149533-950b92d1.jpeg
149533-950b92d1.jpeg
Enhedslisten
Sejer Folke
Født 6/6/1953 i stenløse - Gift - 2 børn - 4652 Hårlev
Nuværende stilling: Møbelsnedker
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg vil være en stemme for mennesker som bliver presset af systemet, uanset om det er børnefamilier, socialt udsatte, eller folk der på anden måde er kommet i konflikt med systemet. Jeg har indtil nu, taget samtaler, eller været bisidder for alle som har ønsket det, og det vil jeg fortsat gøre. Jeg vil ikke sidde i Kommunalbestyrelsen for at blive et med systemet, men for at være en repræsentant for borgere i Stevns kommune. Derudover indgår jeg den kontrakt med dem som stemmer på mig, at : Jeg ikke kommer til at deltage i nedskæringer på velfærdsområderne. dvs. børn - skole - ældre og udsatte. jeg vil kæmpe for rent drikkevand, og stop for sprøjtning. Jeg vil gøre mit til at Stevns går i front mht. nedbringelse af CO2 udledning. Jeg vil arbejde for mere Natur, og vild natur. Det vil bl.a. sige udvikling af Tryggevælde Ådal som naturpark. Jeg vil kæmpe for Østbanen, og imod en kommende Stevnsvej gennem den vestlige del af kommunen. Jeg vil arbejde for gratis busdrift.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

jeg er for en stærk integrationsindsats. men jeg ser ikke at Stevns kommune idag har store mangler på dette område.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Her tænker jeg specielt på at give lidt flere penge til Cafe Stevnen. De penge vi giver der, kommer mange gange igen, fordi det forbedrer alle de frivilliges mulighed for at gøre en forskel.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Stevns Kommune skal sige fra over for høje vindmøller på land eller nær kysten uanset forpligtelsen til at leve op til klimamålene i Partnerskab 2020.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Både genoptræning og forebyggelse er vigtig. De skal balanceres på den mest optimale måde.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Stevns Kommune bør bruge flere ressourcer på klimaområdet – også selvom det går ud over andre velfærdsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal klart bruges flere ressourcer på klima, men det skal ikke gå ud over andre velfærdsområder. Der er andre steder at tage penge. Hvis f.eks KB havde fulgt ELs forslag om skatteforhøjelse i 2019 havde der ligget 20 mill mere i kommunekassen. Der skal heller ikke bruges millioner på sagførerudgifter mod borgere og institutioner i kommunen. løn til politikere kan beskæres.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Selvom Stevns Kommune vedtog landets største skattestigning i indeværende valgperiode, så den blev sat op til 26,0 procent, er der ikke råd til at sætte skatten ned i næste valgperiode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

en bedre ældrepleje, betyder først og fremmest flere ansatte, og det kan ikke ske for færre penge. Det er fup, når det bliver fremført, at man kan lave bedre ældrepleje for færre penge.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Disse 2 ting står ikke i modsætning til hinanden. Tværtimod skal nye erhvervs og boligområder planlægges så de tager hensyn til, og styrker de grønne områder i kommunen. Vi skal have boligområder hvor vi spærrer bilerne inde, og sætter børnene og naturen fri.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis den brede flertalsgruppe med Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre fortsat har 13 mandater tilsammen efter valget, bør den fortsætte som hidtil i næste valgperiode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Stevns ligger meget lavt mht. penge til Kultur. Det bør opprioriteres.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

vi skal i højere grad hjælpe de særligt udfordrede børn, f.eks ved den sammenhængende børne og ungepolitik, men det skal ikke ske på bekostning af de øvrige elever.

Hvis Henning Urban Dam overtager borgmesterposten fra Anette Mortensen får Stevns Kommune større gennemslagskraft i forhold til stat, folketing og nabokommuner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Sjælland skal være grønnere. Region Sjælland bør fremover satse på klimavenlige løsninger – også selvom de på kort sigt er dyrere end traditionelle løsninger.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

umuligt at svare på, når der ikke står på bekostning af Hvad?

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Borgerne kan få bedre og hurtigere service/behandling, hvis Region Sjælland i højere grad overlader behandlingerne/undersøgelserne til private udbydere på sundhedsområdet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Sjælland bruger størstedelen af sit budget til regional udvikling på busser, lokalbaner og anden kollektiv trafik. En del af de penge kunne bruges bedre på erhvervsudvikling og miljø, eksempelvis at sikre rent drikkevand og oprense efter jordforureninger såsom PFOS.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Sjælland har afsat 20 millioner kroner på at belønne personalet for indsatsen under coronapandemien. Pengene kunne have været brugt bedre til behandling af patienter.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

I 2024 overtager Region Sjælland dele af ambulancedriften fra Falck. På længere sigt bør Region Sjælland stå for al ambulancedrift i området.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (6)

Medlem af Social & sundhed, Stevns Kommune

2021-d.d.

Medlem af Udvalget for Stevns Verdensmål, Stevns Kommune

2021-d.d.

Medlem af Arbejdsmarked, Erhverv og Turismeudvalget, Stevns Kommune

2018-2021

Medlem af Økonomiudvalget, Stevns Kommune

2021-d.d.

Kommunalbestyrelsesmedlem, Stevns Kommune

2018-d.d.

Folketingskandidat, Sjællands Storkreds

2018-d.d.

Erhvervskarriere (1)

Møbelsnedker, egen

Ukendt dato

Uddannelse (1)

møbelsnedker, Skive tekniske skole

Ukendt dato

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

144
Enhedslisten
24067
valgt ind
Kommunalvalg 2021

259
Enhedslisten
839
Folketingsvalg 2019

ukendt
Enhedslisten
ukendt
Kommunalvalg 2017

121
Enhedslisten
808
Regionsrådsvalg 2021
Enhedslisten
Personlige stemmer
144
Partiet i alt
24067
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Enhedslisten
Personlige stemmer
259
Partiet i alt
839
Folketingsvalg 2019
Enhedslisten
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
Kommunalvalg 2017
Enhedslisten
Personlige stemmer
121
Partiet i alt
808
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Socialområdet
Trafik
Ældre
Kandidaten på sociale medier