164825-617d6dae.jpeg
164825-617d6dae.jpeg
Liberal Alliance
Lars Barthold Hansen
Født 20/11/1968 i Toftlund - Gift - 1 barn - 4660 Store Heddinge
Nuværende stilling: Afdelingsleder
Hvorfor bør man stemme på dig?
Med de tårnhøje skatter vi betaler i Danmark, er det mindste vi kan forlange, at vores penge bruges effektivt og til mest gavn. Derfor vil jeg fokusere på kernevelfærd som børnepasning, skoler, ældrepleje og hjælp til socialt udsatte og arbejdsløse. Ligegyldige pseudoprojekter, der ikke bidrager til disse områder skal stoppes. Der skal privatiseres, der hvor det giver mening og der kan opnås en mere effektiv og billig drift. Medarbejdere skal frigøres fra ligegyldig administrativ registrering og i stedet skal vi have tillid til at ledere og medarbejdere sammen er i stand til at udføre deres arbejde bedst muligt. Til gengæld skal ledere så også turde gribe ind, hvis der viser sig mangel på motivation og faglighed hos medarbejdere. Det skal have konsekvenser, hvis man ikke udfører sit arbejde ordentligt.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener, at de midler der bruges på integration i dag skal bruges bedre og der skal stilles flere krav til flygtninge og indvandrere. Det skal ikke accepteres, at f.eks. kvinder kan få lov at gå hjemme på offentlig forsørgelse uden at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Der skal stilles krav til danskkundskaber (og tilbydes fornøden undervisning i dette), som er en vigtig ... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De penge, der i dag bruges på socialt udsatte grupper, skal bruges bedre og mere effektivt. Der skal arbejdes på at motivere disse grupper til at yde deres lille bidrag. Dette kan f.eks. gøres ved at fremme anvendelse af det sociale frikort, der giver socialt udsatte mulighed for at arbejde lidt uden at skulle slås med skattemyndighederne. Det giver dem en følelse af frihed og ... Læs mere

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det bør være et mål hele tiden at sørge for, at der ikke spildes penge i den offentlige drift. Dvs. der bør først og fremmest effektiviseres på de kolde hænder såsom f.eks. kommunikationskonsulenter, administratorer og unødvendige mellemledere osv. Det bør være et stående mål for kommunalbestyrelsen at sikre et konstant fokus på spild, unødig administration og ineffektiv drift ... Læs mere

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er grundlæggende ikke kommunens opgave at bestemme, hvor meget borgere skal bevæge sig fysisk. De kan oplyse og informere om det fornuftige ved det.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg har ikke nok indblik i dette til at kunne svare præcist. Overordnet må det dog være en absolut prioritet at hjælpe de mennesker, der virkelig har brug for det og ikke spilde midler på mennesker, der godt kan klare sig selv.

Stevns Kommune skal sige fra over for høje vindmøller på land eller nær kysten uanset forpligtelsen til at leve op til klimamålene i Partnerskab 2020.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vindmøller i den størrelse hører hjemme langt ude på havet, hvor de ikke generer nogen.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er ikke sikker på, at der bruges for få penge på genoptræning i dag. Det er dog enormt vigtigt, at tilbyde specielt ældre borgere den fornødne genoptræning efter operation og lignende. Det er beviseligt den bedste vej til bedre livskvalitet og at borgerne bedre kan klare sig selv og derved har mindre behov for hjælp fra det offentlige.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jobcentrene, som de fungerer i dag, svigter deres opgave og der er alt for utilstrækkelig indsats for at få arbejdsløse i arbejde. Der skal stilles krav og sanktioneres hvis nødvendigt men samtidig også tilbydes uddannelse eller opkvalificering.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det bør være et stående mål for enhver kommunalbestyrelse at fjerne tåbelig skat på ens jord. Det skal dog sikres, at dette sker på en for kommunen økonomisk forsvarlig måde.

Stevns Kommune bør bruge flere ressourcer på klimaområdet – også selvom det går ud over andre velfærdsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunen skal koncentrere sig om kernevelfærden dvs. skoler, børnepasning, ældreomsorg og socialområdet. Klimaområdet skal ses i en større international sammenhæng og pseudoprojekter uden nogen målbar virkning på klimaet er spild af borgernes penge og tjener kun til politisk profilering for de involverede.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunen må gerne tage logiske og oplagte tiltag for at reducere CO2 udledningen, men det skal ikke være på bekostning af nogen af velfærdsområderne.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis kommunen ikke sørger for ordentlig integration og stiller krav til disse grupper om f.eks. danskundervisning og at de skal tage de jobs, der tilbydes, så kan de udgøre et problem. Sikres ordentlig integration og er der jobs til dem, så er de en ressource.

