Politikere advarer Pleje Plus efter meget kritisk rapport

Pleje Plus har fået en advarsel af Lolland Kommune på baggrund af en undersøgelse af revisionsfirmaet BDO. Se konklusionen af de 10 borgersager her.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Pleje Plus har fået en advarsel af Lolland Kommune. 

Her ses dele af konklusionen fra undersøgelsen fra revisionsfirmaet BDO, som ligger til grund for advarslen. 

I konklusionen står blandt andet:

På baggrund af en sagsgennemgang af de 10 borgersager er det BDOs vurdering, at der ses tilfælde, hvor der kan have været tale om leverancesvigt af særlig alvorlig karakter. BDO bemærker i forlængelse heraf, at leverandøren i en række tilfælde ikke kan genfinde data som eksempelvis kærelister/disponeringsoversigter, da disse ikke længere er tilgængelige for leverandøren i systemet. I disse konkrete situationer er det derfor ikke muligt at vurdere, hvorvidt ydelsen faktisk er leveret som visiteret og aftalt med borgeren. 

Revisionsfirmaet har foretaget en sagsgennemgang af 10 sager, hvor der med stor sandsynlighed kan være tale om leverancesvigt i fem ud af 10 af borgersagerne. 

BDO konkluderer, at der kan være tale om svigt i følgende tilfælde:

Gennemgang af 10 borgersager:

 • Borger nr. 168 (168, 218, 265): Udeblivelse af hjælp til nat den 14. februar 2017. På GPS-log ses ikke registrering af kørsel/parkering i området. I redegørelse fra Pleje Plus erkender leverandøren, at borger ikke har modtaget det visiterede besøg, da medarbejder havde set forkert på kørelisten.
   
 • Borger nr. 168: Levering af rettidig hjælp med henblik på afhentning af FlexTrafik den 15. december 2016 og 26. januar 2017. De visiterede ydelser er ikke disponeret på kørelister.   
   
 • Borger 210 (210, 217, 226, 227, 228, 235): Borger klager over manglende levering af ydelser den 30. december 2016 og 1. januar 2017. Ydelserne ses ikke disponeret på kørelister. Det bemærkes, at planlægger oplyser, at der omkring disse dage var et rekordhøjt sygefravær, hvorfor det var vanskeligt for Pleje Plus at dække alle besøg. 
   
 • Borger 22 (22, 81, 230, 231): Borger klager over manglende levering af morgenhjælp den 19. juli 2016. I GPS-log den 19. juli har der været en bil på adressen kl. 10.00. Borger oplyser, at hun denne dag fik hjælp til rengøring. Der er kun leveret ét besøg på dagen, hvilket sandsynliggør, at morgenhjælpen er udeblevet. BDO vurderer, at det er sandsynligt, at borger ikke har fået leveret hjælpen som visiteret og aftalt.  
   
 • Borger 22: Manglende overensstemmelse mellem tidspunktet for hvornår hjælp til støttestrømper og medicinindtagelse er bevilget fra Lolland Kommune og tidspunktet for, hvornår ydelserne er disponeret i systemet hos Pleje Plus. Dette kan betyde, at borger i en periode ikke har fået hjælp til medicinindtagelse og støttestrømper.
   
 • Borger 71 (71, 94, 95, 161, 209): Manglende morgenbesøg den 27. december 2016. Ydelsen er disponeret til morgenbesøg kl. 8.30. GPS-log har tidligst registreret et besøg på vejen kl. 11.00.
   
 • Borger 71: Manglende hjælp til nat den 19. februar 2017. Disponering af ydelsen fremgår ikke af kørelister, og der er ikke registreret natbesøg på vejen i GPS-log.  
   
 • Borger 48 (48, 92, 186, 202, 204, 206, 207, 208): Den 10. juni klager borger over manglende hjælp til bad siden den 30. maj 2016. Leverandøren kan ikke genfinde data i kørelisten. BDO vurderer, at forholdet mellem borgers klage og den manglende disponering af den visiterede ydelse øger sandsynligheden for, at borger ikke har fået leveret hjælpen som visiteret og aftalt. GPS-log er ikke gennemgået, da BDO bliver oplyst om, at der er op til 10 borgere, som modtager hjælp fra Pleje Plus på samme vej.  
   
 • Borger 48: Manglende levering af to morgenbesøg samt et middags- eller tidligt eftermiddagsbesøg. Borger er bevilget besøg tre gange henholdsvis morgen, middag og tidlig eftermiddag. I disponeringen ses der, i to ud af de tre dage at der kun er disponeret to besøg. BDO vurderer, at det er sandsynligt, at to morgenbesøg ikke er leveret. I forhold til middagsbesøg og tidligt eftermiddagsbesøg er vurderingen, at det er sandsynligt, at det ene af besøgene ikke er leveret som visiteret og aftalt. 


(tallene i parentes angiver nummeret på de enkelte henvendelser)
Kilde: BDO 360°ANALYSE VEDR. KLAGER OVER PLEJE PLUS I LOLLAND KOMMUNE

Pleje Plus' kommentarer til borgersager

På baggrund af BDOs undersøgelse har Pleje Plus lavet en tilsvarende rapport - en rapport, hvor de kommenterer på BDOs undersøgelse. 

Pleje Plus har valgt at kommentere på de borgersager, hvor de er uenige i forhold til BDOs rapport.

