261621-db1b21aa.jpeg
261621-db1b21aa.jpeg
Socialdemokratiet
Anders Frederik Gjesing
Født 8/3/1977 - Gift - 2 børn - 4700 Næstved
Nuværende stilling: Kommunikationschef
Hvorfor bør man stemme på dig?
VELFÆRD Det skal være trygt at vokse op, leve og blive gammel i Næstved. Det kræver et stærkt og nært velfærdssamfund, der er klar til at træde til, når behov opstår i alle livets faser: Trygge daginstitutioner, stærke skoler, helhjertede sociale indsatser og en nærværende ældrepleje. VÆKST Vi skal sikre, at virksomhederne i Næstved har de bedst mulige rammer for vækst og skabelse af gode job. I sidste ende er det vækst og nye arbejdspladser, der skal finansiere vores velfærd. Jeg har arbejdet professionelt med at skabe gode vilkår for erhvervslivet i over 15 år, og det har jeg gjort både i store virksomheder og i organisationer – og det vil jeg også gerne gøre politisk i Næstved. FÆLLESSKAB De fleste udfordringer løses bedst i fællesskab. Det gælder eksempelvis på klima- og miljøområdet, men det gælder også sociale, psykiske og fysiske udfordringer for de borgere, der har det sværest og lever lidt på kanten af samfundet. Jeg vil arbejde for at styrke vilkårene for disse fællesskaber.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Integrationsindsatsen burde kunne forbedres inden for de eksisterende rammer.

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Psykisk sårbare personer skal have bedre muligheder for akuttilbud - og det gælder både børn og voksne.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Den sociale arv skal brydes - og det gøres den bedste med tidlige sociale indsatser. Derfor skal særligt børne- og ungeområdet styrkes.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal sikre, at kommunens økonomi er robust - og at velfærdsydelser hele tiden forbedres. En lavere kommuneskat vil have konsekvenser i form af besparelser på kernevelfærden - og det er ikke en vej, jeg vil gå.

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er allerede rig mulighed for fysisk aktivitet for borgerne i Næstveds mange frivillige foreninger.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Genoptræning er afgørende for, at borgerne får et bedre liv efter operationer eller sygdom. I længden giver det højere livskvalitet og bedre mulighed for at blive i eget hjem.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Overvejende uenig. Men der skal ske en ændring i beskæftigelsesindsatsen, så den i højere grad tager udgangspunkt i den enkeltes situation og fx ikke fastholder kronisk syge i meningsløse ressourceforløb år efter år.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal ikke skæres i de kommunale budgetter for at give skattelettelser.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Klimaindsatsen skal være et fokusområde de kommende år.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal være bedre til at få integreret flygtninge og indvandrere via en jobrettet indsats. Det er ikke godt for nogen parter, hvis integrationen fejler.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal nøje kigge på organiseringen og give de enkelte medarbejdere mere ansvar - så vi bruger færre midler på kontrol og administration, der ikke kommer borgerne til gavn.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal sikre en bedre normering i daginstitutionerne.

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja, men det skal ske klogt med respekt for naboer og bevaringsværdig natur.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener ikke, at vi skal udlicitere yderligere på ældreområdet. Der har været alt for mange sager med private firmaer, der går konkurs - og så efterlader opgaven til det offentlige igen. Vi skal derimod hele tiden udvikle de offentlige tilbud, så de er attraktive.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal finde en balance mellem udvikling/vækst og beskyttelse af vores bevaringsværdige natur. Men for mig gør det ingenting, at landbrugsjord konverteres til erhvervs- eller boligformål. Derimod skal vi beskytte vores bevaringsværdige natur endnu bedre.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener ikke, at det er et enten/eller. Vi kan godt gøre begge dele - og vi skal gøre begge dele.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er faktisk allerede mange penge afsat til beskæftigelsesområdet, og med den lave ledighed vi har p.t. er det ikke manglende ressourcer, der sætter en stopper for indsatsen. Måske indsatsen i stedet skal retænkes. Og så skal vi være bedre til at erkende, at enkelte ikke er tjent med at blive fastholdt år efter år i det jobrettede system, hvis deres arbejdsevne er tvivlsom.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Næstved har et rigt kultur og fritidsliv. Men jeg så gerne, at der bliver støttet mere op om breddeidrætten i form af bedre faciliteter.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Næstved har et rigt kultur og fritidsliv. Men jeg så gerne, at der bliver støttet mere op om breddeidrætten i form af bedre faciliteter.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener ikke, at det er et enten/eller. Vi kan godt fastholde vores gode skoler og samtidig sikre en bedre indsats for for de mest udfordrede børn.

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Allerede eksisterende landbrugsproduktion skal der ikke røres ved. Men ved etablering af nye produktionsfaciliteter skal det tages mere hensyn til naboer.

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (1)

Formand

1999-2000

Erhvervskarriere (7)

Relations- og kommunikationschef, Get Visual A/S

2019-d.d.

Kommunikationschef og chefredaktør (medlem af daglig ledelse), Dansk Metal

2011-2019

Chefkonsulent & kommunikationsrådgiver, Danske Bank A/S

2011-2011

Public Affairs Manager, Danske Bank A/S

2009-2011

Senior kommunikationskonsulent, Danske Bank A/S

2008-2009

Public Affairs Manager, PBS A/S

2006-2008

Erhvervspolitisk konsulent, Dansk Byggeri

2004-2006

Uddannelse (2)

Executive MBA, Copenhagen Business School, Innovation og forretningsudvikling

2005-2007

Cand.scient.pol., Københavns Unversitet, Statskundskab

1997-2002

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

ukendt
Socialdemokratiet
ukendt
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Ældre
Kandidaten på sociale medier