¨

Nu skal Maribo piftes op

Foto: TV ØST

Over de næste fem år bliver der puttet 13 millioner kroner i Maribos bykerne, som får leg og ophold som nøgleord.

Maribos bymidte skal shines op. 26. marts godkendte byrådet i Lolland Kommune programmet for områdefornyelsen i Maribo - en områdefornyelse, der skal tydeliggøre Maribos bykerne og styrke byen som en god handels- og hverdagsby og samtidig sikre byens identitet som en levende domkirkeby midt i Naturpark Maribosøerne. Det skriver Lolland Kommune i en pressemeddelelse.

Konkret betyder programmet, at der over de næste fem år investeres mere end 13 millioner kroner i Maribos bykerne.

Leg og ophold

Formand for Klima, Miljø- og Teknikudvalget Henrik Høegh (V) glæder sig over, at der nu er sat retning for de næste års byudvikling i Maribo.

- Ambitionen for områdefornyelsen er klar. Maribos centrale rolle som en af Lollands hovedbyer skal bevares og udvikles. Vi vil sikre, at Maribo fortsat er attraktiv, hvad enten du bor, besøger eller driver forretning i byen. Det skal ske gennem udvikling af nye og bedre byrum, bedre vilkår for handelslivet og ved at styrke sammenhængen mellem by og naturpark. Nøgleordene er byrum som inviterer til leg og ophold og bedre sammenhæng i byen til glæde for alle, siger Henrik Høegh, og nævner det store område mellem rådhuset og banegården som eksempel på en af indsatserne i områdefornyelsen:

- Banegårdspladsen er i dag et område, hvor meget fungerer rigtigt godt, men hvis muligheder ikke udnyttes fuldt ud. Det store område er præget af busser og biler, og folk som haster forbi på turen mellem stationen og bymidten. Det er synd, for med sin centrale placering mellem station, torv og kulturinstitutioner er her potentiale til mere, og derfor vil vi med områdefornyelsen skabe et unikt byrum. Der skal selvfølgelig stadig være plads til kollektiv trafik og biler, men med den rigtige belægning, belysning og beplantning skal Naturpark Maribo her trækkes ind i byen. Området skal invitere til ophold og leg, og ikke at du skynder dig forbi, siger Henrik Høegh.

Udeservering og gadesalg

Udover udviklingen af det store område foran banegården, så indeholder områdefornyelsen yderligere to indsatser. I området mellem torvet og Lollandscenteret skal byrummet gøres attraktivt og levende, blandt andet ved oprydning i byinventaret og etablering af områder til udeserveringer og gadesalg.

Det nye byrum skal give liv i bykernen og dermed også give byens handelsliv nye og bedre muligheder. Endelig skal 'Biografkilen' i samarbejde med blandt andet Hotel Maribo Søpark udvikles som en grøn smutvej mellem Vestergade og klostersøerne, dér hvor den gamle biograf lå indtil fornylig.

Fokus på at inddrage borgerne

Henrik Høegh understreger, at der i arbejdet med byrumsprogrammet og områdefornyelsen har været særlig fokus på at inddrage borgerne. Det er sket gennem borgermøder og ved borgernes deltagelse i de nedsatte arbejdsgrupper, og forslagene og idéerne herfra har været helt afgørende for den endelige plan.

- En områdefornyelse i Maribo giver ikke mening, hvis den ikke forankres lokalt, for det er jo borgerne, som skal bruge byen nu og i fremtiden. Samtidig er processen et udtryk for, at vi fra politisk side tager borgerinddragelse alvorligt – og omvendt at folk gerne vil spille med og byde ind, når de bliver taget med på råd. Vi er i byrådet meget glade for de konstruktive bidrag og engagementet, for i sidste ende er områdefornyelsen jo borgernes – og hvem er bedre til at vide, hvad der er behov for i Maribo end Maribo selv, slutter Henrik Høegh.

Mere fornyelse på vej

Programmet for områdefornyelsen i Maribo kan ses i sin helhed på: www.lolland.dk/maribo_byrum. Programmet indeholder blandt andet en nærmere beskrivelse af forslaget til indsatserne i områdefornyelsen. Der er tale om idéskitser, som viser de overordnede tanker, og som skal udvikles i detaljer i samarbejde med byens borgere.

Områdefornyelsen er ikke de eneste indsatser, der er undervejs i Maribo. Der arbejdes på planer for Huns Å i området mellem Nørresø og Søndersø, som har potentiale til at blive en grøn byport, ligesom Maribo Kajakklub også barsler med planer om et stort rostadion og søprojekt.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App