¨

Kundby-pigen tiltalt for at stikke medarbejder med glasskår

Den 16-årige pige fra Kundby er foruden terror tiltalt for at stikke en medarbejder under sin varetægtsfængsling med et glasskår. Foto: TV ØST

Den 16-årige pige fra Kundby er foruden terror også tiltalt for overfald af en medarbejder under sin varetægtsfængsling med et knust glasskår.

Den 16-årige pige fra Kundby er udover forsøg på terror også tiltalt for at overfalde en institutionsmedarbejder i sommer under sin varetægtsfængsling med knust glasskår. 

Det oplyser kommunikationskonsulent hos Rigsadvokaten, Simon Gosvig, til TV ØST, som ikke har yderligere oplysninger angående sagen. 

Den 16-årige pige ønskede hjælp til noget vasketøj, og den ansatte på institutionen gik derfor med pigen ned i et vaskerum, hvorefter pigen trak glasskårene ud fra et viskestykke og stak medarbejderen flere gange. 

Ifølge anklageskriftet fremgår det, at den 16-årige er tiltalt for at tildele ét stik i højre side i maveregionen med et tilvirket stikvåben lavet af knust spejlglas. Medarbejderen pådrog sig en mindre, syningskrævende læsion. 

Hun er tiltalt for at gøre forberedelser til bombefremstilling og for at planlægge prøvesprængninger. Anklagemyndigheden mener, at pigen forberedte bombeanslag mod to skoler - den jødiske Carolineskolen i København og Sydskolen i Fårevejle, hvor pigen i en periode selv gik i skole.

Straffesagen mod den tiltalte 16-årige pige begynder ved Retten i Holbæk den 7. april 2017.

Anklagemyndigheden ønsker straffesagen behandlet under medvirken af nævninge, idet den 16-årige dermed vil kunne få en straf på mere end fire års fængsel, hvis hun bliver kendt skyldig.

Terrorparagraffen

Sådan lyder straffelovens ”terrorparagraf”:

§ 114. For terrorisme straffes med fængsel indtil på livstid den, som med forsæt til at skræmme en befolkning i alvorlig grad eller uretmæssigt at tvinge danske eller udenlandske offentlige myndigheder eller en international organisation til at foretage eller undlade at foretage en handling eller at destabilisere eller ødelægge et lands eller en international organisations grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer begår en eller flere af følgende handlinger, når handlingen i kraft af sin karakter eller den sammenhæng, hvori den begås, kan tilføje et land eller en international organisation alvorlig skad:
  1. Manddrab
  2. Grov vold
  3. Frihedsberøvelse
  4. Forstyrrelse af trafiksikkerheden eller groft hærværk hvis disse overtrædelser begås på en måde, der kan bringe menneskeliv i fare eller forårsage betydelige økonomiske tab.
  5. Kapring af transportmidler
  6. Grove våbenlovsovertrædelser efter § 192 a eller lov om våben og eksplosivstoffer § 10, stk. 2.
  7. Brandstiftelse, sprængning, spredning af skadevoldende luftarter, oversvømmelse, skibbrud, jernbane-eller anden transportulykke, sundhedsfarlig forurening af vandforsyningen, sundhedsfarlig forurening af ting bestemt til almindelig udbredelse
  8. Besiddelse eller anvendelse af radioaktive stoffer
 
§ 114 a. Begås en af de i nummer 1-6 nævnte handlinger, uden at forholdet omfattes af § 114, kan straffen overstige den højeste for lovovertrædelsen foreskrevne straf med indtil det halve. Hvis den højeste straf, der er foreskrevet for den pågældende handling, er mindre end 4 års fængsel, kan straffen dog stige til fængsel indtil 6 år.
 
§ 114 b. Med fængsel indtil 10 år straffes den, som
1) direkte eller indirekte yder økonomisk støtte til,
2) direkte eller indirekte tilvejebringer eller indsamler midler til eller
3) direkte eller indirekte stiller penge, andre formuegoder eller finansielle eller andre lignende ydelser til rådighed for en person, en gruppe eller en sammenslutning, der begår eller har til hensigt at begå handlinger omfattet af § 114.

§ 114 c. Den, som, uden at forholdet omfattes af §§ 114-114 b, deltager i eller yder væsentlig økonomisk støtte eller anden væsentlig støtte til korps, gruppe eller sammenslutning, der har til hensigt ved magtanvendelse at øve indflydelse på offentlige anliggender eller fremkalde forstyrrelse af samfundsordenen, straffes med fængsel indtil 6 år. eller organiseret karakter.
§ 114 d. Den, som, uden at forholdet omfattes af §§ 114-114 c, deltager i en ulovlig militær organisation eller gruppe, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
 

Kilde: Straffeloven

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App