¨

Lolland genskaber stort naturområde - skal tiltrække ænder, gæs og vadefugle

Naturområdet kommer til at ligge op mod skovbrynet til Kidnakken. Arkivfoto. Foto: Jan Vinholdt - TV2 ØST

Et stort lavbundsområde ved Maribo skal udlægges til et naturområde, der skal nedbringe udledningen af drivhusgasser.

Inden længe får Lolland et nyt naturområde ved Maribo, når pumperne ved et drænet eng- og moseområde efter nytår slukkes.

Det oplyser Lolland Kommune.

Der er tale om et cirka 21 hektar lavbundsområde syd for Kidnakkeskoven, som efter aftale mellem ejer, stat og kommune udlægges til et naturområde på størrelse med knap 30 fodboldbaner.

Jeg glæder mig over, at Lolland Kommune med det her projekt bidrager til klimaindsatsen

Gert Mortensen (S), formand for Klima- Miljø og Teknikudvalget i Lolland Kommune

Området var tilbage i 1900-tallet et større eng- og moseområde ved Søndersø, men det blev sidenhen drænet og opdyrket til landbrugsjord. Når to private pumper slukkes og nedlægges næste år, er det ambitionen, at lavbundsarealet genopstår som vådområde med fire hektar lavvandede søer omgivet af enge og flere steder højere arealer.

Naturområdet kommer til at ligge op mod skovbrynet til Kidnakken og vil kunne ses på nært hold fra cykel- og gangstien langs søen. Som led i projektet bliver stien derfor hævet, så den er tør og farbar.

Skal nedbringe udledningen af drivhusgasser

Baggrunden for projektet er at reducere jordbrugets udledning af drivhusgasser, og derfor er projektet ved Maribo indgået under en statslig ordning for udtagning af kulstofrigt lavbundsjord.

Når driften af lavbundsjorden stopper, og de våde enge genopstår, bliver nedbrydningen af kulstofforbindelserne i jorden bremset, og der udledes færre drivhusgasser.

Artiklen fortsætter under kortet.

Her kommer det nye naturområde til at ligge. Foto: Lolland Kommune

Ifølge Lolland Kommune viser beregninger, at lavbundsprojektet vil reducere CO2-udledningen med 312 tons om året, og kvælstofudledningen til vandmiljøet med cirka 1,143 tons om året.

- Jeg glæder mig over, at Lolland Kommune med det her projekt bidrager til klimaindsatsen og byder ind på tilskudsordningerne i et godt samarbejde mellem ejer, stat og kommune.

- Samtidig er det særligt fint, at området med sin beliggenhed vil blive til en ny naturperle tæt på Maribo til glæde for befolkningen. Projektet udgør en win/win-situation for alle parter, - for ejeren, for natur og klima, og for borgerne i form af nye naturoplevelser, udtaler Gert Mortensen (S), formand for Klima- Miljø og Teknikudvalget i Lolland Kommune.

Drømmer om flere gæs og vadefugle

Arealet ligger inden for Natura 2000-område 177, Maribosøerne, og projektet bidrager ifølge kommunen til opfyldelsen af Natura 2000-planens målsætninger ved at øge og sammenkæde områdets naturtyper og skabe nye levesteder for en række fuglearter.

Erfaringen fra lignende projekter viser, at området vil blive en spændende naturlokalitet med et rigt fugleliv. Især mange arter af ænder, gæs og vadefugle.

Projektet koster seks millioner kroner, som er bevilget af staten med finansiering fra EU´s landdistriktsmidler samt Miljø- og Fødevareministeriet.

Artiklen fortsætter under kortet.

Her kommer det nye naturområde til at ligge.

Pengene går ifølge Lolland Kommune til jordopkøb, jordfordelingsomkostninger, konsulentbistand og anlægsarbejde.

Kommunen står selv for udførelsen af projektet, der er udformet i samarbejde med ejeren, Skovnæs, som har indgået en aftale om salg af arealet med forkøbsret til at genkøbe området efter realiseringen.

I den kommende tid udarbejder Lolland Kommune et detailprojekt med konsulentbistand, indhenter myndighedstilladelser og styrer anlægsarbejdet, som efter planen skal udføres i efteråret 2020.

Der er på landsbasis afsat en ramme på 65 milliarder kroner per år til lavbundsprojekter i perioden 2016-2020. Her forventes det, at lavbundsordningen vil blive udvidet og intensiveret yderligere i de kommende år.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App