Kommentarerne er primært baseret på indhentning af oplysninger i elektroniske systemer ifa. Kørelister og GPS trackingsystem. Der fremlægges ikke bilag i form af køreliste eller GPS trackinglister, da personfølsomme oplysninger ikke kan sløres og samtidig give et realistisk billede. 
 
Som kommentar til Rapporten har Pleje Plus valgt, at gennemgå GPS trackinglister på Pleje Plus’ biler. Dette for at fremlægge beviser for at de fleste besøg er leveret. Pleje Plus kan ikke redegøre for alle datoerne vha. GPS, da Pleje Plus har en cykelrute der dækker byområdet. Denne cykelrute kan med stor sandsynlighed have varetaget disse besøg.  

 

 • Borger nr. 22:
  (22, 81, 230, 231) 
  BDO’s skrivelse angående manglende levering af ydelserne medicinadministration og påsætning af støttestrømper, mener Pleje Plus, kræver en mere udspecificeret beskrivelse. Det er korrekt at Pleje Plus har ikke leveret ydelserne, da disse ikke var visiteret med Pleje Plus som leverandør i juni 2016. Kommunen stod som leverandør i denne periode på ydelserne medicinadministration og støttestrømper. BDO angiver, at ydelserne sandsynligvis ikke er leveret. Pleje Plus fik visiteret og disponeret begge ydelser 27.9.16.  
  Dette er afstemt på møde mellem Lolland Kommune og Pleje Plus den 3.4.17, hvor Lolland kommune bekræfter at der er overensstemmelse mellem Pleje Plus’ kommentar og de faktuelle visitationer. 19.7.16:  
  GPS viser at Pleje Plus er ankommet på matrikel kl. 9:46. Pleje Plus forlader matrikel kl 10:02. De 16 min. Pleje Plus har været på matrikel stemmer overens med de ydelser borger er visiteret til på dette tidspunkt – 15min. ialt.  Borger har aldrig modtaget hjælp til rengøring om tirsdagen, da hun primært den ugedag har besøg af sin kontaktperson. 
  Pleje Plus indrømmer at ydelsen er leveret for sent på denne dag. 
  Pleje Plus kan i denne sag kun tage udgangspunkt i datagrundlag men tager til efterretning, at borgeren ikke mener, vi har været der.   
   
 • Borger nr. 48: 
  Det angives i BDO rapporten, at borger har visiteret tidlig eftermiddagspakke på flg. datoer: 16, 17, 18. november 2016. Som det fremgår i Nexus jf. bilag vedr. borger nr. 48, har Pleje Plus ikke ydelsen visiteret før den 5.12.16. Derfor er ydelsen tidlig eftermiddag ikke leveret af Pleje Plus.     
  Dette er afstemt på møde mellem Lolland Kommune og Pleje Plus den 3.4.17, hvor Lolland kommune bekræfter at der er overensstemmelse mellem Pleje Plus’ kommentar og de faktuelle visitationer.   
  På de to dage, hvor BDO angiver, at det ikke er sandsynligt at Pleje Plus har ydet morgen- og middagspakken, ses der på fraværsregistreringen, at den faster medarbejder ikke er syg de pågældende dage. Den faste medarbejder kender borgere, ruter og vanlige aftaler. 
  Pleje Plus har op til 10 borgere på samme vej, hvorfor der ikke kan trækkes en GPS rute, der angiver den nøjagtige adresse.   
   
 • Borger nr. 71: 
  27.12.16:  
  Den respektive adresse ligger på cykelruten. 
  Pleje Plus har ikke dokumentation for at dette besøg er udført udover registrering og disponering på køreliste kl. 8:37 den omtalte dag.  
  Pleje Plus tager til efterretning at borgeren ikke oplever at vi har været der. 
   
 • Sag nr. 168: 
  Der er i sagsakterne angivet at der kan være tale om flere leverancesvigt, heriblandt nr. 168 som omhandler d. 18.8.16. Her angiver borger, at Pleje Plus ikke har leveret ydelsen morgenpleje. 
  Pleje Plus må her tilkendegive, at der ikke foreligger andet dokumentation for at Pleje Plus har leveret ydelsen end GPS tracking informationer.   
  GPS angiver, at bilen er parkeret ved nabohuset nr. 46 kl. 08:25. Pleje Plus har ikke borgere på eller omkring denne adresse undtagen den omhandlende adresse. Pleje Plus kører fra stedet kl. 08:54, hvilket er i overensstemmelse med den visiterede tid for ydelsen morgenpleje.  
   
 • Sag nr. 218: 
  GPS viser, at Pleje Plus har været på adressen 06:46 og udført ydelsen morgenpleje. Pleje Plus forlader matrikel 07:31. Pleje Plus ankommer igen til frokostbesøg kl 10:56 og forlader matrikel igen 11:15 for at besøge en anden borger, mens borger spiser mad. Kommer igen 11:35 for at lægge borger til middag. Forlader matrikel kl. 11:41. Pleje Plus ankommer om eftermiddagen for at hjælpe borger op af sengen, så hun kan overholde tiderne med kørsel som er kl. 13.15. Pleje Plus ankommer kl. 13:03 og kører igen 13:12 fra matrikel. Derved er borger oppe og klar til afhentning af flextrafik denne dag. Flextrafik angiver, at borger blev hentet kl. 13.20 denne dag. 


Kilde: Kommentarer til BDO’s rapport marts 2017 - udarbejdet af Pleje Plus 

 


Nyhedsoverblik