283025-01bb87ab.jpeg
283025-01bb87ab.jpeg
Det Konservative Folkeparti
Lene Jonassen
Født 22/9/1987 - Gift - 2 børn - 4262 Sandved
Nuværende stilling: Studerende
Hvorfor bør man stemme på dig?
Bedre skoleveje i Næstved. Her taler jeg både om cykelsti, men også gangsti. Vi skal give børn og unge de bedste forudsætninger for at selv kunne fragte sig til og fra skole og fritidsaktiviteter. Ikke alene øger det bevægelsen hos børnene, det giver dem også en mulighed for selvstændighed. En større sammenhæng mellem land og by. - Muligheden for at benytte bl.a. biblioteker og borgerservice - Muligheden for at benytte kollektiv trafik i småbyerne. Det vil også binde byerne sammen. Vi skal sætte tidligere ind og hjælpe. Alt for mange venter på at få hjælp. vi skal have nedbragt ventetiderne på b.la - PPV - familiebehandling - afgørelse om hjælpemidler Bosætning Det skal være attraktivt at bosætte sig i næstved kommune, både på land og i by. Derfor skal det være nemmere at kunne få byggetilladelser til boliger. Det skal være attraktivt at forskønne lokalområderne. Vi skal bibeholde de små skoler, så vi holder liv i de små samfund.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jo hurtigere vi sætter ind, des billigere er det. Så der er økonomi og menneskelighed i at satse på tidlig indsats.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jo tidligere vi sætter ind, jo billigere bliver det og jo større er chancen for at den hjælp der gives er tilstrækkelig. Vi skal stræbe mod at hjælpe alle borgere til selvhjælp og til selvforsørgelse. På den måde øges livskvaliteten. Det er de færreste der ønsker at føle sig som en belastning for samfundet.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I stedet bør det gøres attraktivt at eje bolig i kommunen, bl.a. ved at sænke eller fjerne prisen for byggetilladelser. Jeg mener man som minimum derimod bør have en fast pris uanset byggeriets størrelse.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

flygtninge og indvandrere der ikke ønsker at integrere sig og gøre en indsats for fællesskabet bliver en belastning. Vi skal hjælpe til selvhjælp.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi bør se på ældreplejen på en ny måde. da behovet for ældre pleje ændre sig hele tiden, så bør servicen også ændre sig. Der skal være mere borgernær pleje og dokumentation skal være nemmere for medarbejderne, så ikke der tages for meget tid fra kerneopgaven.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kun hvis den øgede normering går til børnene og ikke til administration. Og det skal ikke være på bekostning af andre varme ydelser.

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Borgerne skal have mulighed for selv at vælge hvor de ønsker at modtage service fra. Det giver borgene mulighed for i højere grad at have indflydelse på eget liv. Ligeledes bør borgerne kunne tilkøbe ekstra ydelser via private aktører.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis vi får flere cykelstier opfordrer vi i højere grad borgerne til at bruge cyklen fremfor bilen. Jeg mener der bør være fokus på cykel- gangstier til og fra skoler. På den måde giver børnene flere muligheder for at fragte sig selv sikkert til og fra skole og de fritidstilbud som holder til på skolernes matrikler. Det skal være attraktivt og sikkert at cykle i Næstved kommu... Læs mere

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jo tidligere vi sætter ind hos børnene, jo nemmere vil de få det i deres skoleliv. Et godt skoleliv er så vigtigt. Ikke kun fagligt, men også socialt. Er børn ikke i trivsel, så kan de ikke lære. Derfor skal målet være at alle børn skal trives i skolen.

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Når man har valgt at bo på landet, så må det også forventes at der i perioder vil være gener fra landbruget. Dog bør vi alle vise hensyn til hinanden, uanset hvor vi bor. Hvis man har erhverv der lugter og sviner bør man for naboskabets skyld gøre hvad man kan for at mindske det.

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alle kan have det svært på et tidspunkt i livet. Hvis vi støtter dem der har det svært, vil det give gevinst i sidste ende, da de fleste vil kunne blive helt eller delvist selvforsørgende.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (3)

Sosu Hjælper, Slagelse kommune

2008-2010

butiksassistent, DSB

2006-2008

butiksassistent, netto

2003-2006

Uddannelse (1)

Student, HF

2017-2019

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Kommunalvalg 2021

ukendt
Det Konservative Folkeparti
ukendt
Kommunalvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Sundhed
Ældre
Kandidaten på sociale medier