14654-6070c771.jpeg
14654-6070c771.jpeg
Radikale Venstre
Klaus Eusebius Jakobsen
Født 11/1/1947 i Hornbæk - Gift - 5 børn - 4700 Næstved
Nuværende stilling: viceborgmester,konsulent,bestyrerlsesarbejde,m.m.
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg har en stor erfaring fra mit tidligere virke med at skulle få vanskelige mål til at mødes i grupper af modsatstridende synspunkter- jeg ser politik som det muliges kunst- jeg er derfor meget præget af at nå mål (målorienteret), jeg tænker ikke så meget på enkeltsager som på at sætte mål, tilpasse dem, være lyttende, men også at tilpasse nye ideer i det koncept. Jeg har været primus motor i Næstveds søjler for at vise at der er en sammenhæng mellem det man lidt teoretisk diskuterer i udvalg og det man faktisk kan udføre (når man har sat sig et mål). Jeg så meget gerne at vi i meget højere grad end nu konkret får inddraget borgere i faserne op til at byrådet tager beslutning i væsentlige sager- jeg er derfor meget optaget af Gentoftemodellen (arbejdsgrupper med frivillige borgere). Borgerbudgetter er en måde at få borgerne med på. Jeg har erfaring med skoler. derfor tror jeg på at nogle skoler vil have stor fordel af at få mere selvstændige ledelser, og forældreråd tæt på skolen.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Dette er et område som ikke er aktuelt i Næstved, hvor integrationen ikke er det store problem- og ikke har været det igennem mange år.

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener modsat at vi godt kan blive nødt til at hæve skatten hvis vores mål skal nåes- det har ikke været nødvendigt endnu, men vi er i RV modstandere heraf.

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Fordi genoptræning på sigt sparer sundhedssystemet penge.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Man bør se på strukturer, måde at anvende ressourcerne på.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

-men jeg kan ikke lide præmissen- også her er nye øjne, nye måder at gøre tingene på- samt de tilskud vi får fra staten afgørende for om vi kan gøre det bedre. Og så er der tilg før mange midler allerde- flere kommer.

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Næstved kommunes kulturudvalg har et ret lille budget- men der nås meget for pengene- jeg vil gerne bruge flere muskler- men er ked af at det skulle ske på bekostning af andre områder.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Igen er præmissen forkert- og afæsker os svar som ikke er rimelige. Udfordrede børn skal hjælpes- ja, men hele tiden skal vi se på ressourcernes fordeling- og dermed om målene kan nås ppå andre måder.

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Fordi det ene ikke bør udelukke det andet

Region Sjælland skal være grønnere. Region Sjælland bør fremover satse på klimavenlige løsninger – også selvom de på kort sigt er dyrere end traditionelle løsninger.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Borgerne kan få bedre og hurtigere service/behandling, hvis Region Sjælland i højere grad overlader behandlingerne/undersøgelserne til private udbydere på sundhedsområdet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Sjælland bruger størstedelen af sit budget til regional udvikling på busser, lokalbaner og anden kollektiv trafik. En del af de penge kunne bruges bedre på erhvervsudvikling og miljø, eksempelvis at sikre rent drikkevand og oprense efter jordforureninger såsom PFOS.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Sjælland har afsat 20 millioner kroner på at belønne personalet for indsatsen under coronapandemien. Pengene kunne have været brugt bedre til behandling af patienter.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

I 2024 overtager Region Sjælland dele af ambulancedriften fra Falck. På længere sigt bør Region Sjælland stå for al ambulancedrift i området.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg kender ikke fordelingen, men det synes at være et stigende problem- måske kunne nye og andre måder at løse problemerne på være værd at overveje.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (8)

Byrådsmedlem, Næstved Kommune

2018-d.d.

1. Viceborgmester, Næstved Kommune

Ukendt dato

Medlem af Kultur- og Demokratiudvalget, Næstved Kommune

2018-d.d.

Bestyrelsesmedlem af Næstved udviklingsfond

Ukendt dato

Medlem af Økonomiudvalget

Ukendt dato

beskikket medlem af Ankestyrelsen

Ukendt dato

Byggeudvalget for Næstved nye Svømmehal

Ukendt dato

med lem af Havnebestyrelsen for Næstved havn

Ukendt dato

Erhvervskarriere (1)

Tilsynsførende, Hindholm Privat skole, Vor frue Skole, Næstved

2020-d.d.

Uddannelse (1)

Kandidat, Københavns Universitet, Historie og samfundsfag

1968-1974

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

615
Radikale Venstre
15810
Kommunalvalg 2021

362
Radikale Venstre
2421
valgt ind
Kommunalvalg 2017

619
Radikale Venstre
3057
Regionsrådsvalg 2021
Radikale Venstre
Personlige stemmer
615
Partiet i alt
15810
Kommunalvalg 2021
Radikale Venstre
Personlige stemmer
362
Partiet i alt
2421
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Radikale Venstre
Personlige stemmer
619
Partiet i alt
3057
Kandidatens mærkesager
Integration
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Sundhed
Kandidaten på sociale medier