164633-51d815a3.jpeg
164633-51d815a3.jpeg
Socialistisk Folkeparti
Jette Leth Buhl
Født 10/4/1956 i Middelfart - Gift - 5 børn - 4700 Næstved
Nuværende stilling: Tidl. frivilligkoordinator/leder
Hvorfor bør man stemme på dig?
Min vision for Næstved er at vi skal være en kommune hvor man som borger oplever sig hørt og set af kommunes medarbejdere når man har brug for hjælp. Skoler og daginstitutioners personale skal opfange og handle på mistrivsel hos børn og familier. Der skal være hurtig hjælp at hente når noget går helt galt og når man har bekymringer for sit eget eller andres børn. For mange unge trives ikke i skolegangen- det skal vi gøre bedre og det skal blive nemmere at komme igang med ungdomsuddannelse, blandt andet via FGU og en tidligere indsats. Medarbejdere i kommunen skal kunne vælge fleksibelt fremmøde hvis de er administrative medarbejdere og der skal være nok personale til at løse opgaver der er tæt på borgerne. Klimaet skal tænkes med i kommunes byggerier og indkøb og der skal generelt være mulighed for at almindelige borgere kan få hjælp til klimaindsatser der hvor de er. Vi skal have mere “ro på “ i forhold til at løse opgaver i kommunen. Færre projekter og mere gedigen dygtig drift i NK
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg har kæmpet for at vi får et meget synligt psykologisk rådgivningstilbud til børn og unge - det skal være meget synligt og nemt at bruge . Psykiatriske patienter skal bruge den psykiatriske skadestue ved akutte behov - det er regionen der skal imødekomme det.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er trist at se hvordan handicappede og psykiatribrugere er blevet nedprioriteret på de nationale budgetter og derfor kan det være nødvendigt at vi i Næstved skal prioritere flere penge til området. Når der mangler nattevagter til mennesker der bor i institutioner , og der er for få pædagoger på bostederne - så er det et område hvor der er for få penge.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi ligger på gennemsnittet i Næstved . 25 % . Det er passende - men i tilfælde af at vi vil og skal øge kernevelfærdsindsatserne er vi i SF tilhænger af at lade skatten stige . Man kunne genindføre dækningsafgiften for virksomheder - hvilket ville øge indtægterne med ca 23 mio kr .

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er et afgående byrådsmedlem der synes det og jeg mener ikke at det er retvisende for hvordan uenigheder udspiller sig i det politiske arbejde generelt i Næstved byråd.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er utroligt mange muligheder for fysisk aktivitet for borgerne i Næstved . Både foreningers gratistilbud og betalingstilbud som fitness og gymnastik - så det er der ikke behov for.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunen har i mange år været tvunget til at reducere på kernevelfærden i kommunen- så der er ikke tale om at bruge for mange penge på borgere der kan selv . Vi bruger for lidt på de mennesker der har meget brug for hjælp fordi der ikke er penge nok i kommunen.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har været meget dygtige i Næstved kommune til at skabe gode genoptræningsmuligheder for borgerne - men i fremtiden kan der være behov for at skabe både bedre rammer og bedre økonomi på området.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi er nødt til at tage klimakrisen alvorligt og derfor er det nødvendigt at vi i de kommunale indkøb prioriterer at købe bæredygtigt ind. Det er lidt dyrere - men nødvendigt.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Flygtninge og indvandrere er vældig godt integreret i Næstved . Det er en af grundende til at vi ikke har mange problemer på det område. Der er , som alle steder i landet , en udfordring med at finde arbejde til indvandere kvinderne og der er også problemer med at få alle med i folkeskolen. Det skal vi gøre noget ved . Det er ikke kun et indvandrerproblem .

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er ikke muligt at presse ældreområdets medarbejdere mere - men ved omorganisering og afbureaukratisering og flere ansatte kan man imødekomme behovene.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I Næstved har vi fremskyndet implementeringen af minimumsnormeringer - blandt andet på SF`s initiativ. Der er stadig steder som SFO og Klubber der har et efterslæb - det skal vi have prioriteret med flere ansatte.

