¨

Det er Kundbypigen tiltalt for: Læs anklageskriftet her

I dag er anklageskriftet i sagen mod Kundby-pigen blevet offentliggjort. Hun er blandt andet tiltalt for at have planlagt et bombeangreb mod Sydskolen i Fårevejle. Foto: René Holm

Få overblikket i anklageskriftet mod den 16-årige pige fra Kundby, der er tiltalt for forsøg på terror.

Anklageskriftet i sagen mod den 16-årige pige fra Kundby er netop blevet offentliggjort.

Den nu 16-årige pige fra Kundby er tiltalt for at gøre forberedelser til bombefremstilling og for at planlægge prøvesprængninger.

Anklagemyndigheden mener, at pigen forberedte bombeanslag mod to skoler - den jødiske Carolineskolen i København og Sydskolen i Fårevejle, hvor pigen i en periode selv gik i skole. 

Læs også Skoleleder på Sydskolen: Vi samles, som vi plejer

Den 16-årige Kundby-pige, der har siddet varetægtsfængslet i 13 måneder, gjorde forberedelser til fremstilling af en eller flere bomber til brug ved terrorhandlinger henholdsvis den 8. januar 2016 og den 8. februar 2016.

Samtidig fremgår det af anklageskriftet, at pigen afventede ordrer udefra om at igangsætte terrorhandlingen, men at hun ikke fik dem. 

Den 16-årige pige er ifølge anklageskriftet også tiltalt for at tildele en medarbejder på den institution, hvor hun er varetægtsfængslet ét stik i højre side i maveregionen med et tilvirket stikvåben lavet af knust spejlglas. Medarbejderen pådrog sig en mindre, syningskrævende læsion. 

Det er Kundby-pigen tiltalt for:

§ 114. For terrorisme straffes med fængsel indtil på livstid den, som med forsæt til at skræmme en befolkning i alvorlig grad eller uretmæssigt at tvinge danske eller udenlandske offentlige myndigheder eller en international organisation til at foretage eller undlade at foretage en handling eller at destabilisere eller ødelægge et lands eller en international organisations grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer begår en eller flere af følgende handlinger, når handlingen i kraft af sin karakter eller den sammenhæng, hvori den begås, kan tilføje et land eller en international organisation alvorlig skad:
  1. Manddrab
  2. Grov vold
  3. Frihedsberøvelse
  4. Forstyrrelse af trafiksikkerheden eller groft hærværk hvis disse overtrædelser begås på en måde, der kan bringe menneskeliv i fare eller forårsage betydelige økonomiske tab.
  5. Kapring af transportmidler
  6. Grove våbenlovsovertrædelser efter § 192 a eller lov om våben og eksplosivstoffer § 10, stk. 2.
  7. Brandstiftelse, sprængning, spredning af skadevoldende luftarter, oversvømmelse, skibbrud, jernbane-eller anden transportulykke, sundhedsfarlig forurening af vandforsyningen, sundhedsfarlig forurening af ting bestemt til almindelig udbredelse
  8. Besiddelse eller anvendelse af radioaktive stoffer
 
§ 114 a. Begås en af de i nummer 1-6 nævnte handlinger, uden at forholdet omfattes af § 114, kan straffen overstige den højeste for lovovertrædelsen foreskrevne straf med indtil det halve. Hvis den højeste straf, der er foreskrevet for den pågældende handling, er mindre end 4 års fængsel, kan straffen dog stige til fængsel indtil 6 år.
 
§ 114 b. Med fængsel indtil 10 år straffes den, som
1) direkte eller indirekte yder økonomisk støtte til,
2) direkte eller indirekte tilvejebringer eller indsamler midler til eller
3) direkte eller indirekte stiller penge, andre formuegoder eller finansielle eller andre lignende ydelser til rådighed for en person, en gruppe eller en sammenslutning, der begår eller har til hensigt at begå handlinger omfattet af § 114.

§ 114 c. Den, som, uden at forholdet omfattes af §§ 114-114 b, deltager i eller yder væsentlig økonomisk støtte eller anden væsentlig støtte til korps, gruppe eller sammenslutning, der har til hensigt ved magtanvendelse at øve indflydelse på offentlige anliggender eller fremkalde forstyrrelse af samfundsordenen, straffes med fængsel indtil 6 år. eller organiseret karakter.
§ 114 d. Den, som, uden at forholdet omfattes af §§ 114-114 c, deltager i en ulovlig militær organisation eller gruppe, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Den 16-årige pige er også tiltalt for overtrædelse af straffelovens §119 og § 245:

§ 119. Den, som med vold eller trussel om vold overfalder nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år.

§ 245. Den, som udøver et legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil 6 år. Har et sådant legemsangreb haft betydelig skade på legeme eller helbred til følge, skal dette betragtes som en særligt skærpende omstændighed.

Kilde: Straffeloven

 

02:10

Forstå Kundby-sagen på to minutter. Foto: TV ØST

Luk video

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App