261731-7d777b78.jpeg
261731-7d777b78.jpeg
Socialdemokratiet
Henning Urban Dam Nielsen
Født 22/8/1968 - Gift - 2 børn - 4660 Store Heddinge
Nuværende stilling: Selvstændig
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg har gennem to valgperioder fået en bred politisk erfaring. Jeg kan sætte en tydelig politisk retning, følge den til dørs og skabe forandringer. Undervejs er jeg god til at lytte, involvere og tænke kreativt. I de næste år står vi overfor vigtige dagsordener. Vi skal blive dygtigere til at imødekomme borgere med demens og deres pårørende. Vores undervisningsmiljøer skal udvikles, så rummeligheden bliver større, flere elever trives og fagligheden styrkes. Vi skal prioritere de praktiske fag højere. Vores infrastruktur skal udbygges, så mulighederne for at komme til og fra arbejde og uddannelse forbedres. Som kommune skal vi understøtte udviklingen af turismen på Stevns. Heri ligger et stort potentiale for vækst og arbejdspladser. Alle kommunale biler skal køre på el, varmekilder forsynes af vedvarende energi og bygninger energirenoveres. Fokus på natur og biodiversitet på kommunale arealer. Stem personligt - Stevns har brug for en ny visionær politisk leder.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Se tidligere svar vedrørende skatten.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har gode fysiske rammer for aktiviteter og en lang række af foreninger, som vi støtter og som gør et fantastisk arbejde. Her må vi hver især og i fællesskab tage ansvar.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Stevns Kommune skal sige fra over for høje vindmøller på land eller nær kysten uanset forpligtelsen til at leve op til klimamålene i Partnerskab 2020.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vindmøller på land er et klart "nej tak". Vindmøller nær kysten kan give mening, men afstanden til kysten er afgørende. Det nuværende Aflandshage projekt ligge for tæt på kysten. Generelt ønsker jeg, at vi som kommune og borgere på Stevns altid involveres i vindmølleprojekter ud for vores kyst og har reel høringsret og ret til at sige "nej tak". Ved alle projekter bør vi som ko... Læs mere

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Stevns kommune har en af regionens laveste grundskyldspromiller.

Stevns Kommune bør bruge flere ressourcer på klimaområdet – også selvom det går ud over andre velfærdsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Stevns kommune skal også tage ansvar for den grønne og bæredygtige omstilling, og det kommer til at koste for os alle. Jeg vil dog gøre alt for, at det ikke kommer til at koste ret meget på vores i forvejen meget effektive drift af vores kommunale velfærd. Vi skal investere klogt, så investeringerne betaler sig selv hjem over tid. Jeg er også villig til at optage meget langsigt... Læs mere

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Selvom Stevns Kommune vedtog landets største skattestigning i indeværende valgperiode, så den blev sat op til 26,0 procent, er der ikke råd til at sætte skatten ned i næste valgperiode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis skatten kan sættes ned, uden det betyder velfærdsforringelser, vil vi i Socialdemokratiet gerne være med til det. Jeg har dog endnu ikke set, at nogle partier har svaret på det. Nogle lokale partier ønsker at sætte skatten ned, men det er tydeligt at se, at det også får store konsekvenser for vores fælles velfærd. I næste periode vil vi analysere hele vores organisation. H... Læs mere

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har i dag gode normeringer på daginstitutionsområdet og de skal bevares.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener, at vores kommunale ældrepleje løser deres opgaver rigtig godt. Vi skal altid søge at blive bedre og i den sammenhæng er et samarbejde med private aktører vigtigt.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Her mener jeg det er vigtigt at skelne mellem, hvor i kommunen vi er. I vores byområder er byudvikling et mål, i landområderne skal vi i større grad være restriktive.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi bliver nødt til at passe på det vi har, før vi etablerer nyt.

Hvis den brede flertalsgruppe med Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre fortsat har 13 mandater tilsammen efter valget, bør den fortsætte som hidtil i næste valgperiode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I Socialdemokratiet ønsker vi et skifte på borgmesterposten til en Socialdemokratisk borgmester. Vi ønsker et bredt samarbejde hen over midten. Kredsen af partier kunne godt være den samme i næste valgperiode, men kan også suppleres med øvrige partier. Det afgørende er, at vi kan blive enige om den fælles politiske retning.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener vi er godt i gang. I denne periode har vi sat penge af til, at et tværfagligt team kan yde en særlig indsats overfor borgere, der har svært ved at finde sig til rette i uddannelse eller arbejde. En fast borgerkonsulent/sagsbehandler fører borgers sag tæt og i alle forvaltninger. Altså intensivt og tæt samarbejde om, at borger afklares og kommer videre i sit uddannels... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal tilføre flere ressourcer til vores specialskoletilbud og vi skal blive endnu bedre til at udvikle og arbejde med inkluderende undervisningsmiljøer. Det gøres ved en kombination af mange ting. Vi skal oprette flere specialskolepladser i kommunen og købe færre dyre eksterne pladser. Vi skal målrette flere af de eksisterende ressourcer til inklusionsindsatser. Vi skal fok... Læs mere

Hvis Henning Urban Dam overtager borgmesterposten fra Anette Mortensen får Stevns Kommune større gennemslagskraft i forhold til stat, folketing og nabokommuner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg har i dag tæt kontakt til flere ministre og folketingsmedlemmer. Hvis jeg bliver borgmester, vil mine muligheder blive endnu bedre. I forhold til det transportforlig der er vedtaget i Folketinget, mener jeg, at der er tydelige aftryk af det arbejde, vi har gjort lokalt. Det gælder penge til Østbanens nye skinner. Penge til en undersøgelse af hvordan der kan etableres dobbel... Læs mere

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Præmissen om, at det skal ske på bekostning af andre områder, er en smule forenklet. Jeg ser en øget indsats i forhold til socialt udsatte grupper, som en investering i mennesker. Det skaber bedre trivsel for det enkelte menneske og deres pårørende. Derudover viser det sig ofte, at behovet for kommunale indsatser mindskes, hvilket betyder færre udgifter. Min præmis er, at det ... Læs mere
Curriculum Vitae

Politisk karriere (5)

Borgmester, Stevns Kommune

2021-d.d.

Formand for Økonomiudvalget, Stevns Kommune

2021-d.d.

Kommunalbestyrelsesmedlem, Stevns Kommune

2014-d.d.

Formand, Social og Sundhed

2014-d.d.

Medlem, Børneudvalget, Stevns Kommune

2014-2017

Erhvervskarriere (1)

Selvstændig

Ukendt dato

Uddannelse (1)

Bachelor/Diplomuddannelse, Københavns dag- og aftenseminarium

Ukendt dato

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

837
Socialdemokratiet
3141
valgt ind
Kommunalvalg 2017

132
Socialdemokratiet
3560
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
837
Partiet i alt
3141
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
132
Partiet i alt
3560
Kandidatens mærkesager
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Trafik
Ældre
Kandidaten på sociale medier