Selvom Stevns Kommune vedtog landets største skattestigning i indeværende valgperiode, så den blev sat op til 26,0 procent, er der ikke råd til at sætte skatten ned i næste valgperiode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg har ikke detaljeret indblik i kommunens økonomi, men jeg er grundlæggende imod, at man vælger at øge skatten uden at tage et opgør med ineffektiv drift af kommunens kerneydelser. Der er brug for mindre topstyring og mere tillid til fagfolkene og derudover skal der bedre ledelse til og motivation til at effektivisere.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De fleste af de varme hænder der arbejder i ældreplejen i dag gør deres allerbedste for at levere så god en service til de ældre som muligt, men der er også nogle, der ikke leverer deres bedste. I dag virker det som om ledere i sektoren ikke tør tage ansvar og forsøge at ændre på dette.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der bør i stedet fokuseres på at fjerne meningsløse krav til dokumentation og administration, så der kan frigøres flere pædagoger til den egentlige omsorg for børnene. Vi skal have tillid til, at den enkelte børnehave-leder har de fornødne kundskaber til på bedste vis at drive børnehaven uden formynderiske dokumentationskrav fra forvaltningen eller staten.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er ikke en given sandhed, at ældrepleje kun kan udføres ordentligt af offentligt ansatte. Det bør være muligt at udbyde dele af ældreplejen til private og dermed også sikre de ældre mulighed for frit valg mellem de forskellige leverandører.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er ikke mit indtryk, at kommunen prioriterer forkert på dette område. Det er et faktum, at hvis vi ønsker vækst og udvikling i form af flere skatteborgere og mere erhverv, så må byen vokse på bekostning af noget natur. Det skal selvfølgelig vurderes nøje hvilke områder, der kan udlægges til dette.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det bør ikke være et enten eller spørgsmål. Der skal være midler til renovering og drift af eksisterende veje og så derudover en prioriteret plan for midler til nye cykelstier, der er vigtige for sikkerhed og fremkommelighed i en landkommune.

Hvis den brede flertalsgruppe med Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre fortsat har 13 mandater tilsammen efter valget, bør den fortsætte som hidtil i næste valgperiode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det har ikke gjort noget godt for Stevns kommune, at Venstre og Konservative indgik samarbejde med Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre. De bør søge et rent borgerligt flertal og af samme grund er der også indgået et samlet borgerligt teknisk valgforbund.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunen skal anvende de penge, der i dag er afsat til at hjælpe langtidsledige i job, på en helt anden og mere effektiv måde. Kontanthjælp har fra starten været tænkt som en midlertidig overgangsydelse. At mennesker i årevis kan være parkeret på denne ydelse antyder, at forvaltningen ikke er sin opgave voksen og der bør derfor skabes en effektiv motivationsstruktur, som beløn... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Niveauet af støtte til idrætsområdet er passende som det er. Eneste fejl som kommunen skal rette op på er, at der ikke er blevet afsat tilstrækkelige midler til at bygge en egnet skydebane til de lokale skytteforeninger.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal være plads til kunst og kultur, men jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis kræver flere penge end i dag. Det skal i hvert fald ikke prioriteres over kernevelfærdsområderne.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det nuværende skolesystem skabt af den seneste skolereform med såkaldt inklusion i højsædet har spillet fallit. Det har hverken været godt for de udfordrede eller de øvrige børn. Der er allerede masser af midler til at håndtere de udfordrede børn, det skal blot gøres på en grundlæggende anderledes måde end i dag. De skal i højere grad sikres den fornødne opmærksomhed og hjælp i... Læs mere

Hvis Henning Urban Dam overtager borgmesterposten fra Anette Mortensen får Stevns Kommune større gennemslagskraft i forhold til stat, folketing og nabokommuner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg kan overhovedet ikke se, hvad Henning Urban Dam skulle kunne bidrage bedre med end Anette Mortensen.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er ikke kommunens opgave at sikre tilstrækkeligt med ladepladser til el-biler. Kommunen skal sikre de fornødne rammer til at private aktører kan opføre denne infrastruktur. Vi har jo heller ikke kommunale tank-stationer i dag.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er ikke et enten eller. Begge typer uddannelse er relevante. Hidtil har man groft favoriseret den gymnasiale uddannelse og nu har man problemet med manglende håndværkere. Vi skal ikke ud i samme problem ved pludselig at mangle unge med gymnasial uddannelse.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det bør varetages af stat og kommune.

