Sådan får du lov til at bo i dit sommerhus hele året

En række undtagelser gør, at mange kan bo i deres sommerhus hele året. Se her, hvad der normalt skal til.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Et sommerhus er til ferieophold om sommeren. Det er ikke til helårsbeboelse.

Der er i princippet helt klare regler, hvis man gerne vil gøre sit sommerhus til sit egentlige hjem. Regler skal nemlig forhindre, at det sker. Sommerhuse må nemlig ifølge loven kun bruges som ferieboliger.

Der er dog en hel liste med undtagelser i Planloven, der betyder, at man alligevel kan få tilladelse af kommunen.

Den i disse dage meget omtalte ordning på Orø – der betyder, at hvis man arbejder på øen, må man bo i boligen hele året – er en lokal opfindelse, der skyldes en særlig dispensation, som politikerne i Holbæk kommune har indført på øen.

Rammer lejere

Den er en af en hel række eksempler på særlige undtagelser, som  kommunerne har indført i forhold til Planlovens regler.

For at kunne få dispensation, så skal man dog selv eje det sommerhus, der er tale om. Lejer man det kun, så er der ingen mulighed for dispensation. Det er det, der i den konkrete sag fra Orø er problemet, og som tvinger en række fyrede beboere til at fraflytte deres hjem.

De kan få dispensation

Reglerne for sommerhuse har til formål at forhindre, at sommerhusene bruges til helårsbeboelse.

Som udgangspunkt må man derfor ikke bo i sit sommerhus fra 1. oktober til 31. marts. Her må du kun overnatte i sommerhuset i forbindelse med kortvarige ferieophold af højst 3-4 ugers varighed og højst 13 uger i alt. Det svarer til halvdelen af vinterhalvåret.

En kommune kan kræve, at man indenfor 14 dage flytter til en helårsbolig, hvis man har folkeregisteradresse i sommerhuset i vinterhalvåret.

Ud over kommunernes særregler, så kan en kommune give dispensation, så sommerhuset kan benyttes som helårsbolig.

Det kan dog kun normalt ske, hvis du

  • har ejet huset i mindst otte år.
  • er fyldt 65 år.
  • modtager pension og er fyldt 60 år.
  • er på fleksydelse, er førtidspensionist eller efterlønsmodtager.

Planlovens tekst

(Du kan se hele planloven her)

§ 40. En bolig i et sommerhusområde må bortset fra kortvarige ferieophold m.v. ikke anvendes til overnatning i perioden fra 1. oktober til 31. marts, medmindre boligen blev anvendt til helårsbeboelse, da området blev udlagt til sommerhusområde, og retten til helårsbeboelse ikke senere er bortfaldet, jf. § 56, stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra forbudet i stk. 1. En dispensation bortfalder ved ejerskifte, og når boligen ikke længere anvendes til helårsbeboelse.

§ 41. En pensionist, der ejer en bolig i et sommerhusområde, har en personlig ret til at benytte boligen til helårsbeboelse, når pensionisten har ejet ejendommen i 8 år. Anvendelsesskiftet af boligens benyttelse til helårsbeboelse kræver ikke byggesagsbehandling i henhold til byggelovens § 2, stk. 1, litra c. Retten til helårsbeboelse bortfalder dog, hvis der nedlægges forbud mod, at boligen anvendes til helårsbeboelse efter reglerne om boligtilsyn i kapitel 9 i lov om byfornyelse. Bestemmelserne i kapitel VII i lov om midlertidig regulering af boligforholdene finder ikke anvendelse på boliger, der benyttes til helårsbeboelse efter 1. pkt.

Stk. 2. Ved pensionist forstås

1) en person, der har ret til at oppebære folkepension i henhold til lov om social pension,

2) en førtidspensionist i henhold til lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.,

3) en efterlønsmodtager i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring,

4) en modtager af fleksydelse i henhold til lov om fleksydelse og

5) en person på 60 år og derover, der oppebærer pension.

Stk. 3. En pensionists ægtefælle, samlever eller nært beslægtede kan sammen med pensionisten benytte boligen til helårsbeboelse. Efter pensionistens død kan ægtefællen, samleveren eller den nært beslægtede fortsætte med at benytte boligen til helårsbeboelse. Ved fraflytning bortfalder denne ret.

Stk. 4. Dør pensionisten uden at efterlade sig en ægtefælle eller samlever, har en anden person, der har haft fælles husstand med pensionisten, ret til at fortsætte med at benytte boligen til helårsbeboelse.

Stk. 5. Retten efter stk. 3 og 4 bortfalder ved fraflytning.