262120-2bba9336.jpeg
262120-2bba9336.jpeg
Socialdemokratiet
Christian von Benzon
Født 3/7/1957 i Usserød - Gift - 2 børn - 4736 Karrebæksminde
Nuværende stilling: Jurist (pensionist)
Hvorfor bør man stemme på dig?
Mine prioriteringer: De allerførste leveår er bestemmende for vores videre liv. Rigtig mange børn får en god start på livet. Men ikke alle. I stedet for senere at “reparere” bør vi sætte stærkere ind med hjælp og støtte til de allermindste og deres familie, så de kommer godt på vej. Derfor bør vi gradvist flytte flere af vore ressourcer fra at “reparere” til at forebygge. Styrk derfor sundhedsplejen, dagplejen, vuggestuerne, familierådgivningen og andre indsatser. Det er godt givet ud. Inden for mange fag mangler vi unge, som tager en erhvervsuddannelse. Vi skal gøre det mere attraktivt at vælge en erhvervsuddannelse i stedet for gymnasiet. Fremtiden er faglært. Og den grønne omstilling bliver ikke til noget, hvis der ikke er nogen til at udføre den i praksis. Næstved kommune er langt mere end Næstved By. Der er mange bysamfund, som med flot natur kan gøres endnu mere attraktive som bosætningssted for familier og dermed sikre grundlag for skole, købmand, dagpasning mv
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Tror mere på, at vi skal se på de forhindringer, der findes i lovgivning, arbejdsmarked, kultur osv, og som hæmmer integrationen.

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Bedre skoler, dagpasning, ældreomsorg, miljøbeskyttelse osv får man ikke med lavere kommuneskat.

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Afgørende er dog ikke, om en politisk debat er tam - eller følelsesfuld - men at byrådet er i stand til at finde frem til løsninger, som inddrager flest mulige af partierne i beslutningerne. Det er med til at gøre beslutningerne bedre og mere holdbare

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hurtig, effektfuld genoptræning sparer menneskelige lidelser og giver besparelser på andre områder. Penge til genoptræning er godt givet ud.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Opgaven er at få hånd om det, der stiller sig i vejen for, at også indvandrere mv alle kan være en ressource.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ældrepleje er en indsats, som kræver “hænder”, dvs mennesker. Hvis bedre ældrepleje drejer sig om mere/hyppigere plejebesøg, så er det nødvendigt med flere mennesker/hænder.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ressourcerne skal bruges dér, hvor der er mest brug for dem. Gerne stærkere indsats i forhold til de allermindste (dagpleje, vuggestue) og deres familie så vi kan sikre, at alle børn får en god start på livet. Vi ved, at de første af barnets leveår er meget bestemmende for hvordan det klarer sig i barndom, ungdom og senere livet.

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Solcelleparker bør afskærmes med randbeplantninger, så de ikkevirker skæmmende i naturen

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Erfaringer med privat ældrepleje er bestemt ikke værd at skrive hjem om. Der er ikke noget ordentligt marked for privat drevet ældreplejevirksomhed. Og der kommer det heller ikke.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er rumorganisation plads til såvel opretholdelse som udvidelse af naturområder og til erhvervs-og boligbyggeri. Ikke et enten eller. Der skal dog stilles krav til udformningen af byggeriet, idet alt hvad der bygges er absolut ikke nogen pryd for øjet.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Veje contra cykelstier er en falsk modsætning. Der er brug for at satse på såvel gode/sikre veje som ditto cykelstier.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det drejer sig om at gøre en ekstra indsats for dels at undgå at flere bliver langtidsledige, dels at se på hvad, der hindrer at langstidsledige selv i en økonomisk, beskæftigelsesmæssig højkonjunktur ikke kan finde arbejde.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kulturen er et vigtigt område til at binde os sammen som befolkning. Det bør i højere grad i fokus.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ikke mindst hjælp til de allermindste børn, så de kommer godt fra start i livet. Det er givet godt ud. Og det sparer børn, deres forældre og samfundet for mange ærgrelser, bekymringer og ressourcer senere hen.

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er ikke sådan, at landbrugserhvervet har ejendomsretten til til vores luft og kan bestemme, hvad vi skal leve med af ildelugt

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Udfordringen er, at kommunerne ikke ifølge lovgivningen må opsætte og drive el-ladestandere.
Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (8)

Pensioneret jurist, Næstved Kommune

2017-d.d.

Direktør, JuraLex ApS

2018-d.d.

Centerchef for JURA, Næstved Kommune

2013-2017

Jobcenterchef, Næstved Kommune

2008-2013

Vicearbejdsmarkedsdirektør, Næstved Kommune

2007-2008

Vicekommunaldirektør, Holmegaard Kommune

1995-2006

Funktionschef, Told-og Skatteregion Maribo

1991-1995

Fuldmægtig, Statsskattedirektoratet, Statens Uddannelsesstøtte og Told- og Skattestyrelsen

1981-1991

Uddannelse (3)

Master, Roskilde Universitet, Public policy

2004-2006

Cand.jur., Københavns Universitet, Jura

1976-1981

Matematisk-fysisk student, Virum Statsskole

1973-1976

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Kommunalvalg 2021

172
Socialdemokratiet
17006
Kommunalvalg 2017

143
Socialdemokratiet
18094
Kommunalvalg 2021
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
172
Partiet i alt
17006
Kommunalvalg 2017
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
143
Partiet i alt
18094
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Integration
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Kandidaten på sociale medier