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja og derfor har vi f.eks vedtaget en række krav til placering af projekterne . De kan placeres hvor der ikke skal dispenseres fra vigtige naturbeskyttelses lovgivninger. Der er mange muligheder for gode placeringer uden at komme på kollisionskurs med lovgivningen

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har , mens jeg selv var formand for Omsorgsudvalget , haft udliciteret dele af ældreområdet. Det var ikke en succes. Vi måtte bruge mange penge på at genoprette efter den udlicitering og det har vi ikke brug for at gøre igen.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej det er ikke rigtigt. Byggerier og erhvervsliv har fået en meget høj prioritering igennem de seneste 8 år.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er lige vigtigt at sikre ordentlige veje og ordentlige og flere cykelstier

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er en meget vanskelig opgave som vi i Beskæftigelsesområdet har arbejdet meget med i de seneste fire år. Der er mange af de ledige der har brug for mere uddannelse , mere hjælp til personlige udfordringer og der er mangel på job til ufaglærte . Det er en opgave der skal løses i samarbejde med erhvervslivet i Næstved . Det kan være at der med den lave ledighed er mulighed fo... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg oplever at kunst og kultur har en god prioritering

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Landbruget har stor magt til at udvide og etablere store bedrifter uden at kommunen kan forhindre det. Jeg håber at der igen bliver vedtaget nationale love omkring landbruget hvor der tages mere hensyn til begrænsning af udledning,biodiversitet og husdyrhold og derved også giver mere plads tilbage til naturen og til menneskers færden i naturen

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Næstved har igennem mange år ikke kunnet tilføre de nødvendige midler til kernevelfærdsområderne. Jeg er meget tilfreds med at de udligningsmidler der er kommet er fordelt på de områder der har haltet bagud , børn , skole , unge ældre og socialområderne. I Næstved har socialt udsatte, hjemløse har også en god prioritering i Næstved kommune

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja det bliver nødvendigt når vi forhåbentligt får flere og bedre elbiler på vejene.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Sjælland skal være grønnere. Region Sjælland bør fremover satse på klimavenlige løsninger – også selvom de på kort sigt er dyrere end traditionelle løsninger.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Borgerne kan få bedre og hurtigere service/behandling, hvis Region Sjælland i højere grad overlader behandlingerne/undersøgelserne til private udbydere på sundhedsområdet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Sjælland bruger størstedelen af sit budget til regional udvikling på busser, lokalbaner og anden kollektiv trafik. En del af de penge kunne bruges bedre på erhvervsudvikling og miljø, eksempelvis at sikre rent drikkevand og oprense efter jordforureninger såsom PFOS.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Sjælland har afsat 20 millioner kroner på at belønne personalet for indsatsen under coronapandemien. Pengene kunne have været brugt bedre til behandling af patienter.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

I 2024 overtager Region Sjælland dele af ambulancedriften fra Falck. På længere sigt bør Region Sjælland stå for al ambulancedrift i området.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (4)

Byrådsmedlem, Næstved Kommune

2011-d.d.

Næstformand Beskæftigelsesudvalget

2017-d.d.

Formand for Børn og ungeudvalget

2017-d.d.

Formand, Omsorgsudvalget

2013-2016

Erhvervskarriere (3)

Centerleder, Frivilligcenter Næstved

1996-d.d.

Nyhedsjournalist, Mediehuset

1992-1995

Zoneterapeut /kinesiolog

1985-1988

Uddannelse (1)

Leder/koordinato, Den sociale højskoleFredericia Gymnasie

1998-1999

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

655
Socialistisk Folkeparti
2185
Regionsrådsvalg 2021

1226
Socialistisk Folkeparti
29882
valgt ind
Kommunalvalg 2017

674
Socialistisk Folkeparti
1752
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Socialistisk Folkeparti
Personlige stemmer
655
Partiet i alt
2185
Regionsrådsvalg 2021
Socialistisk Folkeparti
Personlige stemmer
1226
Partiet i alt
29882
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Socialistisk Folkeparti
Personlige stemmer
674
Partiet i alt
1752
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Trafik
Kandidaten på sociale medier