Region Sjælland skal være grønnere. Region Sjælland bør fremover satse på klimavenlige løsninger – også selvom de på kort sigt er dyrere end traditionelle løsninger.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det behøver ikke at være dyrere. Det bør være muligt at planlægge og bruge sund fornuft og derved blive grønnere.

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det bør være en statslig opgave.

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis brugerbetaling skal komme på tale, så forudsætter det en tilsvarende sænkning af skatten.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Decentralisering bør være muligt og behøver ikke være på bekostning af fagligheden, hvis det gøres under ordentlige rammebetingelser.

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det behøver ikke at være på bekostning af andre områder. Effektivisering af administration og mere udlicitering kan sagtens frigøre penge til formålet.

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Regionen og/eller staten skal ikke tvangsfordele eleverne på gymnasierne.

Borgerne kan få bedre og hurtigere service/behandling, hvis Region Sjælland i højere grad overlader behandlingerne/undersøgelserne til private udbydere på sundhedsområdet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Sjælland bruger størstedelen af sit budget til regional udvikling på busser, lokalbaner og anden kollektiv trafik. En del af de penge kunne bruges bedre på erhvervsudvikling og miljø, eksempelvis at sikre rent drikkevand og oprense efter jordforureninger såsom PFOS.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Infrastruktur er en af de vigtigste opgaver regionen har.

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det mener jeg er en statslig opgave.

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Gebyret skal ikke være der for at finansiere andre udgifter, men for at fjerne alle de unødvendige henvendelser og derved frigøre økonomi til andet.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Danmark er for lille et land til at have et ekstra politisk og administrativt lag imellem stat og kommune.

Region Sjælland har afsat 20 millioner kroner på at belønne personalet for indsatsen under coronapandemien. Pengene kunne have været brugt bedre til behandling af patienter.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I en så ekstraordinær situation og med det i perioder unormalt store pres på de ansatte, er det en god ide at give en anerkendelse. Det vil dog være at foretrække, at det bliver gjort på baggrund af en individuel vurdering fra lederne, i stedet for at dele pengene ud til samtlige ansatte. Det bør kun komme dem til gode, der virkelig har leveret en ekstraordinær indsats.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi kan ikke efterlade yderområderne helt uden offentlige transportmuligheder. Så skal vi i hvert fald fjerne registreringsafgiften på biler.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

I 2024 overtager Region Sjælland dele af ambulancedriften fra Falck. På længere sigt bør Region Sjælland stå for al ambulancedrift i området.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis regionen kan finde ud af at lave grundige og ordentlige udbud, så bør der gives mest mulig plads til private aktører.

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det behøver ikke at være på bekostning af andre områder. Effektivisering af administration og mere udlicitering kan sagtens frigøre penge til formålet.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (2)

Regionsrådsvalgskandidat Sjælland

2017-d.d.

Kommunalvalgskandidat

2017-d.d.

Erhvervskarriere (8)

Market Area Manager Denmark, Light Bureau part of AFRY

2019-d.d.

Direktør, Artemide Scandinavia A/S

2018-2019

Salgschef, ERCO Lighting AB

2010-2017

Afdelingsleder, Philips Lighting A/S

2006-2010

Salgsingeniør, Philips Lighting A/S

2003-2006

Salgsingeniør, FLOS Scandinavia A/S

2001-2003

Salgsingeniør, Philips Lighting A/S

1997-2001

Belysningsingeniør, Philips Lighting A/S

1995-1997

Uddannelse (1)

Stærkstrømsingeniør, Københavns Teknikum

1988-1992

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

82
Liberal Alliance
7503
Kommunalvalg 2021

41
Liberal Alliance
113
Regionsrådsvalg 2017

121
Liberal Alliance
12330
Kommunalvalg 2017

28
Liberal Alliance
335
Regionsrådsvalg 2021
Liberal Alliance
Personlige stemmer
82
Partiet i alt
7503
Kommunalvalg 2021
Liberal Alliance
Personlige stemmer
41
Partiet i alt
113
Regionsrådsvalg 2017
Liberal Alliance
Personlige stemmer
121
Partiet i alt
12330
Kommunalvalg 2017
Liberal Alliance
Personlige stemmer
28
Partiet i alt
335
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Skat
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Ældre
Kandidaten på sociale medier