 2020.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Stevns kommune bør bidrage til den grønne omstilling, og jeg ville ikke direkte sige fra for planer. Jeg ville dog tage deres placering og hvilke gener de eventuelt kunne have på området til eftertanke.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Selvom genoptræningen af borgere er basal, så bør et sundhedsområde såsom forebyggelse ikke nedprioriteres. Det er essentielt at forebygge, specielt i sundhedssektoren, hvor denne forebyggelse angår livstilssygdomme, samt en lang række sygdomme der, hvis ikke ordentligt behandlet, kan udfordre borgeren med gener.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ligesom med med den hævede skat, så kan grundskylden ikke sættes ned uden at gå på kompromis med et lavere serviceniveau i kommunen. Der er uden tvivl nogle positive aspekter af en lavere grundskyld, da det ville gøre kommunen billigere at bo i. (I 2020 lå Stevns kommune blandt de 20 kommuner med den laveste grundskyld i Danmark)

Stevns Kommune bør bruge flere ressourcer på klimaområdet – også selvom det går ud over andre velfærdsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg anerkender, at der er udfordringer i nogle velfærdsområder. Jeg mener dog, at det er virkelig vigtigt, at kommunen lever op til klimamålsætningerne, og at kommunens klima- og miljøsikring er på plads.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er meget vigtigt, at vi i kommunen formår at leve op til målsætningerne vedr. klima og CO2-udledning. Vi kan ikke forvente, at resten af Danmark er ambitiøse og målrettede inden for klima, hvis ikke vi selv er det. Derfor mener jeg, at man godt kan retfærdiggøre det at flytte penge fra andre områder, skulle der være et lovende initiativ.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

På trods af, at integrationen tit tager tid og ressourcer, så ville jeg mene, at vi har visse forpligtelser overfor flygtninge og indvandrer. Dertil hviler det på kommunens skuldrer, at integrationen lykkes.

Selvom Stevns Kommune vedtog landets største skattestigning i indeværende valgperiode, så den blev sat op til 26,0 procent, er der ikke råd til at sætte skatten ned i næste valgperiode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er overbevist om at skattestigningen er velbegrundet, ved kommunens stræben efter at opretholde det samme serviceniveau i de kommende år.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er ikke overbevist om, at man kan leverer en "betydeligt" bedre ældrepleje, uden at bruge flere penge på området. Dog ville jeg mene at der altid kan findes små optimeringer og initiativer, og at man på den måde, over tid, kan forbedre ældreplejen.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er for få hænder om børnene, og de hænder der er, har ikke tid til den omsorg og støtte som det enkelte barn har brug for. Jeg er overbevist om, at pædagogerne inderligt ønsker alt bedst for børnene, men at de er overbebyrdet og dermed stressede i nogle situationer. Det er super vigtigt, at vores daginstitutioner kan leverer en stabil og sikker pasning for kommunens børn,... Læs mere

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er i ældreplejen brug for omsorg og varme hænder, og det kan være svært for de varme hænder at bruge den tid de ønsker for de ældres bedste. Jeg ser derfor ikke noget problem i, at private aktører supplere med ydelser til ældreplejen. Dette skal dog på ingen måde ikke ske på bekostning af de ældres trivsel.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunens grønne arealer bør ikke bygges på før en vurdering peger på at arealet ikke er af stor betydning for den lokale biodiversitet. Med det sagt, så ser jeg positivt på den udvikling som erhvervs- og boligbyggerier medfører.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg støtter i overvejende grad cyklismen, og jeg ser en vigtighed i anlæggelsen af nye cykelstier langs trafikerede veje. Dog bør det påpeges, at nogle af vejene på Stevns ville have gavn af en renovering.

Hvis den brede flertalsgruppe med Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre fortsat har 13 mandater tilsammen efter valget, bør den fortsætte som hidtil i næste valgperiode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi er i Radikale Venstre meget interesseret i et bredt samarbejde over midten. Ligeledes vil jeg gerne fortsætte det gode samarbejde. Jeg ser dog gerne forbedringer i rammerne for kommunens unge.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi mener, at så mange som muligt bør blive selvforsørgende. At den ekstra indsats ville betyde besparelser i andre kommunale områder, er selvfølgelig ikke ideel, men jeg ser denne øgede indsats som en investering i borgere.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg ønsker et stort fokus på forbedringer for unge såvel som foreninger, og her er det vigtigt at sikre faciliteter til idrætsforeninger og motion i fritiden

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kulturlivet er til stor glæde for mange borgere, og det er med til at skabe liv i lokalsamfundet. Det er derfor vigtigt at have et kulturliv. Jeg mener dog ikke, at det nødvendigvis er en af kommunens store opgaver at sørge for kunstinstallationer, da der er meget andet der bør arbejdes med i kommunen. Dog ser jeg meget positivt på foreninger og fondes kunstinitiativer, o... Læs mere

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er væsentligt, at børn ikke tabes i skolesystemet, og vi således ikke risikere at have socialt og økonomisk udsatte, der kunne have været redet med en smule ekstra hjælp. Det er værd at understrege, at jeg sætter folkeskolen rigtig højt. Det er en institution der er med til at danne børn og vis dem vej frem i samfundet, og at jeg derfor ikke ser let på eventuelt ringere for... Læs mere

Hvis Henning Urban Dam overtager borgmesterposten fra Anette Mortensen får Stevns Kommune større gennemslagskraft i forhold til stat, folketing og nabokommuner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Tager man den siddende regering og et S-ledet byråd i Køge i betragtning, så ville Stevns kommune få en større gennemslagskraft ved nemmere samarbejde.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunen bør skabe et incitament ved fordele for borgere der ejer klimavenlige biler. Det er lige nu for besværligt at bo eller besøge Stevns kommune hvis man har elbil, da der er for få ladestandere til rådighed. Det ville være en hjertesag for mig, havde det ikke været næsten umuligt for kommuner at opsætte ladestandere direkte. Ladestandere kan kun opsættes af private vi... Læs mere
Curriculum Vitae

Politisk karriere (1)

Bestyrelsesmedlem

2019-d.d.

Uddannelse (1)

, Køge Gymnasium

2019-d.d.

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Kommunalvalg 2021

118
Radikale Venstre
720
Kommunalvalg 2021
Radikale Venstre
Personlige stemmer
118
Partiet i alt
720
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Trafik
Kandidaten på sociale medier